Valsts Kultūrkapitāla fonda projekti

Valsts kultūrkapitāla fonds (VKKF) ir publisks nodibinājums, kas darbojas saskaņā ar tā likumu un nolikumu.

VKKF mērķis ir veicināt līdzsvarotu kultūras un mākslas nozaru jaunrades attīstību un kultūras mantojuma saglabāšanu valstī saskaņā ar valsts kultūrpolitikas vadlīnijām. Fonds neveic komercdarbību, un tā mērķis nav gūt peļņu.

VKKF uzdevumi ir:

  • piesaistīt, uzkrāt, pārvaldīt un sadalīt līdzekļus kultūras projektu īstenošanai un mūža stipendijām izciliem kultūras un mākslas darbiniekiem par mūža ieguldījumu kultūras un mākslas attīstībā;
  • izsludināt un organizēt projektu konkursus finansējuma saņemšanai;
  • mērķtiecīgi un efektīvi apsaimniekot Fondam piešķirtos valsts līdzekļus, nodrošinot kontroli pār to izlietojumu;
  • nodrošināt savas darbības pilnīgu atklātumu.

VKKF finansiāli atbalsta fizisko un juridisko personu īstenotos projektus, kas:

  • veicina kultūras atjaunotnes un mākslas jaunrades procesu un sekmē tā daudzveidību;
  • veicina fizisko un juridisko personu radošos un pētnieciskos projektus kultūras jomā;
  • sekmē izglītības iegūšanu un profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu;
  • veicina starptautisko sakaru attīstīšanu un Latvijas kultūras un mākslas popularizēšanu pasaulē;
  • sekmē kultūras vērtību saglabāšanu, izplatīšanu un to pieejamību plašai sabiedrībai;
  • sekmē tradicionālās kultūras attīstību.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »