PROTI UN DARI!

Projekts: “PROTI un DARI!”

Projekta ieviesējs: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

Stratēģiskais partneris:  Jaunjelgavas novada pašvaldība

Programma: “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā”

Projekta mērķis: Projekta mērķis ir motivēt un aktivizēt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki. Tāpat projekta mērķis ir veicināt šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē, Jauniešu garantijas pasākumos, kurus īsteno NVA un Valsts izglītības attīstības aģentūra, un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Pašvaldības un to stratēģiskie partneri projektā veiks šādas aktivitātes:

 1. mērķa grupas jauniešu sasniegšanas un uzrunāšanas aktivitātes, kā arī informēšanas pasākumus, iesaistot pašvaldības stratēģiskos partnerus;
 2. mērķa grupas jauniešu profilēšanu un individuālo pasākumu programmu izstrādi;
 3. mērķa grupas jauniešu motivēšanu, aktivizēšanu un atbalsta sniegšanu saskaņā ar mērķa grupas jaunieša individuālo pasākumu programmu, kas izstrādāta, balstoties uz profilēšanas rezultātiem, lai sekmētu šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros, nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Mērķa grupas jaunietim paredzētais atbalsts: 

 1. veikta jauniešu profilēšana, apzinot jaunieša prasmes, intereses un iegūto izglītību, kā arī nosakot attīstības virzienus;
 2. sadarbībā ar katru jaunieti, balstoties uz tā profilēšanas rezultātiem, izstrādāta viņa individuālā pasākumu programma, kas sastāv no četrām obligātajām komponentēm (UNESCO izstrādātie mācīšanās pīlāri): personības attīstība, iekļaušanās sabiedrībā, “darba tikums”, mūžizglītības kompetences;
 3. noslēgta vienošanās ar mērķa grupas jaunieti par dalību individuālās pasākumu programmas īstenošanā projekta ietvaros;
 4. īstenota jaunieša individuālā pasākumu programma līdz 9 mēnešiem ilgā laika periodā, nodrošinot tajā paredzētos pasākumus, kas var ietvert šādas aktivitātes:
  – regulārs individuāls mentora atbalsts (vismaz 20 stundas mēnesī), kas ietver jaunieša regulāru motivēšanu sekmīgi pildīt tā individuālo pasākumu programmu, veicinot mācīšanās mērķu sasniegšanu,
  – individuālas konsultācijas, kopā ar jaunieti iesaistoties dažādās individuālajā pasākumu programmā paredzētās aktivitātēs,
  – neformālās un ikdienas mācīšanās aktivitātes,
  – speciālistu konsultācijas,
  – dalību pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi),
  – brīvprātīgā darba aktivitātes,
  – iesaisti nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos,
  – ekskursija uz uzņēmumiem vai īslaicīga prakse uzņēmumā (aktivitātes profesijas specifikas iepazīšanai, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara),
  – iesaisti vietējās sabiedriskajās aktivitātēs u.c.

Projekta kopējās izmaksas: 37540,80EUR

Projekta sasniedzamie rādītāji: 17 mērķgrupasjaunieši iesaistīti un sekmīgi pabeiguši projektu

Projekta iesaistāmo Mērķa grupas jauniešu maksimālais skaits: 24 mērķgrupas jaunieši

Projekta īstenošanas laiks: 2016. gada 30.septembra līdz 2018. gada 31.oktobrim

Projekta vadītāja: Jaunjelgavas novada Attīstības un projektu nodaļas vadītāja Gundega Zarāne

Kontaktinformācija: gundega.vevere@jaunjelgava.lv  tālr.: 20233637

TERMINI
NEET jaunietis – jaunietis, kas nav iesaistīts ne nodarbinātībā, ne izglītībā, ne mācībās.

16.12.2016.

 

Informācija presei. 
2019.gada 17. maijs

Vai vēlies uzsākt algotu darbu, bet nav pārliecības par saviem spēkiem? Varbūt plāno mācīties, bet neesi pārliecināts, kādā jomā un kur meklēt informāciju? Kā atsperties dzīvē, lai sasniegtu to, par ko iespējams pat neuzdrošinies sapņot? Izpēti projekta “PROTI un DARI!” iespējas!

Ja esi jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem, pašlaik nemācies, nestrādā algotu darbu un neesi reģistrēts Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieks, bet vēlies mainīt savu dzīvi, tad piesakies dalībai projektā “PROTI un DARI!”.

Ko projekts var tev piedāvāt?

Balstoties uz tavām prasmēm, interesēm, iespējamajiem attīstības virzieniem un vajadzībām, tev tiks izstrādāta individuālo pasākumu programma, piedāvājot dažādus, tieši tev piemērotus atbalsta pasākumus.

Starp piedāvātajiem atbalsta pasākumiem var minēt tādus kā:

Un daudz citu atbalsta pasākumu, kas būs piemēroti tieši tev!

     Lai iesaistītos projektā, sazinies ar programmas/projekta vadītāju Gundegu Zarāni par  tālruni 20233637 vai e-pastu gundega.vevere@jaunjelgava.lv

 

 

 

28.01.2018. Informācija presei.

Jaunieti, nāc un iesaisties projektā „PROTI un DARI”!                                       

Kopš 2016.gada Jaunjelgavas novadā, kā arī daudzviet Latvijas pašvaldībās notiek jauniešiem domātā projekta „PROTI un DARI” īstenošana. Aicinām projektā iesaistīties jauniešus, kas uz laiku aizgājuši no aktīvas darba vai studiju dzīves – nav darba attiecībās, nemācās un nav reģistrēti NVA kā bezdarbnieki.

2017.gadā projektā tikuši iesaistīti pieci jaunieši no Jaunjelgavas novada, katram no viņiem programmas vadītājs sastādīja individuālo pasākumu programmu  no 2 līdz 9 mēnešiem atbilstoši katra jaunieša vajadzībām.

Kokneses jaunieši ieguva apmaksātas angļu valodas konsultācijas, apmeklēja karjeras speciālistu, piedalījās jauniešu centra aktivitātes un sabiedriskajos pasākumos. Viena jauniete apguva lietvedību.  Jaunieši iepazinās ar dažādām profesijām.

Katram jaunietim ir mentors, kurš iedziļinās jaunieša problēmās, emocionāli atbalsta, iedrošina un motivē risināt ar turpmāko karjeru un izglītības turpināšanu saistītos jautājumus.

Katram jaunietim ir individuāla pieeja, visi pasākumi un aktivitātes tiek saplānotas, ņemot vērā paša jaunieša intereses un vajadzības. Visas aktivitātes tiek segtas no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem, par tām jaunietim pašam nav jāmaksā. Noteikti aicinām izmantot iespēju pilnveidot sevi, iepazīties ar sev interesējošu profesiju, apmeklēt kursus vai konsultācijas, iesākt studijas, vai iziet praksi pie konkrēta uzņēmēja!

Ja šobrīd nekur nemācies un nestrādā – nāc un piesakies. Jaunjelgavas novada domē pie projekta vadītājas Gundegas Zarānes, mob. 20233637, e-pasts gundega.vevere@jaunjelgava.lv vai Jaunjelgavas jaunatnes Inicatīvu centrā, Oškalna ielā 6, mob. 28688254 pie Agneses Mamedovas.

Projekts tiek īstenots līdz 2018.gada beigām.

Informāciju sagatavoja, Gundega Zarāne, Attīstības un projektu nodaļas vadītāja.

 

 

 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra septembrī uzsākusi Eiropas Savienības fondu 2014. -2020. gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” Eiropas Sociālā fonda projekta “PROTI un DARI!” īstenošanu Jauniešu garantijas ietvaros.

Projekta “PROTI un DARI!” mērķis ir motivēt un aktivizēt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un nav reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki (NEET jaunieši), nodrošinot šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē, Jauniešu garantijas pasākumos, kurus īsteno NVA un Valsts izglītības attīstības aģentūra, vai nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā. Īstenojot projekta aktivitātes, tiks sniegts atbalsts apmēram 5260 jauniešiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem.

(avots: http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/jaunatnes-starptautisko-programmu-agentura-uzsak-projekta-proti-un-dari-istenosanu-jauniesu)

Sīkāka info šeit.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »