Pabeigtie projekti

2013.gadā:

 • Projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jaunjelgavā, II kārta” (projekta īstenotājs P/A Nams); Eiropas Savienības Kohēzijas fonds;
 •  Projekts „Jaunjelgavas novada teritorijas attīstības plānojuma izstrāde”, Eiropas Sociālā fonds;
 • Projekts „Sporta inventāra iegāde mācību priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai Jaunjelgavas novada izglītības iestādēs”, Valsts budžets ;
 • Projekts „Tērpu iegāde Jaunjelgavas novada kolektīviem”,  Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai;
 • Projekts „Jelgavas ielas 45,  Jaunjelgavā ēkas arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija”, Valsts Kultūrkapitāla fonds;
 • Projekts” Staburags un Vīgantes parks šodien un sendienās”, KKF;
 • Projekts „Zemgale – interesantā un pārsteidzošā”, KKF;
 • Projekts „Vietējās pārtikas tirdzniecības vietu izveide Jaunjelgavas novadā”, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai;
 • Projekts „Sunākstes pamatskolas – daudzfunkcionāls centrs ikvienam”.

2012. gadā:

 • Projekts „Tūrisma objektu rekonstrukcija pie Daugavas Jaunjelgavas vēsturiskajā centrā”, Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts;
 • Projekts „Izglītības iestāžu informatizācija”, Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts;
 • Projekts „Gājēju tiltiņa uz Daugavu rekonstrukcija”, biedrības „Daugavas Savienība” atbalsts;
 • Projekts „Staburaga pagasta saieta nama būvniecība”, Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalsts;
 • Projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Jaunjelgavas novada Seces pagasta Seces ciemā”, Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts;
 • Projekts „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Jaunjelgavas novada Sunākstes pagasta izgāztuves „Zvanītāji” Nr.32868/5285/PPV rekultivācija”, Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalsts;
 • Projekts „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Jaunjelgavas novada Daudzeses pagasta izgāztuves „Siliņkalns” Nr.32508/2820/PPV rekultivācija”, Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalsts;
 • Projekts „Jaunjelgavas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana ES un citu ārvalstu finanšupalīdzības līdzfinansēto projektu piesaistei”, Eiropas Sociālā fonda atbalsts;
 • Skoludaudzpusējās partnerības projekts, Comeniusprogrammas atbalsts;
 • Projekts „Liepu parka brīvdabas iestādes būvniecība Jaunjelgavas novada Jaunjelgavas pilsētā“, EiropasSavienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalsts;
 • Projekts „Saieta nama rekonstrukcija Jaunjelgavas novada Daudzeses pagastā“, EiropasSavienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalsts;
 • Projekts „Rekreācijas pamatpakalpojumu nodrošināšana Jaunjelgavas novada Seces pagastā“, EiropasSavienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalsts;

2011. gadā:

 •  projekts „Sociālās aprūpes un krīzes centrs Jaunjelgavas novada Staburaga pagastā”, Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalsts;
 • projekts „Jaunjelgavas novada kultūras nama ēkas vienkāršotā rekonstrukcija”, Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalsts;
 • projekts „Kalnāju ielas posma rekonstrukcija”, Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalsts;
 • projekts „Ēkas rekonstrukcija jauniešu brīvā laika pavadīšanas centra izveidei”, Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalsts.

2008.-2010. gados:

 • projekts „Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu un ar to saistītos atbalsta pasākumus”, Latvijas – Šveices sadarbības programmas atbalsts;
 • projekts „Sērenes pagasta nepabeigtās būves – katlumājas rekonstrukcija pārveidojot to par sporta un atpūtas centru”, Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalsts;
 • projekts „Energoefektivitātes paaugstināšana Jaunjelgavas novada domes ēkā”, Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta atbalsts;
 • projekts „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Jaunjelgavas vidusskolā”, Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalsts;
 • projekts „Jaunjelgavas vidusskolas renovācija”, Valsts investīciju programmas atbalsts;
 • projekts “Bērnu un jauniešu mūzikas festivāls „Draugi 2009”, Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalsts,
 • projekts ”Rekreācijas vides uzlabošana Jaunjelgavas pašvaldībā pievilcības veicināšanai”, Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalsts,
 • Seces pagasta Kultūras nama vienkāršā rekonstrukcija, finansē Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai;
 • Sunākstes pagasta Saieta nama rekonstrukcija, finansē ELFLA, valsts un pašvaldība;
 • Kapličas būvniecība Totēnu kapos Sērenes pagastā;
 • Ūdensvada un kanalizācija rekonstrukcija Staburaga pagasta Staburaga ciemā
 • Sērenes Tautas nama renovācija;
 • projekts “Peldvietas labiekārtošana Jaunjelgavā, II kārta”, biedrības „Daugavas Savienība” atbalsts;
 • projekts Valsts investīciju programmā „Par dotāciju piešķiršanu pašvaldībām bezmaksas interneta un datoru izmantošanas pašvaldību bibliotēkās nodrošināšanai”;
 • projekts „Peldvietas labiekārtošana Jaunjelgavā”, biedrības „Daugavas Savienība” atbalsts;
 • projekts: „Biedrības „Jaunjelgavas iniciatīvu centrs” ilgtermiņa Darbības plāna izstrāde kapacitātes paaugstināšanai”, Eiropas Lauksaimniecības virzības garantiju fonda atbalsts, Jaunjelgavas pilsētas domes loma – partneris;
 • projekts „Sociālo pakalpojumu izveidošana un pieejamība Jaunjelgavā”, Eiropas Lauksaimniecības virzības garantiju fonda atbalsts, Jaunjelgavas pilsētas domes loma – partneris;
 • projekts „Sporta inventāra pilnveidošana Jaunjelgavas jauniešu un skolēnu iesaistīšanai regulārās sporta nodarbībās un aktīvā atpūtā”, LR Izglītības un zinātnes ministrijas atbalsts;
 • projekts „Bērnu un jauniešu mūzikas festivāls „Draugi 2008” Jaunjelgavā”, Zemgales kultūras programmas atbalsts

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »