Projekts Nr. LLI-317, “Sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana Vidus-Baltijas reğionā/ SocQuality”

2020. gada 29. februārī noslēdzies “Sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana Vidus-Baltijas reģionā”/ SocQuality, LLI-317 projekts. Projekta mērķis – uzlabot sociālo pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, kā arī īstenot sociālās iekļaušanas pasākumus cilvēkiem ar invaliditāti, bērniem, jauniešiem un senioriem reģionos.

Projekta ietvaros Jaunjelgavā Staburaga pagasta pansijā „Vīgante” izveidots grupu dzīvokļu pakalpojums, Dobelē, labiekārtots jauns multifunkcionāls centrs, Viesītē īstenoti septiņi dažādi sociālās iekļaušanas pasākumi: apmācības par veselīgu dzīvesveidu, attiecībām ģimenē, dzīves prasmju apguve, brīvā laika pavadīšanas iespējas, kā arī fiziskās nodarbības, Aucē uzlaboti servisa dzīvokļi pieaugušajiem ar funkcionālajiem traucējumiem. Projekta laikā organizētas divas nometnes abu valstu projekta reģionu jauniešiem ar funkcionālajiem traucējumiem –  Zemgalē (2018.g.) un Rokiškos (2019.g). Jonišku mākslas skolas jauniešu centrā veikti remontdarbi un uzlabota metodika darbam ar riska grupas jauniešiem, savukārt dienas centrā Kretingā izmēģinātas jaunas rehabilitācijas metodes. Sociālā darba speciālisti devās piecos pieredzes apmaiņas braucienos uz Latvijas un Lietuvas pašvaldībām. Lai ilgtermiņā nodrošinātu kvalitatīvu sociālo pakalpojumu un iekļaujošo pasākumu pieejamību, projekta ietvaros ir ieviesta kvalitātes vadības sistēma, veicot iesaistīto partneru organizācijas, vadītāju, darbinieku, klientu un sabiedrības iesaistes rezultātu izvērtējumu.

Projektu izstrādājis Zemgales Plānošanas reģions, kā vadošais partneris, un ieviesis kopā ar partneriem no septiņām pašvaldībām Latvijā un Lietuvā – Auces, Dobeles, Jaunjelgavas un Viesītes novada pašvaldībām, kā arī Jonišķu A.Raudonikia Mākslas skolas Atvērto jauniešu centru, Rokišķu Jauniešu centru un Kretingas Dienas aktivitāšu centru.

Projekts “SocQuality” īstenots Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā 2014-2020, tas tiks īstenots no 2018.gada marta līdz 2020. gada februārim, un projekta kopējais budžets ir 791 256,20 EUR, no kuriem 672 576,74 EUR ir ERAF līdzfinansējums. Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam mērķis ir sekmēt Programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.

 


 

Projekts Nr. LLI-317, “Sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana Vidus-Baltijas reğionā/ SocQuality”

Projekta mērķis ir veicināt sociālo iekļaušanu un uzlabot sociālo pakalpojumu kvalitāti Vidus-Baltijas reģionā personām ar invaliditāti, bērniem, jauniešiem un vecāka gadagājuma cilvēkiem, kas pakļauti sociālo atstumtību riskam.

Projekta ietvaros tiek pārbūvēts Sociālā aprūpes un krīzes centra Vīgante 2. stāvs, iegādāts inventārs, organizētas vasaras nometnes mērķu grupas jauniešiem un veiktas sociālo darbinieku apmācības.

Projekta īstenošanas laiks: 24 mēneši (01/03/2018 – 29/02/2020)

Projekta kopējais finansējums: EUR 791 256.20 (t.sk. ERAF finansējums EUR 672 567.74),

Jaunjelgavas novada finansējums: EUR 85 645.09 (t.sk. ERAF finansējums EUR 72 798.25),

www.latlit.eu
www.europa.eu

(ES nav atbildīga par raksta saturu)

 

12.02.2019.

2019.gada 5. un 6. februārī Zemgales plānošanas reģiona ieviestā projekta “SocQuality” ietvaros Jaunjelgavas, Viesītes, Auces un Dobeles novada pašvaldību sociālo dienestu darbinieki un jaunatnes darba speciālisti no Latvijas kopā ar Lietuvas kolēģiem no Rokišķiem, Kretingas un Jonišķiem, apguva pieredzi sociālo pakalpojumu un iekļaušanas pasākumu sniegšanā. Galvenā uzmanība tika pievērsta sociālās rehabilitācijas un iekļaušanas pasākumu metodēm, kā arī profesionālās izdegšanas risku mazināšanas pasākumiem.  

Pasākuma dalībnieki apmeklēja Jelgavas sociālo lietu pārvaldes Dienas aprūpes centru jauniešiem ar garīga rakstura traucējumiem ”Harmonija”, kur tika iepazīstināti ar jaunākajām metodēm un nākotnes iecerēm jauniešu nodarbinātībai un stresa mazināšanai, piemēram, smaguma segas un multisensorā istaba.

Dalībnieki apmeklēja arī Psihoneiroloģiskās slimnīcas “Ģintermuiža” muzeju. Slimnīcas ilggadējā speciāliste, muzeja vadītāja Anastasija Meiere stāstīja par, valstī vienā no lielākajām psihoneiroloģiskajām slimnīcām, 130 gadu laikā uzkrāto psihiatrijas un sociālās rehabilitācijas metožu pieredzi. Pasākuma dalībniekiem – sociālo dienestu darbiniekiem, kuri strādā ar to pašu mērķauditoriju ārpus slimnīcas sienām, bija iespēja identificēt kopīgus saskarsmes punktus, piemēram, slimnīcas speciāliste pieminēja “aizņemtības terapiju”, kas sasaucas ar aktuāliem jautājumiem sociālo dienestu dienas centros.

Sociālajā darbā, strādājot ar cilvēkiem ar invaliditāti, veicot dažādus iekļaujošus pasākumus, kā arī, lai pašiem sociālajiem darbiniekiem mazinātu izdegšanas riskus, ir iespējams plaši pielietot mākslas terapijas metodes. Ar to, kā darbojas mākslas terapija, kā plānot mākslas terapijas nodarbības saviem klientiem, kādus speciālistus labāk izvēlēties, pastāstīja Deju un kustības terapeitu asociācijas Latvijā vadītāja Solvita Zemīte. Pieredzes apmaiņas dalībniekiem bija iespēja arī “uz savas ādas” izbaudīt mākslas terapijas metodes, piedaloties deju un kustību terapijas, mūzikas terapijas un mākslas terapijas grupas nodarbībās sertificētu mākslas terapeitu vadībā.  Nodarbības notika Jelgavas bērnu un jauniešu centrā “Junda”, tā vadītāja sākotnēji dalībniekus iepazīstināja ar centra piedāvāto iespaidīgo pulciņu, apmeklētāju un darbinieku skaitu un daudzajiem darbības virzieniem, kā arī ar dažiem iekļaujošiem pasākumiem bērniem ar īpašajām vajadzībām.

ES Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas finansētajā projektā “Sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana Vidusbaltijas reģionā” (SocQuality, LLI-317) tiek veidoti un uzlaboti sociālās iekļaušanas pasākumi cilvēkiem, kas ir pakļauti atstumtības riskam. Vēl projekta ietvaros šobrīd tiek veikts  iepirkums sociālo pakalpojumu kvalitātes vadības sistēmas ieviešanai partneru organizācijās un investīcijas atsevišķos partneru sociālās infrastruktūras objektos sociālo pakalpojumu uzlabošanai.

 

Informēja Zemgales plānošanas reģiona projekta “SocQuality” vadītāja Ieva Zeiferte

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »