Izsoles

NosaukumsSkatīt
Jaunjelgavas novada domes nekustamā īpašuma ‘ Skolas iela 3A, Jaunjelgavā, Jaunjelgavas novadā ar kadastra numuru 3207 002 0896, ar kopējo platību 1327 m² izsoles noteikumiIzsoles nolikums
Jaunjelgavas novada domes nekustamā īpašuma ‘’Ceri ‘’, kadastra Nr.3284 002 0251- zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3284 002 0089 – 0.39 ha platībā, izsoles noteikumiIzsoles nolikums
Jaunjelgavas novada domes nekustamā īpašuma ‘’Robežkrogs 1’’, kadastra Nr.3284 002 0181 , zemes vienību -1.98 ha platībā, izsoles noteikumiIzsoles nolikums
Jaunjelgavas novada domes nekustamā īpašuma “Purmaļi 1” ar kadastra numuru 3286 002 0117, zemes vienības 1,72 ha platībā, Sunākstes pagastā, Jaunjelgavas novadā, zemes nomas tiesību izsoles noteikumiIzsoles nolikums
Jaunjelgavas novada domes nekustamā īpašuma “Zvaguļi”, kadastra numurs 3286 002 0402, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3286 002 0118 -3,1 ha platībā, Sunākstes pagastā, Jaunjelgavas novadā, zemes nomas tiesību izsoles noteikumiIzsoles nolikums
Jaunjelgavas novada domei piederošā nekustamā īpašuma “Kukulīšu lauks”, kadastra numurs 3250 003 0263 ar kopējo platību 1,13 ha, Daudzeses pagastā, Jaunjelgavas novadā, izsoles noteikumiIzsoles nolikums
Jaunjelgavas novada domei piederošā nekustamā īpašuma „Dzērves”, kadastra apzīmējums 3286 002 0314, 8,83 ha platībā, Sunākstes pagastā, Jaunjelgavas novadā, izsoles noteikumiIzsoles nolikums
Jaunjelgavas novada domei piederošā nekustamā īpašuma Rīgas ielā 9C, Jaunjelgavā, kadastra apzīmējums 3207 002 0876, 2063m2 platībā, izsoles noteikumiIzsoles nolikums
Jaunjelgavas novada domei piederoša nekustamā īpašuma ‘’SILAIŅI’’, kadastra Nr.3284 001 0162 , Staburaga pagastā, Jaunjelgavas novadā : 1. kvartāla 11.un 17. nogabalu- platība 0.84ha, 1. kvartāla 4. nogabalu - platība 1.26 ha, 1. kvartāla 1.un 3.nogabalu - platība 1.00 ha, cirsmu izsole Izsoles nolikums - 11. un 17.nogabals Izsoles nolikums - 4.nogabals Izsoles nolikums- 1.un 3.nogabals
Jaunjelgavas novada domei piederošā nekustamā īpašuma Jēkabpils iela 36B, Jaunjelgavā, Jaunjelgavas novadā ar kadastra numuru 3207 002 0843, ar kopējo platību 2971 m², izsoles noteikumiIzsoles nolikums
Jaunjelgavas novada domei piederošā nekustamā īpašuma “Paeglīši”, Jaunjelgavas pagastā, Jaunjelgavas novadā ar kadastra numuru 3207 001 0140, ar kopējo platību 1,02 ha, atkārtotas izsoles noteikumiIzsoles nolikums
Jaunjelgavas novada domei piederošā nekustamā īpašuma “Ozoli 1”, Jaunjelgavas pagastā, Jaunjelgavas novadā ar kadastra numuru 3207 001 0101, ar kopējo platību 1500 m², atkārtotas izsoles noteikumiIzsoles nolikums
Jaunjelgavas novada domei piederošā pašvaldības dzīvokļa īpašuma „Kļavāji”-2, 45.8 m2 platībā, un kopīpašuma 458/1650 domājamās daļas no dzīvojamās mājas, zemes gabala 16300 m2 platībā, funkcionāli saistītajām nedzīvojamām ēkām, kadastra numurs 3286 900 0029, Sunākstes pagastā, Jaunjelgavas novadā. izsoles noteikumiIzsoles nolikums
Jaunjelgavas novada domei piederošā nekustamā īpašuma „Lanas”, kadastra numurs 3250 002 0061, 0,96 ha platībā, Daudzeses pagastā, Jaunjelgavas novadā, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3250 002 0061, 0,96 ha platībā, izsoles noteikumiIzsoles nolikums
Jaunjelgavas novada domei piederošā nekustamā īpašuma “Pujas”, kadastra numurs 3250 004 0401, Daudzeses pagastā, Jaunjelgavas novadā, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3250 004 0401, 0,76 ha platībā, izsoles noteikumiIzsoles nolikums
Jaunjelgavas novada domei piederošā nekustamā īpašuma “Silpurenes”, kadastra numurs 3250 004 0478 (3250 004 00476), Daudzeses pagastā, Jaunjelgavas novadā, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3250 004 0478 (3250 004 00476), 3120 m2 platībā, izsoles noteikumiIzsoles nolikums
Jaunjelgavas novada domei piederošā nekustamā īpašuma “Čunču leja”, kadastra numurs 3250 003 0173, Daudzeses pagastā, Jaunjelgavas novadā, kas sastāv no palīgēkas – pagraba ēkas ar kadastra apzīmējumu 3250 003 0173 001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3250 003 0173, 2.52 ha platībā, izsoles noteikumiIzsoles nolikums
Jaunjelgavas novada domei piederošā nekustamā īpašuma “AIZ BUNDIEM”, kadastra numurs 3250 004 0272, Daudzeses pagastā, Jaunjelgavas novadā, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3250 004 0272, 0,76 ha platībā, izsoles noteikumiIzsoles nolikums
Jaunjelgavas novada domei piederošā nekustamā īpašuma “Paeglīši”, Jaunjelgavas pagastā, Jaunjelgavas novadā ar kadastra numuru 3207 001 0140, ar kopējo platību 1,02 ha, izsoles noteikumiIzsoles nolikums
Jaunjelgavas novada domei piederošā nekustamā īpašuma “Ozoli 1”, Jaunjelgavas pagastā, Jaunjelgavas novadā ar kadastra numuru 3207 001 0101, ar kopējo platību 1500 m², izsoles noteikumiIzsoles nolikums
Jaunjelgavas novada domei piederošā nekustamā īpašuma “Pie kaltes” kadastra numurs, 3278 007 0245, Seces pagastā, Jaunjelgavas novadā, kas sastāv zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3278 007 0245 ar kopējo platību 6,77 ha, izsoles noteikumi Izsoles nolikums
ATKĀRTOTA IZSOLE - Jaunjelgavas novada domei piederošās zemes vienības “Ozolnieki”, kadastra numurs 3278 009 0059, Seces pagastā, Jaunjelgavas novadā, kas sastāv zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3278 009 0059 ar kopējo platību 3,04 ha , izsoles noteikumiIzsoles nolikums
Jaunjelgavas novada domei piederošā nekustamā īpašuma - “Skābbarības bedres”, kadastra numurs 3278 007 0328, Seces pagastā, Jaunjelgavas novadā, ar kopējo platību 0,50 ha (lauksaimniecības zeme), izsoles noteikumi Izsoles nolikums
Jaunjelgavas novada domei piederošās zemes vienības “Ķeikāni”, kadastra numurs 3250 004 0250, Daudzeses pagastā, Jaunjelgavas novadā, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3250 004 0250, izsoles noteikumiIzsoles nolikums
Jaunjelgavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu – atsevišķu dzīvokļa īpašumu Nr.5 Rīgas ielā Nr.1, Jaunjelgavas pilsētā, Jaunjelgavas novadā ar kadastra numuru 3207 900 0468, ar kopējo platību 39.3 m² un pie īpašuma piederošās kopīpašuma 393/4897 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 3207 002 00153 001, un zemes gabalu 685.8 m² platībā ar kadastra apzīmējumu 3207 002 0153, izsoles noteikumiIzsoles nolikums
Jaunjelgavas novada domei piederošās zemes vienības “Ozolnieki”, kadastra numurs 3278 009 0059, Seces pagastā, Jaunjelgavas novadā, kas sastāv zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3278 009 0059 ar kopējo platību 3,04 ha , izsoles noteikumiIzsoles nolikums
Jaunjelgavas novada domei piederošās zemes vienības „Krūmiņi”, kadastra numurs 3280 001 0080, Sērenes pagastā, Jaunjelgavas novadā, daļas 3,3 ha platībā, izsoles noteikumi Izsoles nolikums
Jaunjelgavas novada domei piederošās zemes vienības „Lejas Vērdiņi”, kadastra numurs 3278 011 0025, Seces pagastā, Jaunjelgavas novadā, lauksaimniecībā izmantojamās zemes apauguma koksnes (koksnes krāja 1200,67 m3) izsoles noteikumi Izsoles nolikums
Jaunjelgavas novada domei piederošā nekustamā īpašuma - “Skābbarības bedres”, kadastra numurs 3278 007 0328, Seces pagastā, Jaunjelgavas novadā, ar kopējo platību 0,50 ha (lauksaimniecības zeme), izsoles noteikumi Izsoles nolikums
Jaunjelgavas novada domei piederošā nekustamā īpašuma - “ČUNČU FERMA”, kadastra apzīmējums 3250 003 0174, Daudzeses pagastā, Jaunjelgavas novadā, izsoles noteikumi Izsoles nolikums
Jaunjelgavas novada domei piederošā nekustamā īpašuma - “PUTRĒNI 3”, kadastra apzīmējums 3250 007 0128, Daudzeses pagastā, Jaunjelgavas novadā, izsoles noteikumi Izsoles nolikums
Jaunjelgavas novada domei piederošā nekustamā īpašuma - Smilšu iela 9, kadastra numurs 3207 002 1507,, Jaunjelgavā, Jaunjelgavas novadā, izsoles noteikumiIzsoles nolikums
Jaunjelgavas novada domei piederošā nekustamā īpašuma - Bērzu iela 7, kadastra numurs 3207 002 0550, Jaunjelgavā, Jaunjelgavas novadā, izsoles noteikumiIzsoles nolikums
Jaunjelgavas novada domei piederošā nekustamā īpašuma „Viesturu cirsma”, kadastra numurs 3280 004 0081, Sērenes pagastā, Jaunjelgavas novadā, 1. kvartāla 3.,4.,7. un 8. nogabalu meža cirsmu izsoleIzsoles nolikums
Jaunjelgavas novada domei piederošā zemes vienības „JAUNKRĒSLIŅI”, kadastra apzīmējums 3286 003 0029, un zemes vienības “TREIKAIŅI”, kadastra apzīmējums 3286 002 0318, Sunākstes pagastā, lauksaimniecībā izmantojamās zemes apauguma koksnes izsole Izsoles nolikums
Jaunjelgavas novada domei piederošā nekustamā īpašuma „ALBERTI”, kadastra apzīmējums 3286 002 0205 un “SKRANDĀNI”, kadastra apzīmējums 3286 003 0038, Sunākstes pagastā , meža cirsmu izsoleIzsoles nolikums
Jaunjelgavas novada domei piederošā nekustamā īpašuma - Meža iela 4C, kadastra numurs 3207 002 1614, Jaunjelgavā, Jaunjelgavas novadā, izsoles noteikumiIzsoles nolikums
Jaunjelgavas novada domei piederošā nekustamā īpašuma - “VĀLODZES”, kadastra numurs 3286 004 0242, Sunākstes pagastā, Jaunjelgavas novadā izsoles noteikumiIzsoles nolikums
Pašvaldībai piederoša kustamā īpašuma - automašīnas Škoda Octavia izsoleIzsoles nolikums
Atkārtota izsole - Jaunjelgavas novada domei piederošā nekustamā īpašuma ‘’SILAIŅI’’, kadastra Nr.3284 001 0162 , Staburaga pagastā, Jaunjelgavas novadā 1.kvartāla 12.;13.;14.;18.;19.- nogabalu- platība 3,83 ha cirsmuIzsoles nolikums
Jaunjelgavas novada domei piederošā nekustamā īpašuma “PURMAĻI 2”, kadastra numurs 3286 002 0002, Sunākstes pagastā izsoleIzsoles nolikums
Jaunjelgavas novada domei piederošā nekustamā īpašuma “Gailīši” (Seces pagasts), kadastra nr. 32780110090 1. kvartālā 2. un 4. nogabalu ar kopējo platību 4,5 ha, meža cirsmas izsole - 1520,16 m3.Izsoles nolikums
Jaunjelgavas novada domei piederošā nekustamā īpašuma īpašuma “Krēsliņi”, Seces pagastā, Jaunjelgavas novadā, kadastra numurs 3278 009 0083, kas sastāv zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3278 009 0082 ar kopējo platību 1,31 ha izsole.Izsoles nolikums
Jaunjelgavas novada domei piederošā nekustamā īpašuma – atsevišķa dzīvokļa īpašums Nr. 1 Jelgavas ielā Nr. 26, kadastra numurs 3207 900 0464, Jaunjelgavas pilsētā, Jaunjelgavas novadā, ar kopējo platību 41,7 m 2 Izsoles nolikums
Jaunjelgavas novada domei piederošā nekustamā īpašuma ‘’SILAIŅI’’, kadastra Nr.3284 001 0162 , Staburaga pagastā, Jaunjelgavas novadā 1.kvartāla 12.;13.;14.;18.;19.- nogabalu- platība 3,83 ha cirsmas izsole Izsoles nolikums
Jaunjelgavas novada domei piederošā nekustamā īpašuma - “VĀRPAS”, kadastra numurs 3286 007 0029, Sunākstes pagastā, Jaunjelgavas novadā, 7,12 ha platībā, izsole Izsoles nolikums
Jaunjelgavas novada domei piederošā nekustamā īpašuma - “KALNU PURVS”, kadastra apzīmējums 3286 002 0343, Sunākstes pagastā, Jaunjelgavas novadā, 3,03 ha platībā, izsole Izsoles nolikums
Jaunjelgavas novada domei piederošā nekustamā īpašuma - “CELMIŅI”, kadastra numurs 3286 008 0061, Sunākstes pagastā, Jaunjelgavas novadā, 13,78 ha platībā, izsole Izsoles nolikums
Jaunjelgavas novada domei piederošā nekustamā īpašuma - “BALCERI 1”, kadastra numurs 3286 002 0278, Sunākstes pagastā, 11,08 ha platībā, izsole Jaunjelgavas novadā Izsoles nolikums
Jaunjelgavas novada domei piederošā nekustamā īpašuma- Stirnu iela 1A, kadastra apzīmējums 3207 002 1518, Jaunjelgavā, 1570 m2 platībā, izsole Izsoles nolikums
Jaunjelgavas novada domei piederošā nekustamā īpašuma- Smilšu iela 5A, kadastra apzīmējums 3207 002 1520, 1596 m2 platībā izsoleIzsoles nolikums
Jaunjelgavas novada domei piederošā nekustamā īpašuma- Smilšu iela 5, kadastra apzīmējums 3207 002 1519, Jaunjelgavā, Jaunjelgavas novadā, 1517 m2 platībā izsole Izsoles nolikums
Atkārtota izsole - Jaunjelgavas novada domei piederošā nekustamā īpašuma ‘’SILAIŅI’’, kadastra Nr.3284 001 0162 , Staburaga pagastā, Jaunjelgavas novadā 1.kvartāla 12.;13.;14.;18.;19.- nogabalu- platība 3,83 ha cirsmu Izsoles nolikums
Jaunjelgavas novada domei piederošā nekustamā īpašuma “Ķirši”, kadastra apzīmējums 3278 006 0100, Seces pagastā, Jaunjelgavas novadā 5,44 ha platībā (lauksaimniecības zeme) izsole Izsoles nolikums
Jaunjelgavas novada domei piederošā nekustamā īpašuma ‘’SILAIŅI’’, kadastra Nr.3284 001 0162 , Staburaga pagastā, Jaunjelgavas novadā 1.kvartāla 12.;13.;14.;18.;19.- nogabalu- platība 3,83 ha cirsmu Izsoles nolikums
Jaunjelgavas novada domei piederošā nekustamā īpašuma- “Jaunie Upenieki”, kadastra apzīmējums 3278 011 0144, Seces pagastā, Jaunjelgavas novadā, IZSOLES NOTEIKUMIIzsoles nolikums
Jaunjelgavas novada domei piederošā nekustamā īpašuma - “Vecie Zemgaļi”, kadastra apzīmējums 3278 006 0137, Seces pagastā, Jaunjelgavas novadā, IZSOLES NOTEIKUMIIzsoles nolikums
Jaunjelgavas novada domei piederošā nekustamā īpašuma - “Dalbju ferma”, kadastra apzīmējums 3278 009 0143, Jaunjelgavā, Jaunjelgavas novadā, IZSOLES NOTEIKUMIIzsoles nolikums
Nekustamā īpašuma Pērses ielā 23 ar kadastra nr. 3207 002 0690, Jaunjelgavā, izsoles noteikumiIzsoles nolikums
Nekustamā īpašuma Rātūža ielā 8 ar kadastra nr. 3207 002 0411., Jaunjelgavā, izsoles noteikumiIzsoles nolikums
Nekustamā īpašuma "Auliņi"ar kadastra nr. 3278 006 0153 daļas 1.7 ha platībā, Seces pagastā, izsoles noteikumiIzsoles nolikums
Nekustamā īpašuma "Sviļi 3"ar kadastra nr. 3286 001 0037 daļas 3 ha platībā, Sunākstes pagastā, izsoles noteikumiIzsoles nolikums
Nekustamā īpašuma ar kadastra nr. 3207 002 1118., Jaunjelgavā, izsoles noteikumiIzsoles nolikums
Nekustamā īpašuma ar kadastra nr. 3207 002 1121., Jaunjelgavā, izsoles noteikumiIzsoles nolikums
Nekustamā īpašuma "Gravāni" Sunākstes pagastā, izsoles noteikumiIzsoles nolikums
Nekustamā īpašuma Meža ielā 18, Jaunjelgavā, izsoles noteikumiIzsoles nolikums
Nekustamā īpašuma "Mucenieki" Daudzeses pagastā izsoles noteikumiIzsoles nolikums
Nekustamā īpašuma "Pie Dzelzceļa" Daudzeses pagastā izsoles noteikumiIzsoles nolikums
Nekustamā īpašuma "Jaunā iela 7c" Jaunjelgavā izsoles noteikumiIzsoles nolikums
Nekustamā īpašuma "Veģi" Seces pagastā, izsoles noteikumiIzsoles nolikums
Nekustamā īpašuma "Andzāni 1" Sunākstes pagastā, izsoles noteikumiIzsoles nolikums
Nekustamā īpašuma „Birznieki 1” ar kadastra numuru 3250 004 0420, 2,1216 ha platībā, Daudzeses pagastā, Jaunjelgavas novadā, zemes nomas tiesību izsoleIzsoles nolikums
Nekustamā īpašuma - Brīvības ielā 19, kadastra numurs 3207 002 0357, Jaunjelgavā, Jaunjelgavas novadā, atkārtota izsoleIzsoles nolikums
Nekustamā īpašuma „Rijnieki 1” ar kadastra numuru 3250 004 0259, 9,58 ha platībā, Daudzeses pagastā, Jaunjelgavas novadā, zemes nomas tiesību izsoleIzsoles nolikums
Nekustamā īpašuma - Brīvības ielā 19, kadastra numurs 3207 002 0357, Jaunjelgavā, Jaunjelgavas novadā, izsoleIzsoles nolikums
Nekustamā īpašuma - atsevišķā dzīvokļa īpašuma Nr.1 “Ozolnieki 4”, Daudzeses pagastā, Jaunjelgavas novadā, izsoleIzsoles nolikums
Nekustamā īpašuma "Kukulīši” Daudzeses pagastā, Jaunjelgavas novadā, zemes nomas tiesību izsoleIzsoles nolikums
Pašvaldībai piederoša īpašuma - NEMEŽA ZEMJU APAUGUMA CIRSMAS izsole Seces pagastāIzsoles nolikums
Pašvaldībai piederoša kustamā īpašuma - vieglās automašīnas Volvo 850 izsoleIzsoles nolikums
Pašvaldībai piederoša kustamā īpašuma - automašīnas Ssang Yong Kyron izsoleIzsoles nolikums
Pašvaldībai piederoša kustamā īpašuma - vieglās automašīnas Škoda Octavia izsoleIzsoles nolikums
Nekustamā īpašuma „Jaunās Cerības” Sērenes pagastā, Jaunjelgavas novadā, zemes nomas tiesību izsoleIzsoles nolikums
Nekustamā īpašuma „Vīgrieži 1” Daudzeses pagastā, Jaunjelgavas novadā, zemes nomas tiesību izsoleIzsoles nolikums
Nekustamā īpašuma „Vīgrieži” Daudzeses pagastā, Jaunjelgavas novadā, zemes nomas tiesību izsoleIzsoles nolikums
Pašvaldības kustamā manta – kravas automašīna (cisternas) ZIL 433110 atsavināšana Atsavināšanas nolikums
Izsole - pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums “Rājumi” Sunākstes pagastā Izsoles nolikums
Pašvaldībai piederoša kustamā īpašuma - Raidera Park Power 18”07 un pļaušanas ierīces 125 Combi pārdošana atklātā izsolēIzsoles nolikums
Izsole - pašvaldībai piederošs dzīvokļa īpašums Jaunjelgavas novada Sērenes pagastā, dzīvoklis “Anemones”-1. Izsoles nolikums
Atkārtota izsole - pašvaldības kustamā manta – automašīna Volvo V 40 , valsts reģ.nr. DN 9304Izsoles nolikums
Atkārtota izsole - pašvaldībai piederoša atsevišķa dzīvokļa īpašums Nr.6 Kalna ielā 3, Jaunjelgavā, Jaunjelgavas novadā Izsoles nolikums
Pašvaldības kustamā manta – automašīna Ford Transit , valsts reģ.nr. EK 8595Izsoles nolikums
Pašvaldības kustamā manta – automašīna Volvo 850 , valsts reģ.nr. AA 6670Izsoles nolikums
Pašvaldības kustamā manta – automašīna Volvo S 70 , valsts reģ.nr. DU 2568Izsoles nolikums
Pašvaldības kustamā manta – automašīna Volvo V 40 , valsts reģ.nr. DN 9304Izsoles nolikums
Pašvaldības kustamā manta – kravas automašīna (cisternas) ZIL 433110 - atkārtota izsoleIzsoles nolikums
Atkārtota izsole - pašvaldībai piederoša atsevišķa dzīvokļa īpašums Nr.6 Kalna ielā 3, Jaunjelgavā, Jaunjelgavas novadā Izsoles nolikums
Izsole nekustamajam īpašumam ar kadastra nr. 3286 007 0069 Sunākstes pagastāIzsoles nolikums
Izsole nekustamajam īpašumam "Lejas Beitāni" Sunākstes pagastāIzsoles nolikums
Izsole nekustamajam īpašumam "Tīsi" Sunākstes pagastāIzsoles nolikums
Pašvaldības kustamā manta – kravas automašīna (cisternas) ZIL 433110 - atkārtota izsoleIzsoles nolikums
Pašvaldības kustamā manta – riteņtraktors T-40AM, valsts reģistrācijas Nr. T 6064 LP - atkārtota izsole Izsoles nolikums
Pašvaldības kustamā manta – pašizgāzēja traktora piekabe, valsts reģistrācijas Nr. P 6563 LT Izsoles nolikums
Pašvaldības kustamā manta – riteņtraktors T-40AM, valsts reģistrācijas Nr. T 6064 LP Izsoles nolikums
Pašvaldībai piederoša atsevišķa dzīvokļa īpašums Nr.6 Kalna ielā 3, Jaunjelgavā, Jaunjelgavas novadā Izsoles nolikums
Pašvaldības kustamā manta – kravas automašīna (cisternas) ZIL 433110Izsoles nolikums
Nemeža zemju apaugumu cirsmu izsole zemes īpašumā „Sodrēji”.Izsoles nolikums
JAUNJELGAVAS NOVADA DOMES ZEMES GABALA „ALBERTI” UN "UPESLEJAS" SUNĀKSTES PAGASTĀ, JAUNJELGAVAS NOVADĀ, MEŽA CIRSMU (kustamas mantas) IZSOLEIzsoles nolikums Paziņojums par izsoli
JAUNJELGAVAS NOVADA DOMES ZEMES GABALA „SODRĒJI” SECES PAGASTĀ, JAUNJELGAVAS NOVADĀ, NEMEŽA ZEMJU APAUGUMA NOVĀKŠANAS CIRSMU (kustamas mantas) IZSOLESkatīt
Likvidējamās pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „JITA” lietošanā nodoto pamatlīdzekļu nomas tiesību pretendentu atlase un nomas tiesību izsoleSkatīt
JAUNJELGAVAS NOVADA DOMES ZEMES GABALA „SODRĒJI” SECES PAGASTĀ, JAUNJELGAVAS NOVADĀ, NEMEŽA ZEMJU APAUGUMA NOVĀKŠANAS CIRSMU (kustamas mantas) IZSOLESkatīt
Atkārtota izsole Seces pagasta autobusam Mercedes BenzSkatīt
Izsole nekustamajam īpašumam "Dūjas" Sunākstes pagastāSkatīt
Izsole nekustamajam īpašumam "Jaunsētas" Sunākstes pagastāSkatīt
Izsole pašvaldības kustamai mantai – autobusam MERCEDESS BENZ 0303Skatīt
Izsole_SkrandaniSkatīt
Jaunie Upenieki, Seces pagastsSkatīt
Mednieku_1B_JaunjelgavaSkatīt
Par kustāmas mantas – autobusa MERCEDESS BENZ 0303 nodošanu atsavināšanaiSkatīt
Pirts ēkas Jaunjelgavā izsoleSkatīt
Sodrēji, Seces pagastsSkatīt
Telpu nomas tiesību izsole Sērenes pagastāSkatīt

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »