Par SIA “A.C.B”, reģistrācijas Nr. LV40003095713, paredzētās darbības akceptēšanu

2020.gada 27. jūlijā Jaunjelgavas novada pašvaldības domē ir saņemts AS “A.C.B.”, reģistrācijas Nr. LV40003095713, juridiskā adrese Ziepniekkalna iela 21a, Rīgā, LV-1004, iesniegums (reģistrēts ar Nr. 2.1-8/20/1639)  (turpmāk tekstā – Ierosinātājs) ar lūgumu akceptēt paredzēto darbību- derīgo izrakteņu (smilts – grants) ieguvei atradnes “Aizkraukle – kreisais krasts” 2018. gada iecirknī Sērenes pagastā Jaunjelgavas novadā.

Paredzētās darbības norises vieta: nekustamajos īpašumos “Birznieki” (zemes kadastra Nr. 3280 001 0112) zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 3280 001 0021, 3280 001 0113, 3280 001 0114, nekustamajā īpašumā “Kārļi” (kadastra numurs 3280 001 0035) zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 3280 001 0035, 3280 001 0037, 3280 001 0120, 3280 001 0121, 3280 001 0126, 3280 001 0135, nekustamajā īpašumā “Grantskalni” (kadastra numurs 3280 001 0049) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3280 001 0049, nekustamajā īpašumā “Lapsas” (kadastra numurs 3280 001 0168) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3280 001 0168 un nekustamajā īpašumā “Ķirši” (kadastra numurs 3280 001 0008) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3280 001 0008, Sērenes pagastā, Jaunjelgavas novadā (turpmāk kopā sauktas – Darbības vieta ). Darbības vieta atrodas Ierosinātāja īpašumā.

Paredzētās darbības ietvaros plānots iegūt turpināt smilts – grants ieguvi Atradnes Iecirkņa teritorijā, jaunā platībā 12 ha vai 16 ha platībā (atkarībā no izvēlētās alternatīvas: 1 alternatīva – 16 ha, 2 alternatīva – 12 ha))  līdz 130 000 m3 (jeb 216 000 t) derīgo izraksteņu gadā (atkarībā no pieprasījuma), pakāpeniski izstrādājot Iecirkni  virzienā uz ziemeļaustrumiem. Ieguvi paredzēts veikt virs un zem gruntūdeņa līmeņa bez atsūknēšanas un novadīšanas ārpus Darbības teritorijas. Derīgo izrakteņu ieguvi plānots veikt aptuveni 10 līdz 25 gadu laikā.  Atradni plānots izstrādāt pakāpeniski, virzoties ziemeļaustrumu virzienā. Derīgo izraksteņu ieguve paredzēta virs un zem gruntsūdeņa līmeņa. Darbības vietā nav plānots izveidot jaunus infrastruktūra sobjektus, plānots izmantot jau esošo infrastruktūru. Atradnes tehnoloģiskais laukums ir nodrošināts ar visām nepieciešamajām inženierkomunikācijām. Derīgā materiāla transportēšanai paredzēts izmantot esošos iekšējos ceļus un transportēšanas ceļu – pašvaldības nozīmes ceļu ar nosaukumu “Niedrītes – Salenieki”, kā arī autoceļu P87.

Paredzētā darbība ir izvērtēta ar 2019. gada 19. decembra ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu (turpmāk tekstā  – Ziņojums) (papildināts – 17.05.2020., 2020.06.05. un 10.07.2020.) par paredzēto darbību “Derīgo izrakteņu (smilts – grants) ieguvei atradnes “Aizkraukle – kreisais krasts” 2018. gada iecirknī Sērenes pagastā Jaunjelgavas novadā” un kompetentās institūcijas Vides pārraudzības valsts biroja  (turpmāk tekstā – Birojs) 2020. gada 20. jūlija Atzinumu Nr. 5-04/3 “Par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu derīgo izrakteņu (smilts – grants) ieguvei atradnes “Aizkraukle- kreisais krasts” 2018. gada iecirknī Sērenes pagastā Jaunjelgavas novadā” (turpmāk – Atzinums).

Paredzētais darbībai, pamatojoties uz Biroja  20.09.2018.lēmumu Nr. 5-02/9 “Par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu” ir izstrādāts ietekmes uz vidi novērtējums. Ziņojuma izstrādātājs SIA “Vides konsultāciju birojs”, reģistrācijas Nr. 40003282693, juridiskā adrese Ezermalas iela 28, Rīga, LV1014 (turpmāk tekstā – Izstrādātājs).

Aktualizēto Ziņojumu ar nosaukumu “Derīgo izrakteņu (smilts – grants) ieguvei atradnes “Aizkraukle – kreisais krasts” 2018. gada iecirknī Sērenes pagastā Jaunjelgavas novadā” Izstrādātājs iesniedzis Birojā 2020. gada 17. martā un 2020. gada 6. maijā. Papildus informācija iesniegta 2020. gada 10. jūlijā. Paziņojumi par Ziņojuma iesniegšanu Birojā tika ievietoti Jaunjelgavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.jaunjelgava.lv un Izstrādātāja tīmekļa vietnē www.vpvb.gov.lv (https://www.vkb.lv/vkb-pakalpojumi/10-vides-konsultacijas/113-pazi%C5%86ojums-par-ivn-aktualas-redakcijas-iesnieg%C5%A1anu-vpvb-2).

Saskaņā ar likuma Par ietekmes uz vidi novērtējumu 22.pantu, kā arī Ministru Kabineta 13.01.2015. noteikumu Nr.18 “Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 67. punktu un 68. punktu Jaunjelgavas novada pašvaldības domē iesniegts 2019. gada 19. decembra ziņojums par paredzēto darbību “Derīgo izrakteņu (smilts – grants) ieguvei atradnes “Aizkraukle – kreisais krasts” 2018. gada iecirknī Sērenes pagastā Jaunjelgavas novadā un Vides pārraudzības valsts biroja 20.07.2020. Atzinumu Nr. 5-04/3 “Par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu derīgo izrakteņu (smilts – grants) ieguvei atradnes “Aizkraukle – kreisais krasts” 2018. gada iecirknī Sērenes pagastā Jaunjelgavas novadā”.

Sākotnējā sabiedriskā apspriešana norisinājās no 2018. gada 12. oktobra līdz 2018. gada 2. novembrim. Paziņojums par Paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtēšanas uzsākšanu un Paredzētās darbības  sākotnējo  sabiedrisko apspriešanu tika publicēts laikrakstā “Staburags”2018. gada 12. oktobra  izdevumā Nr. 81 (7852), ievietots Jaunjelgavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.jaunjelgava.lv, Izstrādātāja tīmekļa vietnē www.vbk.lv un Biroja tīmekļa vietnē www.vpvb.gov.lv, kā arī Izstrādātājs par Paredzēto darbību individuāli informēja to nekustāmo īpašumu īpašniekus(valdītājus), kuru nekustāmie īpašumi robežojas ar Paredzēto darbības vietu.

Paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējā sabiedriskā apspriešana klātienē notika 2018. gada 23. oktobrī Sērenes pagasta pārvaldes ēkā. Sanāksmē piedalījās 11 dalībnieki, tostarp iedzīvotāji, Ierosinātājs un Jaunjelgavas novada pašvaldības pārstāvji. Iedzīvotāji sanāksmē norādīja, ka jau šobrīd izjūt ietekmi no karjera darbības, satraucās par zaļās zonas iznīcināšanu  nekustāmā īpašuma “Birznieki” teritorijā, pauda satraukumu par esošās un Paredzētās darbības ietekmi uz pieguļošo īpašumu iedzīvotāju dzīves kvalitāti, ietekmi uz gruntsūdeņiem un individuālo ūdensapgādi, ietekmi uz dabas vērtībām un citiem aspektiem, kas saistīti ar derīgo izrakteņu ieguvi. Ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās apspriešanas ietvaros laikā no 2018. gada 12. oktobra līdz 2018. gada 2. novembrim, Birojā tika iesniegts viens 12 personu iesniegums saistībā ar Ierosinātāja esošo darbību un Paredzēto darbību un priekšlikumiem uz vidi novērtējumam, kā arī priekšlikumi esošās un Paredzētās darbības nodrošināšanai.

Paziņojums par Ziņojuma sabiedrisko apspriešanu tika publicēts Jaunjelgavas novada pašvaldības domes informatīvā izdevuma “Jaunjelgavas novada vēstis” 2019. gada 19. augusta izdevumā Nr. 8(117), Jaunjelgavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.jaunjelgava.lv, Izstrādātāja tīmekļa vietnē www.vbk.lv un Biroja  tīmekļa vietnē www.vpvb.gov.lv, kā arī Ziņojums bija pieejams Jaunjelgavas novada pašvaldības domē. Saskaņā ar sanāksmes protokolu tajā piedalījās 10 dalībnieki, tostarp Izstrādātāja, Ierosinātāja pārstāvji un pašvaldības pārstāvji. Sanāksmes dalībnieki galvenokārt interesējās par plānotajiem rekultivācijas pasākumiem un to uzsākšanas laiku, esošās un Paredzētās darbības ietekmi uz mājām “Lapsas”, plānoto ieguves teritoriju, norādot, ka būtu saglabājams mežs nekustāmajā īpašumā “Birznieki” teritorijā. Noteiktajā  priekšlikumu un viedokļu  iesniegšanas laikā līdz 2019. gada 18. septembrim, Birojā tika saņemta  viena privātpersonas vēstule ar viedokli saistībā ar Paredzēto darbību un priekšlikumiem Paredzētās darbības veikšanai.

Birojā ziņojums tika iesniegts 2019. gada 17. decembrī. Paziņojums par iesniegto ziņojumu tika publicēts tīmekļa vietnēs www.jaunjelgava.lv, www.vpvb.gov.lv un tas bija pieejams arī Izstrādātāja tīmekļa vietnēwww.vkb.lv.

Ziņojuma sabiedriskā apspriešana klātienē  notika  2019. gada 27. augustā Sērenes pagasta pārvaldes ēkā. Klātesošie tika iepazīstināti ar ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru, Ziņojumu un galvenajiem secinājumiem.

Saskaņā ar likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 22.panta pirmo daļu, lai saņemtu atļauju uzsākt paredzēto darbību, ierosinātājs iesniedz attiecīgajai pašvaldībai iesniegumu, ziņojumu un kompetentās institūcijas atzinumu par ziņojumu kopā ar citos normatīvajos aktos noteiktajiem dokumentiem. Jaunjelgavas novada pašvaldības domē Ierosinātājs ir iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus, lai pašvaldība varētu pieņemt lēmumu par paredzētās darbības akceptēšanu vai neakceptēšanu.

Saskaņā ar Ministru kabineta 13.01.2015. noteikumu Nr.18 “Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 68.punktu, iesniegumā norāda šādu informāciju:

 • iesnieguma parakstīšanas datumu un vietu;
 • ierosinātāja nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi, tālruņa numuru un elektroniskā pasta adresi;
 • paredzēto darbību;
 • paredzētās darbības norises vietu (adresi) un, ja iespējams, zemes vienības kadastra apzīmējumu.

Saskaņā ar Ministru Kabineta 13.01.2015. noteikumu Nr.18 “Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 69. punktu, Jaunjelgavas novada pašvaldības dome 27.07.2020. izvietoja savā tīmekļa vietnē www.jaunjelgava.lv paziņojumu par saņemto iesniegumu.

Saskaņā ar likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 21.pantu paredzētās darbības akcepts ir šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemts attiecīgās pašvaldības lēmums par atļauju uzsākt paredzēto darbību.

Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 22.panta otrā daļa nosaka, ka attiecīgā valsts institūcija, pašvaldība vai cita likumā noteiktā institūcija, vispusīgi izvērtējusi ziņojumu, pašvaldības un sabiedrības viedokli un ievērojot kompetentās institūcijas atzinumu par ziņojumu, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par paredzētās darbības akceptēšanu vai neakceptēšanu.

Lai atbilstoši likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 22.panta otrajai daļai Jaunjelgavas novada pašvaldības dome pieņemtu attiecīgu lēmumu, tika vispusīgi izvērtēts noslēguma Ziņojums un kompetentās institūcijas atzinums par noslēguma Ziņojumu, kā arī ņemts vērā ietekmes novērtējuma gaitā saņemtais sabiedrības viedoklis. Veicot minēto dokumentu vispusīgu izvērtējumu, Jaunjelgavas novada pašvaldība secina:

 1. Ietekmes uz vidi novērtēšanas nosacījumi paredz prasību, lai, novērtējot paredzēto darbību tiktu izsvērtas pieņemamās alternatīvas, kas varētu būt piemērotas ierosinātajam projektam un tā specifiskajām īpašībām. Derīgo izrakteņu ieguve atšķirīgās platībās vērtēta, ņemot vērā Dabas parka un Daugavas tuvumu, ainavisko pārskatāmību tālajos skatos no Daugavas labā krasta, kā arī to, ka starp  Iecirkni un Daugavu atrodas vairākas viensētas. Paredzētās darbības alternatīvas:

1.1. 1. alternatīva (Ziņojumā apzīmēts kā A variants) paredz, ka derīgo izrakteņu ieguve tiek veikta maksimāli pietuvināta Iecirkņa kopējai platībai – visā ieguves limita laukumā. Šajā gadījumā derīgo izrakteņu ieguve jaunā teritorijā tiktu veikta  aptuveni 16 ha platībā, pabeidzot izstrādāt Iecirkni visā aptuveni 43 ha platībā. 1. alternatīvas gadījumā maksimālais iegūstamais smilts – grants apjoms būtu 3612 tūkstoši m3. Šīs  alternatīvas gadījumā būtu nepieciešama  servitūta ceļa  pārbūve, lai nodrošinātu piekļuvi nekustāmajam īpašumam “Lapsas”, kā arī nepieciešama meža ciršana zemes vienībās ar kadastra apzīmējumu 32800010021 (daļa no īpašuma “Birznieki”) un 3280 001 0034 un 3280 001 0135 (daļa no nekustāmā īpašuma “Kārļi”) (izcērtamā meža platība aptuveni 3.5 ha).

1.2. 2. alternatīva (Ziņojumā apzīmēts kā B variants) paredz, ka izstrāde notiek samazinātā platībā, to neveicot Iecirkņa daļā pie ziemeļu robežas (atkāpjoties no Daugavas un Dabas parka teritorijas aptuveni 4.6 ha laukumā). Šajā gadījumā derīgo izrakteņu ieguve jaunā teritorijā tiktu veikta aptuveni 12 ha platībā(11.5 ha). 2. alternatīvas gadījumā maksimālais iegūstamais smilts – grants apjoms 3106 m3. Šīs alternatīvas  nebūtu nepieciešama servitūta ceļa pārbūve, lai nodrošinātu piekļuvi nekustāmajam īpašumam “Lapsas”, kā arī  netiktu veikta meža ciršana zemes vienībās ar kadastra apzīmējumu 3280 001 0021 (daļā no īpašuma “Birznieki”, 3280 001 0035 un 3280 001 0135 (daļa no īpašuma “Kārļi”).

 1. Dabas aizsardzības pārvalde paudusi atbalstu 2. alternatīvas realizācijai, kas paredz saglabāt esošo dabiski veidoto koridoru starp Dabas parku un Iecirkņa izstrādes laukumu. Ņemot vērā Dabas aizsardzības pārvaldes iebildumus par nepilnībām paredzētās darbības ietekmes uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) novērtējumā un pamatojoties uz Ministru kabineta 11.04.2011. noteikumiem Nr. 300 “Kārtība kādā novērtējama ietekme uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju”, Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums un tajā ietvertais vērtējums tika papildināts ar atsevišķu nodaļu.
 2. Ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojumātika vērtētas iespējamās ietekmes uz vidi saistībā ar Paredzēto darbību un derīgo izrakteņu  ieguves platību paplašināšanu Atradnes iecirknī. Tika vērtētas gan ietekmes, kas izriet no derīgo izrakteņu  ieguves, gan no transportēšanas, tai skaitā ietekme uz gaisa kvalitāti un vides troksnis, iespējamās izmaiņas  hidroģeoloģiskajos apstākļos, ietekme uz dabas vērtībām, ainavu, kultūrvēsturisko vidi, u.c. ar Paredzēto darbību saistītās ietekmes. Birojs Atzinumā norādījis, ka būtiskās ar Paredzēto darbību saistītās ietekmes, ņemot vērā Darbības vietu un Paredzētās darbības specifiku, ir gaisa piesārņojošo vielu emisijas un troksnis, jo transportēšanas ceļa tuvumā ir dzīvojamās mājas. Derīgo izrakteņu ieguve zem gruntsūdeņa  līmeņa var būt saistīta ar iespējamām hidroloģiskā un hidroģeoloģiskā režīma lokālām izmaiņām, tādēļ nepieciešama papildus piesardzība arī saistībā ar ūdensapgādes nodrošinājumu esošajās ūdensapgādes akās, kas atradīsies iespējamās ietekmes zonā.
 3. Pamatojoties uz likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu”20. pantu, Birojs atzīs par nepieciešamu noteikt, ka, lai nodrošinātu ietekmes uz Dabas parku, kas ir Eiropas nozīmes aizsargājamā dabas teritorija (Natura 2000), novēršanu un mazināšanu, Paredzētās darbības 1. alternatīva, jeb A variants) nav pieļaujam un īstenojama ir 2. alternatīva, jeb B variants, kas paredz derīgo izrakteņu ieguvi samazinātā platībā, kā arī  jānodrošina derīgo izrakteņu ieguves un segkārtas uzglabāšanas krautņu attālumi līdz Dabas parka robežai un izstrādāto daļu rekultivācija uzsākama vienlaicīgi ar Paredzētās darbības īstenošanu.

             

Ņemot vērā iepriekš norādīto un pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām”15. panta pirmās daļas 14. punktu, likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 22. panta otro daļu, 23. pantu, Ministru kabineta 2015. gada 31. janvāra noteikumu Nr.18 “Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 69. punktu un ņemot vērā Jaunjelgavas novada domes Finanšu pastāvīgās komitejas 2020. gada 13. augusta priekšlikumu (lēmums Nr.1§, protokols Nr.47),

 

atklāti balsojot: par –  10(Guntis Libeks, Gatis Gūtmanis, Uģis Rubenis, Liāna Gasiņa, Evija Vectirāne, Dace Caunīte, Andris Golovackis, Lauma Mīlīga, Gunārs Ločmelis, Voldemārs Kurtišs), pret – 1 (Grigorijs Popenkovs),  atturas ‑ nav, Jaunjelgavas novada dome NOLEMJ:

 

 1. Akceptēt AS “A.C.B.”, reģistrācijas Nr. LV40003095713, juridiskā adrese Ziepniekkalna iela 21a, Rīgā, LV-1004, paredzēto darbību – derīgo izrakteņu (smilts – grants) ieguvei atradnes “Aizkraukle – kreisais krasts” 2018. gada iecirknī Sērenes pagastā Jaunjelgavas novadā, 2. alternatīvu, (kas paredz, ka izstrāde tiek samazināta platībā, to neveicot Iecirkņa daļā pie ziemeļu robežas (atkāpjoties no Daugavas un Dabas parka teritorijas aptuveni 4.6 ha laukumā), uzliekot Izstrādātājam par pienākumu nodrošināt šādu nosacījumu izpildi:

 

1.1.  nodrošināt (ja nepieciešams sadarbībā ar SIA “ACB Betons” un SIA “Salenieku bloks”) pašvaldības nozīmes  ceļa (transportēšanas ceļa līdz autoceļam P87) “Niedrītes – Salenieki”  uzturēšana atbilstošā kvalitātē;

 

1.2. derīgo izrakteņu ieguves darbi pieļaujami  laika periodā no marta līdz novembrim, sešas dienas nedēļā: darba laiks darba dienās no plkst. 07:00 līdz 23:00, sestdienās no plkst. 08:00-17:00 (labvēlīgos klimatiskajos apstākļos, ja ir iespējama mazgāšana, samazinātā apjomā ieguve  ir turpināma arī periodā no decembra  līdz februārim, ievērojot noteikto darba laiku);

 

1.3. derīgo izrakteņu drupināšana pieļaujama tikai darba dienās, laikā no plkst. 08:00 līdz 17:00 (rotora drupinātāja kopējais darba stundu skaits gadā nepārsniedz 100 (vidēji tikai aptuveni 20 minūtes dienā, vai nedaudz ilgāk, ja iekārta nedarbojas katru dienu), bet konusa drupinātāja darba stundu skaits gadā nepārsniedz 650;

 

1.4. materiāla transportēšana (izvešana ārpus ieguves un ražošanas zonām: kravas autotransporta kustība uz/no Iecirkņa pieļaujama tikai dienas periodā nepārsniedzot vidēji 8 kravas automašīnas stundā (4 ar kravu un 4 bez kravas)) pieļaujama visu gadu. Aktīvajā sezonā (no marta līdz novembrim) tikai dienas periodā, darba dienās no plkst. 07.00-17.00, sestdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00. Laikā no decembra līdz februārim materiāla transportēšana notiek tikai darba dienās no plkst. 08:00 – 14.00, nepārsniedzot norādīto  pieļaujamo automašīnu skaitu stundā.

 

1.5. īstenot pasākumus trokšņa ietekmes novēršanai un/vai samazināšanai, t.sk. nodrošināt, ka iekārtu  skaņu jaudas nepārsniedz Ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojumā  norādīto. Nepieciešamības gadījumā, teritorijās, kas atrodas dzīvojamo māju tuvumā, izveidot aizsargvalni, tā precīzu risinājumu, tā novietojumu  un tehniskos parametrus nosakot derīgo izrakteņu ieguves projektā.

 

1.6. būtiska ūdens līmeņa pazeminājuma gadījumā nodrošināt alternatīvi risinājumi dzīvojamo māju ūdensapgādē;

 

1.7. nodrošināt Ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojumā  paredzētos vai tiem līdzvērtīgus risinājumus ietekmes uz vidi novēršanai un samazināšanai;

 

1.8. izpildīt visus Vides pārraudzības valsts biroja 2020. gada 20. jūlija Atzinumā Nr. 5-04/3  “Par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu derīgo izrakteņu (smilts – grants) ieguvei atradnes “Aizkraukle – kreisais krasts” 2018. gada iecirknī Sērenes pagastā Jaunjelgavas novadā” ietvertos obligātos nosacījumus.

 

 1. Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas ievietot Jaunjelgavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.jaunjelgava.lv un piecu darbdienu laikā nosūtīt lēmumu publicēšanai Jaunjelgavas novada pašvaldības domes bezmaksas informatīvajā izdevumā “Jaunjelgavas novada vēstis”.

 

 1. Lēmumu nosūtīt Vides pārraudzības valsts birojam.

 

Lēmums ir pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā, Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

Sēdes vadītājs

Novada domes priekšsēdētājs                    (personiskais paraksts)                                    G. Libeks

 

IZRAKSTS PAREIZS

Jaunjelgavas novada domes

administratīvās iestādes “Jaunjelgavas novada dome”

Kancelejas vadītāja                                                                                                             R. Lauriņa

Jaunjelgavā 2020. gada 28. augustā

 

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »