Sunākstes pagasta pārvalde

Jaunjelgavas novada Sunākstes pagasta pārvalde (turpmāk tekstā – Pagasta pārvalde) ir Jaunjelgavas novada Domes (turpmāk tekstā – Dome) izveidota iestāde, kas pagasta pārvaldes teritorijā iedzīvotājiem un citām personām nodrošina likumā „Par pašvaldībām” un citos ārējos normatīvajos aktos noteikto pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību. Pagasta pārvaldes darbības likumību uzrauga Jaunjelgavas novada pašvaldības izpilddirektors. Pārvaldei ir zīmogs ar valsts mazā ģerboņa attēlu un pārvaldes nosaukumu, noteikta parauga veidlapas, pastāvīga bilance un norēķinu konti bankas iestādēs. Pagasta pārvaldnieka amatu ieņem Ināra Vītola.

Pagasta pārvaldes juridiskā adrese un kontakti:

„Palmas”, Sunākste, Sunākstes pagasts, Jaunjelgavas novads, LV-5130
e-pasts sunakste@inbox.lv

Ināra Vītola – Pārvaldes vadītāja
tālr. 65129564, mob.t. 26432789

Liāna Gasiņa – Sekretāre – kasiere
liana.gasina@jaunjelgava.lv
tālr. 65129525

Liene Māsāne – grāmatvede
tālr. 65129525

Vineta Lavrenoviča – Saieta nama vadītāja
tālr. 65129525

Ramona Ukrina – Bibliotēkas vadītāja
tālr. 65129513

 

Rekvizīti:

JAUNJELGAVAS NOVADA SUNĀKSTES PAGASTA PĀRVALDE
REĢ. NR. 90000020858
A/s SWEDBANK
KODS: HABALV22
KONTA NR.: LV23 HABA 0551 0205 0569 4

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »