Staburaga pagasta pārvalde

Jaunjelgavas novada Staburaga pagasta pārvalde (turpmāk tekstā – Pagasta pārvalde) ir Jaunjelgavas novada Domes (turpmāk tekstā – Dome) izveidota iestāde, kas pagasta pārvaldes teritorijā iedzīvotājiem un citām personām nodrošina likumā „Par pašvaldībām” un citos ārējos normatīvajos aktos noteikto pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību. Pagasta pārvaldes darbības likumību uzrauga Jaunjelgavas novada pašvaldības izpilddirektors. Pārvaldei ir zīmogs ar valsts mazā ģerboņa attēlu un pārvaldes nosaukumu, noteikta parauga veidlapas, pastāvīga bilance un norēķinu konti bankas iestādēs. Pagasta pārvaldnieka amatu ilggadīgi līdz 22.06.2021. ieņēma Aina Ķīse.

Pagasta pārvaldes juridiskā adrese un kontakti:

Vīgante, Staburaga pagasts, Jaunjelgavas novads, LV-5128.

e-pasts: staburagapagasts@inbox.lv

Jānis Koļčs – Staburaga pagasta pārvaldes vadītāja p.i.;  komunālās daļas vadītājs  – tel. 65124764

Skaidrīte Kubliņa – sekretāre-kasiere –  tel. 65124764, e-pasts: staburagapagasts@inbox.lv

Inese Skudrova – grāmatvede –  tel. 65124764

Rekvizīti:

Staburaga pagasta pārvalde
reģ.Nr.90000043808
Vīgante,Staburags,Jaunjelgavas novads, LV-5128
Banka: Swedbanka AS, Konta Nr.LV 48HABA 0551037698688

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »