Sērenes pagasta pārvalde

Jaunjelgavas novada Sērenes pagasta pārvalde (turpmāk tekstā – Pagasta pārvalde) ir Jaunjelgavas novada Domes (turpmāk tekstā – Dome) izveidota iestāde, kas pagasta pārvaldes teritorijā iedzīvotājiem un citām personām nodrošina likumā „Par pašvaldībām” un citos ārējos normatīvajos aktos noteikto pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību. Pagasta pārvaldes darbības likumību uzrauga Jaunjelgavas novada pašvaldības izpilddirektors. Pārvaldei ir zīmogs ar valsts mazā ģerboņa attēlu un pārvaldes nosaukumu, noteikta parauga veidlapas, pastāvīga bilance un norēķinu konti bankas iestādēs.

Pamatojoties uz 2017.gada 23.novembra Jaunjelgavas novada domes sēdes lēmuma Nr.7, 48 §, punktu 3.1 (samazināt Sērenes pagasta pārvaldes amata vienības “Sekretārs – kasieris” darba slodzi no 1.0 slodzes uz 0.8 slodzēm)-

 

Sākot ar 18.01.2018. Sērenes pagasta pārvaldes kases darba laiks:


– pirmdiena:       8.00-12.00 13.00-18.00
– otrdiena:           8.00-12.00 13.00-17.00
– trešdiena:         8.00-12.00 13.00-17.00
– ceturtdiena:    8.00-12.00 13.00-16.00
– piektdiena       nestrādā

 

Sērenes pagasta pārvaldes adrese un rekvizīti: 

„Zvaniņš”, Sērenes pagasts, Jaunjelgavas novads, LV 5123

Tālr. 651 22698; e-pasts serenespp@inbox.lv

 

Reģ. Nr. 90000043437

Bankas rekvizīti:

„Swedbank” AS, HABALV22

Konta Nr. LV37 HABA 0551 0039 7295 6

Kontakti: 

Aivars Strazdiņš, pārvaldes vadītājs

Tālr. 651 22698, Mob. 29285972

Vija Lasmane, sekretāre – kasiere

Tālr. 651 22698, 26801373

Gita Klinģerīte, grāmatvede

Tālr. 651 22698

Daina Auermane, bibliotēkas vadītāja

Mob. 26170539

 

 

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »