Daudzeses pagasta pārvalde

Jaunjelgavas novada Daudzeses pagasta pārvalde (turpmāk tekstā – Pagasta pārvalde) ir Jaunjelgavas novada Domes (turpmāk tekstā – Dome) izveidota iestāde, kas pagasta pārvaldes teritorijā iedzīvotājiem un citām personām nodrošina likumā „Par pašvaldībām” un citos ārējos normatīvajos aktos noteikto pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību. Pagasta pārvaldes darbības likumību uzrauga Jaunjelgavas novada pašvaldības izpilddirektors. Pārvaldei ir zīmogs ar valsts mazā ģerboņa attēlu un pārvaldes nosaukumu, noteikta parauga veidlapas, pastāvīga bilance un norēķinu konti bankas iestādēs.

Pagasta pārvaldnieka amatu ieņem Signe Gaigalniece.

Pagasta pārvaldes juridiskā adrese un kontakti:

„Pagastmāja”, Daudzeses pagasts, Jaunjelgavas novads, LV-5111

Tālr: 65141173
Fakss 65141265
E-pasts: pagasts@daudzese.lv

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »