Saistošie noteikumi

DatumsNosaukumsSkatīt
22.06.2021.Grozījumi 2021.gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2021 „Par Jaunjelgavas novada pašvaldības budžetu 2021.gadam un 2020.gada budžeta izpildi” Skatīt
20.04.2021.SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 3/2021 „PAR PALĪDZĪBU BĀREŅIEM UN BEZ VECĀKU GĀDĪBAS PALIKUŠAJIEM BĒRNIEM” Skatīt Paskaidrojuma raksts
29.10.2020.Grozījumi 2020.gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2020 „Par Jaunjelgavas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam un 2019.gada budžeta izpildi” Skatīt
24.09.2020.Grozījumi 28.01.2020. saistošajos noteikumos Nr. 1/2020 “Par Jaunjelgavas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam un 2019. gada budžeta izpildi””Skatīt
30.04.2020.Saistošie noteikumi Nr. 8/2020 “Jaunjelgavas novada pašvaldības atbalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību” (ar paskaidrojuma rakstu) Skatīt
30.04.2020.Saistošie noteikumi Nr. 7/2020 „Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Jaunjelgavas novadā” Skatīt
27.03.2020.Saistošie noteikumi Nr. 2/2020 „Grozījumi Jaunjelgavas novada pašvaldības 2018.gada 22.marta saistošajos noteikumos Nr. 2/2018 „Par pabalstiem Jaunjelgavas novadā”” Saistošo noteikumu Nr. 2/2020 „Grozījumi Jaunjelgavas novada pašvaldības 2018.gada 22.marta saistošajos noteikumos Nr. 2/2018 „Par pabalstiem Jaunjelgavas novadā”” paskaidrojuma raksts Skatīt Paskaidrojuma raksts
26.03.2020.1) Saistošie noteikumi Nr. 6/2020 "Grozījumi Jaunjelgavas novada pašvaldības 2009. gada 24. jūlija saistošajos noteikumos Nr.2 „Jaunjelgavas novada pašvaldības nolikums”" 2) Jaunjelgavas novada pašvaldības 26.03.2020. Saistošo noteikumu Nr. 6/2020 „Grozījumi Jaunjelgavas novada pašvaldības 2009. gada 24. jūlija saistošajos noteikumos Nr.2 „Jaunjelgavas novada pašvaldības nolikums”” PASKAIDROJUMA RAKSTS Skatīt Paskaidrojuma raksts
27.02.2020.SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 3/2020 - Grozījumi Jaunjelgavas novada pašvaldības 2009. gada 24. jūlija saistošajos noteikumos Nr.2 „Jaunjelgavas novada pašvaldības nolikums” Jaunjelgavas novada pašvaldības 27.02.2020. Saistošo noteikumu Nr. 3/2020 - „Grozījumi Jaunjelgavas novada pašvaldības 2009. gada 24. jūlija saistošajos noteikumos Nr.2 „Jaunjelgavas novada pašvaldības nolikums”” PASKAIDROJUMA RAKSTSNoteikumi Paskaidrojuma raksts
27.12.2019.Saistošie noteikumi Nr. 12/2019 „Grozījumi Jaunjelgavas novada pašvaldības 2018.gada 22.marta saistošajos noteikumos Nr. 2/2018 „Par pabalstiem Jaunjelgavas novadā”” Saistošo noteikumu Nr. 12/2019 „Grozījumi Jaunjelgavas novada pašvaldības 2018.gada 22.marta saistošajos noteikumos Nr. 2/2018 „Par pabalstiem Jaunjelgavas novadā”” paskaidrojuma rakstsNoteikumi Paskaidrojuma raksts
28.03.2019.Saistošie noteikumi Nr. 6/2019 "Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības" Noteikumi un paskaidrojuma raksts
28.03.2019.Saistošie noteikumi Nr. 2/2019 "Par neapbūvētu zemes gabalu nomu Jaunjelgavas novadā"Noteikumi Paskaidrojuma raksts
31.01.2019.Saistošie noteikumi Nr.5/2019 "Par Jaunjelgavas novada pašvaldības budžetu 2019. gadam un 2018. gada budžeta izpildi" Sīkāks budžeta izklāsts atrodams sadaļā "Pašvaldība - dokumenti - budžets"Noteikumi
29.11.2018.Saistošie noteikumi Nr. 8/2018 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Jaunjelgavas novadā” Noteikumi un paskaidrojuma raksts
27.09.2018.Grozījumi 2018.gada 1. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2018 „Par Jaunjelgavas novada pašvaldības budžetu 2018.gadam un 2017.gada budžeta izpildi” Noteikumi
30.08.2018.Saistošie noteikumi Nr. 6/2018 „Grozījums Jaunjelgavas novada pašvaldības 2013. gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2013/1 „Par atvieglojuma piešķiršanu nekustāmā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām Jaunjelgavas novadā”” Noteikumi Paskaidrojuma raksts
30.08.2018.SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 5/2018 „PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA LIKUMA ATSEVIŠĶU NORMU PIEMĒROŠANU JAUNJELGAVAS NOVADĀ”Noteikumi Paskaidrojuma raksts
22.03.2018. ar 26.07.2018. grozījumiem ar 24.01.2019. grozījumiem, ar 27.03.2020. grozījumiemPar pabalstiem Jaunjelgavas novadā Noteikumi Paskaidrojuma raksts Grozījumi - 26.07.2018. Grozījumi - 24.01.2019. Gozījumi - 27.03.2020. Paskaidrojuma raksts
23.02.2017.Par ģimenes asistenta pakalpojumu sniegšanas kārtību Jaunjelgavas novadā Noteikumi Paskaidrojuma raksts Noteikumi - konsolidētā versija (01.03.2018.)
29.12.2016. ar precizējumu 23.02.2017. ar 25.05.2018. grozījumiem ar 24.05.2018. grozījumiemPar palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Jaunjelgavas novadā Noteikumi Paskaidrojuma raksts Precizējuma lēmums 25.05.2017. Grozījumi Paskaidrojuma raksts 24.05.2018. Grozījumi Paskaidrojuma raksts
23.02.2017.Par Jaunjelgavas novada teritorijas plānojuma 2013. - 2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un grafisko daļu. Noteikumi
29.09.2016.Saistošie noteikumi “Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Jaunjelgavas novada administratīvajā teritorijā turpmākajiem 10 gadiem” Noteikumi
29.03.2012.Saistošie noteikumi "Par bezdarbnieku prioritāro iesaistes kārtību aktīvās nodarbinātības pasākumā "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi" Jaunjelgavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā"Noteikumi
26.09.2009. ar grozījumiem 28.04.2011., 31.11.2013 un 22.03.2018.. SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.12 “PAR SOCIĀLO PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS KĀRTĪBU JAUNJELGAVAS NOVADĀ” (konsolidēti) Noteikumi - konsolidēti uz 01.05.2018. Paskaidrojuma raksts Precizējums Saistošajos noteikumos Nr.12/2017
27.08.2015. Saistošie noteikumi Nr.5/2015 „Par pašvaldības pabalstu piešķiršanas kārtību daudzbērnu ģimenēm neizvērtējot ģimenes ienākumus.” Noteikumi 24.11.2016. grozījumi Saistošajos noteikumos Nr.5/2015 Paskaidrojuma raksts
26.11.2009. ar grozījumiem 31.10.2013. un 23.02.2017.SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 14 „PAR PALĪDZĪBU BĀREŅIEM UN BEZ VECĀKU GĀDĪBAS PALIKUŠAJIEM BĒRNIEM” (konsolidēti) Noteikumi
30.07.2015Saistošie noteikumi Nr.2/2015 „Par ēku numerācijas zīmju un ielu nosaukumu norāžu izvietošanu Jaunjelgavas pilsētā” Paskaidrojuma raksts Noteikumi
30.12.2014Grozījumi Sērenes pagasta pārvaldes sniegto maksas pakalpojumu cenrādī Noteikumi
30.11.2014Par Jaunjelgavas novada Sociālā dienesta sniegtajiem maksas pakalpojumiemNoteikumi
30.02.2014Par Jaunjelgavas novada bibliotēku maksas pakalpojumu apstiprināšanuNoteikumi
28.02.2014Jaunjelgavas vidusskolas sniegtie maksas pakalpojumi Noteikumi
25.04.2013.Par koku ciršanu ārpus meža Jaunjelgavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijāNoteikumi
31.10.2013 ar 27.02.2020. grozījumiemJaunjelgavas novada sabiedriskās kārtības noteikumi Grozījumi noteikumos Paskaidrojuma raksts Noteikumi Grozījumi noteikumos
17.01.2013Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Jaunjelgavas novada administratīvajā teritorijā Noteikumi Grozījumi
17.01.2013Par atvieglojuma piešķiršanu nekustāmā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām Jaunjelgavas novadāNoteikumi
25.10.2012. Saistošie noteikumi Nr.2012/11 "Liepu parka Jaunjelgavas pilsētā Jaunjelgavas novadā, apsaimniekošanas un aizsardzības kārtība" Noteikumi
***JAUNJELGAVAS PILSĒTAS AR LAUKU TERITORIJU TERITORIJAS PLĀNOJUMS Noteikumi
28.10.2011Jaunjelgavas novada teritorijas digitālās topogrāfiskās uzmērīšanas noteikumiNoteikumi
25.08.2011Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jaunjelgavas novadā Paskaidrojuma raksts Noteikumi
26.05.2011Detālplānojuma grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi nekustamajam īpašumam „DaugaviešiNoteikumi
30.10.2010Par pašvaldības nodevām Jaunjelgavas novadāGrozījumi
29.04.2010Kapsētu uzturēšanas noteikumi Jaunjelgavas novadāNoteikumi
Konsolidēts uz 01.03.2020. 24.07.2009. ar 25.06.2020. grozījumiemJaunjelgavas novada pašvaldības nolikums Grozījumi Paskaidrojuma raksts Nolikums - aktuālā redakcija Grozījumi Paskaidrojuma raksts Grozījumi Grozījumi-27.10.2016. Grozījumi-26.01.2017. Grozījumi Grozījumi-23.11.2017.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »