2018.gada budžets

Saistošie noteikumi Nr. 1/2018 “Par Jaunjelgavas novada pašvaldības budžetu 2018. gadam un 2017. gada budžeta izpildi” Skatīt
PASKAIDROJUMA RAKSTS PIE JAUNJELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2018. GADA BUDŽETA Skatīt
Uzraudzības pārskats par Jaunjelgavas novada attīstības programmas 2013.- 2020.gadam īstenošanu Skatīt
PAMATBUDŽETS IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀME 2018. gadam KOPSAVILKUMS skatīt.
KOPSAVILKUMA TĀMES ATSKAITE skatīt
Aizņēmumu pamatsummas, procentu maksas un apkalpošanas maksas atmaksas grafiks 2018.gadam skatīt.
Pārskats par saistību apmēru skatīt.
SPECIĀLAIS BUDŽETS IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀME 2018. gadam skatīt.
KOPSAVILKUMA TĀMES ATSKAITE - Speciālais budžets skatīt.
Jaunjelgavas novada "Mērķdotācija pašvaldību autoceļiem" sadalījums 2018.gadamskatīt.
ZIEDOJUMI IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀME 2018. gadam KOPSAVILKUMSskatīt.
Jaunjelgavas novada domes speciālā budžeta izpilde 2017.gadāskatīt.
Jaunjelgavas novada izglītības iestāžu audzēkņu uzturēšanās izdevumu tāme pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 2018. gadam (EUR) skatīt.
Grozījumi 2018.gada 1.februāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2018 „Par Jaunjelgavas novada pašvaldības budžetu 2018.gadam un 2017.gada budžeta izpildi” skatīt.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »