Latvāņu izplatības ierobežošanas plāns

Par latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu plāna 2016. – 2020. gadam precizēšanu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2008.gada 14.jūlija noteikumu Nr.559. “ Invazīvo augu sugas – Sosnovska latvāņa – izplatības ierobežošanas noteikumi” 10. punktu, 12. punktu, 15. punktu, 17. punktu un pagastu pārvalžu iesniegtos Latvāņa izplatības ierobežošanas pasākuma plāna Jaunjelgavas novadā 2016. – 2020.gadam (turpmāk tekstā – Plāns) precizējumus,  Jaunjelgavas novada dome ir nolēmusi:

1. Izdarīt šādus grozījumus ar Jaunjelgavas novada domes 2015. gada 27. augusta sēdes lēmumu Nr. 12§ (protokols Nr.44) apstiprinātajā Latvāņa izplatības ierobežošanas pasākuma plānā Jaunjelgavas novadā 2016. – 2020.gadam:

1.1. Izslēgt no Plāna zemes vienību “Dārznieki”, kadastra apzīmējums 3250 004 0126, 0,0061 ha  platībā, Daudzeses pagastā, Jaunjelgavas novadā (Plāna 3. punkts. Zemes platība nav invadēta ar latvāni);

1.2. Izslēgt no Plāna zemes vienību “Kūtiņas”, kadastra apzīmējums 3250 004 0260, 0,0561 ha platībā, Daudzeses pagastā, Jaunjelgavas novadā (Plāna 4. punkts. Zemes platība nav invadēta ar latvāni);

1.3. Izslēgt no Plāna zemes vienību “Jaunsmaguri”, kadastra apzīmējums 3284 001 0055, 0,3433 ha platībā, Sērenes pagastā, Jaunjelgavas novadā (Plāna 41. punkts. Kļūdaini norādīts zemes vienības nosaukums un tā piederība pagasta teritoriālajai vienībai.).

1.4. Izslēgt no Plāna zemes vienību “Autoceļš  -76”, kadastra apzīmējums 3280 004 0118, 0,0335 ha platībā, Sērenes pagastā, Jaunjelgavas novadā (Plāna 38. punkts. Zemes platība nav invadēta ar latvāni);

1.5. Iekļaut Plānā zemes vienību “Svikļi”, kadastra apzīmējums 3250 007 0038, 7,5 ha platībā, Daudzeses pagastā, Jaunjelgavas novadā (Zemes platība ir  invadēta ar latvāni).

1.6. Iekļaut Plānā  zemes vienību “Slazdukrogs”, kadastra apzīmējums 3284 001 0055, 0,3433 ha platībā, Staburaga pagastā, Jaunjelgavas novadā (Zemes platība ir  invadēta ar latvāni).

1.7. Iekļaut plānā zemes vienību “Tīsi”, kadastra apzīmējums 3278 007 0044, 0,0150 ha platībā, Seces pagastā, Jaunjelgavas novadā (Zemes platība ir  invadēta ar latvāni).

2. Apstiprināt Latvāņa izplatības ierobežošanas pasākuma plāna Jaunjelgavas novadā 2016. – 2020.gadam, precizēto redakciju, saskaņā ar pielikumu.

3. Atzīt par spēku zaudējušu Latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu plāna Jaunjelgavas novadā 2016.- 2020. gadam 2015. gada 27. augusta redakciju           

4. Organizēt iepirkuma procedūru latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu veikšanai Jaunjelgavas novadā 2017. gadā.

5. Piešķirt no Jaunjelgavas novada domes 2017. gada budžeta Dabas resursu nodokļa budžeta līdzekļiem,  ne vairāk kā 20 000. 00 (divdesmit tūkstoši) euro latvāņa izplatības  ierobežošanas pasākumu veikšanai Jaunjelgavas novadā 2017. gadā.

6. Uzdot Jaunjelgavas novada Sērenes pagasta pārvaldes vadītājam Aivaram Strazdiņam, Staburaga pagasta pārvaldes vadītājai Ainai Ķīsei, Daudzeses pagasta pārvaldes vadītajām Guntim Ozoliņam un Seces pagasta pārvaldes vadītājam Arnim Mencendorfam:

6.1. ne vēlāk kā līdz 2016. gada 31. decembrim,  rakstveidā informēt attiecīgajā pagasta teritoriālajā zemes vienībā esošo zemes platības, kuras invadētas ar latvāni, īpašniekus vai tiesiskos valdītājus:

 6.1.1.   par viņu pienākumu veikt pasākumus latvāņa izplatības ierobežošanai, nosakot pasākumu veikšanas termiņus un kārtību 2017. gadā;

 6.1.2.  par  pašvaldības plānotajiem latvāņa ierobežošanas pasākumiem 2017. gadā,  īpašnieku vai tiesisko valdītāju zemes platībās,  kuras invadētas ar latvāni, bet kuri paši neveiks pašvaldības noteiktajā termiņā pasākumus latvāņa izplatības ierobežošanai, pasākuma veikšanas aptuvenās izmaksas un īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pienākumu apmaksāt pašvaldības izdevumus, kas saistīti ar latvāņa izplatības ierobežošanu īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajās zemes platībās.

6.2. veikt latvāņa izplatības ierobežošanas pasūkumu veikšanas koordinēšanu attiecīgajā pagasta teritoriālajā vienībā, Plānā norādītajās zemes vienībās.

7. Uzdot Jaunjelgavas novada domes administratīvās iestādes “Jaunjelgavas novada dome” (turpmāk tekstā – Dome) Attīstības un projektu nodaļai:

7.1. ne vēlāk kā 10 (desmit)  darbdienu laikā pēc Plāna precizēšanas sagatavot un nosūtīt oficiālajam izdevumam “Latvijas Vēstnesis” publicēšanai paziņojumu  Plāna izmaiņām.

7.2. ne vēlāk 2 (divus) mēnešus pirms plānoto latvāņa izplatības pasākumu realizēšanas uzsākšanas 2017. gadā, sagatavot un nosūtīt publicēšanai oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”  paziņojumu par latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu uzsākšanas  laiku un zemes vienības, kurās norādītie pasākumi tiks veikti, kā arī atsauci uz pašvaldības mājas lapas sadaļu, kurā publicēts Plāns.

8. Noteikt, ka atbildīgā par šī lēmuma 6. punkta un tā apakšpunktos norādīto uzdevumu izpildi ir Domes Attīstības un projektu nodaļas vadītāja Gundega Zarāne.

 9. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Jaunjelgavas novada pašvaldības izpilddirektoram Uldim Albiņam.

 

 

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »