Komunālie pakalpojumi Jaunjelgavā

Jaunjelgavas novada domes administratīvās iestādes „Jaunjelgavas novada dome” Komunālā nodaļa ir Jaunjelgavas novada domes izveidota struktūrvienība (turpmāk tekstā – Komunālā nodaļa), kas darbojas uz Jaunjelgavas novada domes apstiprināta darbības reglamenta pamata.

Komunālās nodaļas darba laiks:

 •  Pirmdiena – no plkst. 08:00 līdz plkst. 18:00 pusdienas pārtraukums
 • Otrdiena – no plkst. 08:00 līdz plkst.17:00 no plkst. 12:00
 • Trešdiena – no plkst. 08:00 līdz plkst. 17:00 līdz plkst. 13:00
 • Ceturtdiena – no plkst. 08:00 līdz plkst. 17:00
 • Piektdiena – no plkst. 08:00 līdz plkst. 15:00 bez pusdienas pārtraukuma

Kontaktinformācija  darba laikā:

Bojājumi un pakalpojumu pieteikšana  pa tālr. 26658222 vai 65133646

Informācija par komunālajiem maksājumiem, komercskaitītāju rādījumiem un asenizācijas pakalpojumu pasūtīšana pa tālr. 26378650, e- pasts: panams@inbox.lv

Konts maksājumu veikšanai par komunālajiem pakalpojumiem: 

LV90HABA0551034623517

AS “SWEDBANK”, HABALV22

Komunālās nodaļas vadītājs ir Juris Zirnis, tālr. 26658222, e – pasts: juris.zirnis@jaunjelgava.lv


Komunālās nodaļas funkcijas un uzdevumi:

 • pārvalda Jaunjelgavas novada domes īpašumā esošo Jaunjelgavas pilsētas teritorijā atrodošos nekustāmo īpašumus: daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar tām funkcionāli saistītās
  ēkas (būves), nedzīvojamās ēkas (telpas), tām piesaistītos zemes gabalus, kā arī atsevišķus dzīvokļa īpašumus, organizējot šo īpašumu apsaimniekošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
 • Pārvalda Jaunjelgavas novada centralizētās siltumapgādes, ūdensapgādes, fekālās un sadzīves notekūdeņu kanalizācijas sistēmas, t.sk. tīklus un ar tiem funkcionāli saistītās ēkas (būves): pašvaldības katlu mājas, sūknētavas, attīrīšanas iekārtas u.c., tām piesaistītos zemes gabalus, organizējot to apsaimniekošanu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
 • Organizē komunālos pakalpojumus nodrošinot Jaunjelgavas pilsētas teritorijā:
  • dzeramā ūdens ieguvi un apgādi, izmantojot pazemes ūdeņu dziļurbumus akas un centralizēto ūdensvadu;
  • kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu (sadzīves notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana), izmantojot centralizētās kanalizācijas tīklus un asenizācijas tehniku;
  • siltumenerģijas ražošanu un piegādi patērētājiem, izmantojot centralizētos siltumapgādes tīklus un pašvaldības katlu māju Jelgavas ielā 31, Jaunjelgavas pilsētā;
  • no citas juridiskas personas pirktās siltumenerģijas piegādi/transportēšanu patērētājiem, izmantojot centralizētos siltumapgādes tīklus;
  • Jaunjelgavas novada domes iestāžu, privāto uzņēmumu un dzīvojamo māju ārējo komunikāciju tīklu apsaimniekošanu līdz sekojošām piederības robežām:
   • ūdensvadam – līdz ēkas ievadventilim (aizbīdnim)
   • kanalizācijai – līdz pirmajai kanalizācijas akai ārpusē pie ēkas
   • siltumtīkliem – līdz ēkas ievadventilim (aiz siltummaiņa)
 • Pārvalda, uztur, ekspluatē un remontē komunālās saimniecības objektus Jaunjelgavas novada domes piešķirtā finansējuma ietvaros.
 • Nodrošina pakalpojumu sniegšanu Jaunjelgavas pilsētas iedzīvotājiem, kā arī juridiskām personām, iestādēm un organizācijām, kurām īpašumā vai valdījumā esošie nekustāmie īpašumi
  funkcionāli saistīti ar šī reglamenta 6. punktā norādītajām sistēmām.
 • Veic brīvo pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo telpu uzskaiti; pārvalda, uztur, ekspluatē, novērš dzīvojamā fonda iekšējo tīklu avārijas, kā arī remontē pašvaldības dzīvojamo fondu Jaunjelgavas novada domes piešķirtā finansējuma ietvaros.
 • Novērš visu pašvaldības iestāžu ārējo ūdens, kanalizācijas un siltumtīklu avārijas Jaunjelgavas pilsētas teritorijā līdz domes piederības robežām, kuras noteiktas noslēgtajos līgumos ar Komunālās nodaļas klientiem.
 • Jaunjelgavas novada domes piešķirtā finansējuma ietvaros apsaimnieko Jaunjelgavas pilsētas kapsētu.
 • Savas kompetences ietvaros atbilstoši Jaunjelgavas novada domes saistošajiem noteikumiem sniedz maksas pakalpojumus saskaņā ar domes apstiprinātu cenrādi.
 • Savas kompetences ietvaros un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veic darbības parādu atgūšanai par sniegtajiem pakalpojumiem.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »