Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs domes apsaimniekošanā esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Jaunjelgavas pilsētā

Sakarā ar  atkritumu apsaimniekotāja SIA “Vidusdaugavas SPAAO” atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma tarifa paaugstināšanu sakarā ar Dabas resursu nodokļa  likmes paaugstināšanos, kas no 2019. gada 1. janvāra sastāda 16.36 euro bez PVN, t.sk. :

– dabas resursu nodokļa komponente 5.16 euro/m3;

sadzīves atkritumu apglabāšanas atkritumu poligonā “Dziļā Vāda” komponente 3.86 euro/m3;

sadzīves atkritumu savākšanas un pārvadāšanas komponente 7.34 euro/m3, ir nepieciešams noteikt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifu Jaunjelgavas novada domes apsaimniekošanā esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Jaunjelgavas  pilsētā – 17.18 euro/m3 bez PVN, t.sk:

atkritumu apsaimniekotāja SIA “Vidusdaugavas SPAAO” atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma tarifa – 16.36 euro/m3

– administratīvie izdevumi 5% apmērā – 0.82 centi.

Pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta pirmo daļu, 2016. gada 15. decembra grozījumiem Dabas resursu nodokļa likumā,  2011.gada 29. septembra Jaunjelgavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.7 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jaunjelgavas novadā” 9.4. punktu un ņemot vērā 2018. gada 18. jūlija līguma Nr. 2.1-44/18/267 par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jaunjelgavas novadā 3.3. punkta nosacījumus un ņemot vērā Jaunjelgavas novada domes Finanšu pastāvīgās komitejas priekšlikumu (lēmums Nr.12§, protokols Nr.23), Jaunjelgavas novada dome NOLEMJ:

  1. Apstiprināt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifu Jaunjelgavas novada domes apsaimniekošanā esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Jaunjelgavas pilsētā – 17.18 euro/m3 bez PVN, t.sk:

           1.1. atkritumu apsaimniekotāja SIA “Vidusdaugavas SPAAO” atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma tarifs – 16.36 euro/m3 bez PVN;

1.2. administratīvie izdevumi 5% apmērā – 0.82 euro.

Lēmums stājas spēkā ar 2019. gada 1. janvārī. 

Lēmuma izraksts šeit.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »