Atkritumu apsaimniekošana Jaunjelgavas novadā

No 2021.gada 1.janvāra mainīsies tarifs par atkritumu noglabāšanu sadzīves atkritumu poligonā “Dziļā vāda” un maksa par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Tas nozīmē, ka Jaunjelgavas novadā atkritumu apsaimniekošanas maksa palielināsies par 1,19 Eur par 1 kubikmetru. Līdz šim tā bija 19,80 (ieskaitot PVN) par 1 m3 , bet no 2021.gada 1.janvāra – 20,99 Eur (ieskaitot PVN) par m3 .

2020.gada 18. decembrī SIA “Vidusdaugavas SPAAO” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma (sadzīves atkritumu poligonā “Dziļā vāda”) tarifi apstiprināti ar SPRK Lēmumu Nr. 174 . No 2021. gada 1. janvāra par nešķiroto sadzīves atkritumu noglabāšanu “Dziļā vāda” poligonā būs jāmaksā 77,87 EUR/t, kur iekļauts arī DRN likmes pieaugums no 50,00 EUR/t uz 65,00 EUR/t.

Lēmumus un sīkāku izklāstu lasiet zemāk.

2020. gada 23. novembrī Saeima ir apstiprinājusi grozījumus Dabas resursu likumā, kas paredz, ka no 2021. gada 1. janvāra no pašreizējiem 50 EUR/t (spēkā no 2020. gada 1. janvāra – 31. decembrim)  uz 65 EUR/t (laika periodam no 2021. gada 1. janvāra – 31. decembrim) tiek paaugstināta dabas resursu nodokļa (DRN) likme par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos. Paredzams DRN likmes pieaugums arī turpmākajos gados: 2022. gadā – 80 EUR/t; 2023. gadā – 95 EUR/t.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) apstiprināšanai tika iesniegts jauns SIA “Vidusdaugavas SPAAO” tarifa projekts par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā. Atkritumu poligona “Dziļā Vāda” izmaksas par vienas tonnas sadzīves atkritumu noglabāšanu paliek nemainīgas, taču sakarā ar likumā ietverto DRN likmes ikgadēju pieaugumu, poligona tarifs pieaugs proporcionāli DRN likmes pieaugumam. No 2021. gada 1. janvāra par nešķiroto sadzīves atkritumu noglabāšanu “Dziļā vāda” poligonā būs jāmaksā 77,87 EUR/t, kur iekļauts arī DRN likmes pieaugums no 50,00 EUR/t uz 65,00 EUR/t.

2020. gada 18. decembrī SIA “Vidusdaugavas SPAAO” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma (sadzīves atkritumu poligonā “Dziļā vāda”) tarifi apstiprināti ar SPRK Lēmumu Nr. 174. Saistībā ar DRN likmes izmaiņām nākamgad sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifi pieaugs

SIA “Vidusdaugavas SPAAO” pakalpojumu cenrādis no 01.01.2021.

Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.pantu maksu par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu sākotnējam radītājam vai valdītājam veido:
1) pašvaldības lēmumā apstiprinātā maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs;
2) Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos.

Mainoties DRN likmei un tarifam par atkritumu noglabāšanu sadzīves atkritumu poligonā “Dziļā vāda”, no 2021. gada 1. janvāra proporcionāli mainīsies arī maksa par nešķirotu sadzīves atkritumu izvešanu SIA “Vidusdaugavas SPAAO” apkalpotajās pašvaldībās.

Sadzīves atkritumu poligonā “Dziļā vāda” SIA “Vidusdaugavas SPAAO” nogādā nešķirotos sadzīves atkritumus no Jēkabpils novada, Jaunjelgavas pilsētas un novada, Neretas novada iedzīvotājiem.

SIA “Vidusdaugavas SPAAO” nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa par vienu kubikmetru no 2021. gada 1. janvāra būs:

Administratīvā teritorija Nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa, EUR/m3
2020. gadā 2021. gadā
Bez PVN PVN 21% Kopā ar PVN Bez PVN PVN 21% Kopā ar PVN
Jēkabpils novads 17,39 3,65 21,04 18,38 3,86 22,24
Jaunjelgavas novads 16,36 3,44 19,80 17,35 3,64 20,99
Neretas novads 18,53 3,89 22,42 19,52 4,10 23,62

Lai samazinātu savas izmaksas par nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, aicinām iedzīvotājus šķirot atkritumus un izmantot SIA “Vidusdaugavas SPAAO” piedāvātās šķirošanas iespējas.

Esam atbildīgi pret dabu un vidi!
Dzīvojot dabai draudzīgi un šķirojot atkritumus, ietaupām gan naudu, ko ikdienā maksājam par sadzīves atkritumu izvešanu, gan dabas dotos resursus.

SIA “Vidusdaugavas SPAAO”
Sākot ar 2018. gada 1. augustu, nākamo piecu gadu laikā sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jaunjelgavas novadā nodrošinās SIA “Vidusdaugavas SPAAO”. Līgumi, kas noslēgti ar iepriekšējo atkritumu apsaimniekotāju, vairs nav spēkā.

Aicinām fiziskās un juridiskās personas pārslēgt līgumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.

Līgumu slēgšana attālināti

  • aizpildot atbilstošo pieteikumu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgumam (ir atrodams SIA “Vidusdaugas SPAAO” mājas lapā: http://www.spaao.lv/) un atsūtot to aizpildītu uz e-pasta adresi: spaao@ataps.lv.
  • aizpildot pieteikumu Jaunjelgavas novada domes klientu apkalpošanas punktā (Domes pirmajā stāvā) vai Jums tuvākajā novada pagasta pārvaldē. Pēc pieteikuma apstrādes mēs ar Jums sazināsimies.

Līgumu slēgšana klātienē

  • SIA “Vidusdaugavas SPAAO” Jēkabpils birojā: Rīgas iela 210, Jēkabpils, LV-5202. Darba laiks: P, C: 8:00-12:00, vai individuāli pieteikt vizīti pa tālruni: 28367235.
  • Jaunjelgavas novada domes klientu apkalpošanas punktā (Domes pirmajā stāvā).
  • Jaunjelgavas novada pagastu pārvaldēs saskaņā ar grafiku. Grafiks būs pieejams SIA “Vidusdaugas SPAAO” mājas lapā: http://www.spaao.lv/ un vietējā pagasta pārvaldē.

Atkritumu konteineri un maisi

SIA “Vidusdaugas SPAAO” konteinerus pārņēma no iepriekšējā atkritumu apsaimniekotāja.

Mūsu klientiem tiek piedāvāta sadzīves atkritumu savākšana konteineros, kā arī īpaši marķētos 100 litru maisos.

Pakalpojuma sniedzējs piedāvā bezmaksas lietošanā konteinerus ar dažādiem tilpumiem.

Ja klients atkritumu savākšanai grib izmantot marķētos maisus, tad, slēdzot līgumu, veic priekšapmaksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, iegādājoties marķētos maisus līdz tekošā gada beigām (1 maisa cena ar PVN ir 1,86EUR).

Turpmāk iegādāties maisus varēs:

  • SIA “Vidusdaugavas SPAAO” Jēkabpils birojā: Rīgas iela 210, Jēkabpils, LV-5202. Darba laiks: P, C: 8:00-12:00 vai iepriekš vienojoties pa tālruni: 28367235.
  • Vietējā pagasta pārvaldē grafikā plānotajos datumos.

Atkritumu šķirošana

Novada iedzīvotājiem SIA “Vidusdaugavas SPAAO” nodrošinās atkritumu šķirošanas iespējas. Bez papildu samaksas var izmantot Jaunjelgavas novada teritorijā izveidotos dalīto atkritumu savākšanas punktus. Par dalīto atkritumu savākšanas punktu izvietojumu var saņemt informāciju mājas lapā: http://www.spaao.lv/ un savā pagasta pārvaldē.

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa Bez PVN 15,40 EUR/m3

Līguma darbības laikā tarifs var mainīties sakarā ar izmaiņām normatīvajos aktos vai ar Jaunjelgavas novada domes pieņemtajiem lēmumiem par izmaiņām sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksā.

Veiksmi vēlot,

SIA “Vidusdaugavas SPAAO”

 

Pieteikums – fiziskām personām

Pieteikums – juridiskām personām

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »