Par personas datu apstrādi Jaunjelgavas novada Dzimtsarakstu nodaļā

Datu apstrādes pārzinis – Jaunjelgavas novada dome, reģistrācijas numurs 90000020824, juridiskā adrese Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, Jaunjelgavas novadā, LV-5134, tālrunis 371+ 65133656, fakss 371+ 65152352,  e pasts datuaizsardziba@jaunjelgava.lv

Datu apstrādes vieta – Jaunjelgavas novada Dzimtsarakstu nodaļa, reģistrācijas Nr. 40900000239, juridiskā adrese Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā,  Jaunjelgavas novadā, tālrunis 371+ 65152352, fakss 371+ 65152352,  e pasts dzimtsaraksti@jaunjelgava.lv

Datu apstrādes tiesiskais pamats – Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts (apstrāde, lai nodrošinātu uz pārzini attiecināma juridiska pienākuma izpildi).

Personas dati, kuri tiks apstrādāti
Personas dati, kuri tiks apstrādāti
Bērna dzimšanas reģistrācijaBērna vārds, uzvārds, personas kods, dzimums, tautība, valstiskā piederība, dzīvesvietas adrese, dzimšanas laiks un vieta. Bērna mātei – dzimtais uzvārds. Bērna vecāku vārds uzvārds, personas kods, dzimšanas dati, tautība, valstiskā piederība, dzīvesvietas adrese, personu apliecinoša dokumenta numurs, izdevējiestāde, izdošanas datums; vecāku laulības reģistra Nr., datums, vieta.
Trīspusējā paternitātes atzīšanaBērna bioloģisko vecāku vārds uzvārds, personas kods, dzimšanas dati, tautība, valstiskā piederība, dzīvesvietas adrese, personu apliecinoša dokumenta numurs, izdevējiestāde, izdošanas datums; vecāku laulības reģistra Nr., datums, vieta. Bērna mātes vīra vai bijušā vīra vārds uzvārds, personas kods, dzimšanas dati, tautība, valstiskā piederība, dzīvesvietas adrese, personu apliecinoša dokumenta sērija, numurs, izdevējiestāde, izdošanas datums.
Laulības reģistrācijaLaulājamo vārds, uzvārds, personas kods, uzvārdi pēc laulība noslēgšanas, laulība noslēgšanas datums, vieta, laulājamo ģimenes stāvoklis, dzīvesvieta, dzimšanas datums un vieta, valstiskā piederība, tautība, ziņas par to kurā laulībā katrs laulājamais stājas. Liecinieki – vārdi, uzvārdi, personas kodi vai dzimšanas dati.
Miršanas reģistrācijaMirušā vārds, uzvārds, personas kods, valstiskā piederība, dzīvesvieta, miršanas vieta, laiks, dzimšanas datums un vieta, mirušā laulātā vārds, uzvārds, mirušā vecāku vārds, uzvārds, personas kods, nāves cēlonis, mirušā personu apliecinošā dokumenta sērija, Nr., izdošanas laiks, vieta, izdevējiestāde. Paziņotāja – vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta, saistība ar mirušo
Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņaPersonas vārds, uzvārds, personas kods, dzimtais uzvārds, dzimšanas datums, vieta, valstiskā piederība, ģimenes stāvoklis, dzīvesvieta, ziņas par nepilngadīgajiem bērniem (vārds, uzvārds, dzimšanas laiks, vieta, dzīvesvietas adrese), ziņas par laulāto (vārds, uzvārds, dzimtais uzvārds, personas kods, dzimšanas laiks, vieta, dzīvesvietas adrese, laulības noslēgšanas laiks, vieta, laulības reģistra Nr., laulības noslēgšanas vieta), ziņas par vecākiem (vārds, uzvārds, dzimtais uzvārds, dzimšanas datums un vieta, ja miris miršanas datums un vieta), vārda, uzvārda un tautības maiņas iemesls, jaunais vārds, uzvārds vai tautība, ziņas par sodāmību
Reģistru atjaunošana, labošana un papildināšanaDatu apstrādes apjoms atkarīgs no veicamās darbības, bet tas nepārsniedz iepriekš norādīto personas datu apjomu.

Jaunjelgavas novada Dzimtsarakstu nodaļas

vadītāja                                                                                                                                   R. Lauriņa

29.10.2018.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »