Laulības reģistrācija

Laulības reģistrācija

Pakalpojuma īss apraksts
Laulību reģistrē dzimtsarakstu iestādē noteiktā dienā, klātesot personām, kuras vēlas noslēgt laulību, un diviem pilngadīgiem lieciniekiem. Pēc personu lūguma dzimtsarakstu nodaļas amatpersona var reģistrēt laulību citā piemērotā vietā, ja personas, kuras vēlas noslēgt laulību, nodrošina laulības reģistrācijai piemērotus vai atbilstošus apstākļus. Lēmumu par izvēlētās vietas piemērotību laulības reģistrācijai pieņem Jaunjelgavas novada Dzimtsarakstu nodaļas amatpersona.

Pakalpojuma pieprasīšana
Klātienē Jaunjelgavas novada Dzimtsarakstu nodaļā.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti
Personas, kuras vēlas reģistrēt laulību, personīgi iesniedz Dzimtsarakstu nodaļā noteikta parauga abu parakstītu kopīgu iesniegumu. Iesniedzot iesniegumu personas uzrāda derīgu personu apliecinošu dokumentu (pase vai ID karte).
Personas, kuras agrāk ir bijušas citā laulībā, uzrāda vienu no šādiem dokumentiem (ja informācija par laulības izbeigšanu nav pieejama Iedzīvotāju reģistrā):
1. Bijušā laulātā miršanas apliecību.
2. Dzimtsarakstu nodaļas vai zvērināta notāra izsniegtu laulības šķiršanas apliecību.
3. likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par spēkā neesošu.
4. Izrakstu vai izziņu no laulības šķiršanas reģistra vai laulības reģistra ar ziņām par laulības šķiršanu.
Ārzemnieki papildus iepriekš norādītajiem dokumentiem iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas dokumentu par ģimenes stāvokli.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti
1. Civillikums (Ģimenes tiesību daļa).
2. Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums.
3. Ministru kabineta 03.09.2013. noteikumu Nr. 761 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem”.
4. Jaunjelgavas novada domes 2013. gada 28. februāra lēmums Nr. 13§ (protokols Nr. 3) “Par Jaunjelgavas novada domes, tās iestāžu un struktūrvienību sniegtajiem maksas pakalpojumiem”.
5. Jaunjelgavas novada domes 2010. gada 30. septembra saistošie noteikumi Nr.6 “Par pašvaldības nodevām Jaunjelgavas novadā”.

Pakalpojuma maksa
Valsts nodeva 14.00 euro.

Maksas pakalpojumi par laulības reģistrāciju:
1. Svinīga laulības reģistrācijas nodrošināšana –
1.1. Dzimtsarakstu nodaļas noteiktajā darba laikā – 7.11 euro;
1.2. Ārpus Dzimtsarakstu nodaļas noteiktā darba laika – 21.34 euro.
2. Laulības reģistrācija citā piemērotā vietā (tikai ārpus Dzimtsarakstu nodaļas darba laika) – 64.03 euro.

Atbildīgie darbinieki
1. Rudīte LAURIŅA – Jaunjelgavas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja; tālrunis – 651 52352; adrese – Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgava, Jaunjelgavas novads, 2. stāvā.
2. Ingrīda IELEJA – Jaunjelgavas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja vietniece; tālrunis 651 41179; adrese – “Pagastmāja”, Daudzeva, Daudzeses pagasts, Jaunjelgavas novads (Daudzeses pagasta pārvaldes telpās, 2. stāvā).

Pakalpojuma saņemšana
Klātienē Jaunjelgavas novada Dzimtsarakstu nodaļā.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās) – laulību reģistrē ne agrāk kā pēc viena mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc iesnieguma un citu laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanas Dzimtsarakstu nodaļā.

Laulības reģistrācija

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »