Dzimšanas fakta reģistrācija

Dzimšanas fakta reģistrācija

Pakalpojuma īss apraksts
Par bērna piedzimšanu viena mēneša laikā jāpaziņo dzimtsarakstu iestādei. Pēc dzimšanas fakta reģistrācijas, dzimtsarakstu iestādes amatpersona vai darbinieks bērna vecākiem vai personai, kas paziņojusi par dzimšanas faktu, izsniedz dzimšanas apliecību.

Pakalpojuma pieprasīšana
Klātienē Jaunjelgavas novada Dzimtsarakstu nodaļā.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti
1. Ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izsniegta medicīnas apliecība, kas apliecina dzimšanas faktu (jāiesniedz orģināls).
2. Vecāka/u, kurš/i reģistrē dzimšanas faktu, personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte).
3. Vecāku laulības apliecība (jāuzrāda orģināls), ja informācija par laulības reģistrāciju nav pieejama Iedzīvotāju reģistrā.
4. Ja bērna vecāki nesastāv reģistrētā laulībā, paternitātes atzīšanas iesniegums, kuru paraksta abi bērna vecāki.
5. Trīspusējās paternitātes gadījumā – Trīspusējās paternitātes atzīšanas iesniegumu paraksta bērna māte, bērna mātes vīrs vai bērna mātes bijušais vīrs un bērna bioloģiskais tēvs.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti
1. Civillikums (Ģimenes tiesību daļa).
2. Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums.
3. Ministru kabineta 03.09.2013. noteikumu Nr. 761 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem”.

Pakalpojuma maksa
Pakalpojums tiek sniegts bez maksas.

Atbildīgie darbinieki
1. Rudīte LAURIŅA – Jaunjelgavas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja; tālrunis – 651 52352; adrese – Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgava, Jaunjelgavas novads, 2. stāvā.
2. Ingrīda IELEJA – Jaunjelgavas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja vietniece; tālrunis 651 41179; adrese – “Pagastmāja”, Daudzeva, Daudzeses pagasts, Jaunjelgavas novads (Daudzeses pagasta pārvaldes telpās, 2. stāvā).

Pakalpojuma saņemšana
Klātienē Jaunjelgavas novada Dzimtsarakstu nodaļā.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās) – vienas darba dienas laikā.

Dzimšanas fakta reģistrācija

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »