Jaunjelgavas novada pašvaldības reorganizācijas plāna konstatējumu daļa

Jaunjelgavas novada domes priekšsēdētājs Guntis Libeks ziņo, ka pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumu Nr. 671 “Pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas” 8. punktu, reorganizējamās pašvaldības dome izskata un mēneša laikā ar lēmumu apstiprina izstrādātā reorganizācijas plāna konstatējuma daļu.

Minēto lēmumu piecu darbdienu laikā publicē attiecīgās pašvaldības tīmekļvietnē, nosūta zināšanai iegūstošās pašvaldības domei un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija to publicē savā tīmekļvietnē.

 Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumu Nr. 671 “Pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas” (turpmāk – noteikumi) 23. punktu, administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas ietvaros apvienojamās pašvaldības atbilstoši noteikumu I un II nodaļas nosacījumiem sagatavo reorganizācijas plāna konstatējumu daļu, informāciju iekļaujot par pozīcijām, kuru vērtība pārsniedz 1000 euro, un līdz 2021. gada 1. martam iesniedz tai pašvaldībai, kurā ir lielākais iedzīvotāju skaits atbilstoši Iedzīvotāju reģistra datiem uz 2021. gada 1. janvāri.

Noteikumu 23.1 punkts noteic, ka administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas ietvaros apvienojamās pašvaldības, pieņemot attiecīgu lēmumu apvienojamo pašvaldību finanšu komisijā, var noteikumu 2. un 3. pielikuma tabulās sniedzamo informāciju sagatavot un iesniegt citā formā.

Aizkraukles novada apvienojamo (Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Pļaviņu, Skrīveru) pašvaldību Finanšu komiteja ar 2021. gada 18. janvāra sēdes protokola Nr.1, 18.p lēmumu Nr. 18 “Par informācijas apjoma apstiprināšanu, kas iesniedzama saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumiem Nr. 671 “Pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas”, ir noteikusi, ka informācija ir aizpildāma par datiem uz 2021. gada 1. janvāri, par pozīcijām, kuru vērtība pārsniedz 1000 euro (sākotnējā uzskaites vērtība) un apstiprinājusi reorganizācijas plāna konstatējumu daļā  iekļaujamās informācijas veidlapas:

1.pielikums “Par reorganizācijas plāna konstatējumu daļas  apstiprināšanu”;

2.pielikums  “Būves”;

3.pielikums “Dzīvokļa īpašumi”;

4.pielikums “Zemes vienības (arī mežaudzes)”;

5.pielikums “Kustamie īpašumi”;

6.pielikums “Aizņēmumi, galvojumi un citas ilgtermiņa saistības”;

7.pielikums “Eiropas Savienības fondu un citas ārvalstu finanšu palīdzības projekti”;

8.pielikums “Īstermiņa saistības”.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumu Nr. 671 “Pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas” 6. punktu, 8. punktu, 23. punktu, 231. punktu un Aizkraukles novada apvienojamo (Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Pļaviņu, Skrīveru) pašvaldību Finanšu komiteja ar 2021. gada 18. janvāra sēdes protokola Nr.1, 18.p lēmumu Nr. 18 “Par informācijas apjoma apstiprināšanu, kas iesniedzama saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumiem Nr. 671 “Pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas”,

atklāti balsojot: par – 12 (Guntis Libeks, Gatis Gūtmanis, Uģis Rubenis, Larisa Dinvalde, Liāna Gasiņa, Evija Vectirāne, Jānis Blūzmanis, Dace Caunīte, Andris Golovackis, Lauma Mīlīga, Gunārs Ločmelis, Aigars Stuglis), pret – 2 (Māris Rēķis, Grigorijs Popenkovs), atturas – nav, Jaunjelgavas novada dome NOLEMJ:      

  1. Apstiprināt Jaunjelgavas novada pašvaldības reorganizācijas plāna konstatējuma daļu, saskaņā ar pielikumu Nr.1. 
  1. Apstiprināt informāciju, kas iekļauta Jaunjelgavas novada pašvaldības reorganizācijas plāna konstatējuma daļas pielikumos: 

2.1.  2. pielikumu  “Būves”;

2.2.  3. pielikumu “Dzīvokļa īpašumi”;

2.3.  4. pielikumu “Zemes vienības (arī mežaudzes)”;

2.4.  5. pielikumu “Kustamie īpašumi”;

2.5.  6. pielikumu “Aizņēmumi, galvojumi un citas ilgtermiņa saistības”;

2.6.  7. pielikumu “Eiropas Savienības fondu un citas ārvalstu finanšu palīdzības projekti”;

2.7.  8. pielikumu “Īstermiņa saistības”. 

  1. Lēmumu piecu darbdienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt:

3.1. Aizkraukles novada pašvaldības domei;

3.2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

  1. Lēmumu piecu darbdienu laikā publicēt Jaunjelgavas novada pašvaldības internetvietnē www.jaunjelgava.lv .

 

Sēdes vadītājs

Novada domes priekšsēdētājs                     (personiskais paraksts)                                      G. Libeks

 

IZRAKSTS PAREIZS

Novada domes priekšsēdētājs                                                                                                G. Libeks

Jaunjelgavā 2021. gada 26. februārī

Pilns lēmuma izraksts šeit.

 

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »