Kategorija: Izglītība

Kārtība, kādā tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības

Izdota saskaņā ar 09.06.2020. MK noteikumu Nr.360  „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

Mācību process Jaunjelgavas vidusskolā tiek organizēts klātienē, nepieciešamības gadījumā veicot izmaiņas.

DROŠĪBAS PRASĪBU IEVĒROŠANA

 1. Jaunjelgavas vidusskolā netiek pieļauta izglītojamo un darbinieku ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm klātbūtne.
 2. Ikviena vecāka (aizbildņa) pienākums ir sekot sava bērna veselības stāvoklim, atgādināt par drošības un higiēnas prasību ievērošanu, regulāri pārrunāt atbildības par neievērošanu sekas.
 3. Katru darbdienas rītu laikā no 8.00 – 9.00 skolas medmāsa 1.stāva foajē novēro izglītojamos un skolas darbiniekus, nepieciešamības gadījumā piedāvā izmērīt ķermeņa temperatūru.
 4. Ja izglītojamam tiek konstatētas slimības pazīmes, darbinieks, kurš konstatē, nogādā sasirgušo tam paredzētā telpā dienesta viesnīcā, viņš tiek izolēts atsevišķā telpā, par to informējot vecākus vai likumiskos pārstāvjus.
 5. Vecāku (aizbildņu) pienākums ir nekavējoties ierasties skolā un nodrošināt turpmāko medicīnisko aprūpi, sazinoties ar ģimenes ārstu.
 6. Ja skolas darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums, paaugstināta ķermeņa temperatūra 37,5)), darbinieka pienākums ir pārtraukt darba pienākumu veikšanu un doties mājās, telefoniski informējot par to skolas administrāciju.
 7. Izglītojamais un darbinieks var atgriezties skolā tikai ar ārsta zīmi, jeb kad ārsts ir noslēdzis darbnespējas lapu.
 8. Lai novērstu medmāsas vai skolotāja inficēšanās risku, sasirgušajam skolēnam saziņā jālieto sejas maska vai deguna un mutes aizsegs (šalle, lakatiņš u.t.t.).
 9. Ja skolēnam vai darbiniekam skolā ir konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, par to informējot vecākus vai tuviniekus.
 10. Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes konstatētas vairākiem skolēniem un ir radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, Skola rīkojas atbilstoši izglītības iestādes izstrādātai Kārtībai, informējot par to Slimību profilakses un kontroles centra reģionālās nodaļas epidemiologu.

HIGIĒNAS PRASĪBU IEVĒROŠANA

 1. Skolā ir izvietota informācija ar atgādinājumu regulāri mazgāt rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pēc sabiedrisko vietu apmeklēšanas, pirms ēšanas, pirms pieskaršanās sejai, pēc tualetes apmeklējuma.
 2. Roku mazgāšanu jāveic vismaz 40 sekundes, roku nosusināšanai jālieto vienreiz lietojamie dvieļi (salvetes).
 3. Ja nav iespējams nomazgāt rokas, dezinficēt tās ar roku dezinfekcijas līdzekļiem, kas pieejami redzamās vietās.
 4. Neskarties sejai (acīm, degunam un mutei) ar nemazgātām rokām.
 5. Pēc iespējas lietot tikai personīgos rakstāmpiederumus!
 6. Regulāri vēdināt telpas!

DISTANCĒŠANĀS PASĀKUMU IEVĒROŠANA

 1. Ievērot 2 metru distanci no pārējiem!
 2. Izejot ārpus klases telpām nedrūzmēties, pārvietoties attiecīgi norādēm uz nākamo stundu pēc stundu saraksta.
 3. Starpbrīžos bez vajadzības nepārvietoties uz citiem skolas gaiteņiem un klašu telpām.
 4. Stingri ievērot katrai klašu grupai noteiktos stundu laikus, ēdināšanas grafiku ēdnīcā un kafejnīcā.

MĀCĪBU PROCESA ORGANIZĀCIJA

 1. Mācību stundas notiek katrai klasei norādītā telpā, izmantojot epidemioloģiski drošas mācību organizācijas formas un metodes.
 2. Mācību stundas tiek plānotas pārsvarā 2 stundas pēc kārtas pēc iepriekš sastādīta stundu saraksta.
 3. Skolotājiem ieteicams organizēt stundu laikā dinamiskas pauzes, starpbrīžus un telpu vēdināšanu.
 4. Skolēnu ēdināšana notiek pēc grafika, pusdienu laikā nav atļauts apmeklēt veikalu vai iet uz mājām.
 5. Ēdināsanas organizēšana: Skolas ēdnīcā

11.00 – 11.15 – 1.a un 1.b klases

11.15 – 11.25 – 2., 3 klases

11.30 – 11.45 – 4.klase

11.50 – 5.klase

12.00 -6.klase

12.10 -7.klase

12.20. -8.klase

12.30 -9.klase

Skolas kafejnīcā : 10.-12.klase – pēc 4.stundas (laiks tiks precizēts)

 1. Par laika ievērošanu un skolēnu pavadīšanu uz ēdnīcu ir atbildīgs mācību priekšmeta skolotājs (sākumskolā- audzinātājs), kuram notiek mācību stunda attiecīgā klasē un laikā.
 2. Interešu izglītības nodarbības tiek organizētas pēc mācību stundām, ievērojot piesardzības pasākumus.
 3. Ja mācību laikā palielinās Covid- 19 saslimšanas risks, tiek mazināts klātienes laiks skolā, mācības tiks īstenotas daļēji vai pilnībā attālināti.
 4. Skola regulārai saziņai ar vecākiem vai to likumiskajiem pārstāvjiem par mācību procesa jautājumiem izmanto e-klasi, 1.-2.klasēs –dienasgrāmatas.

VECĀKU UZTURĒŠANĀS IEROBEŽOJUMI

 1. klases skolēnu vecāki pavada un sagaida bērnus skolas foajē 1.stāvā. Atnākot pretī bērnam, informē skolotāju par ierašanos pa telefonu un bērnu sagaida 1.stāva foajē .
 2. -12.klases skolēnu vecākiem lūdzam nopietni izvērtēt nepieciešamību satikties ar skolas personālu klātienē. Valstī noteikto drošības pasākumu dēļ izvēlēties saziņu e-klases pastā vai steidzamos gadījumos pa telefonu.

Ar direktores 2020.gada 24. augusta  Rīkojumu Nr.1.-12/12 par atbildīgo personu, kura koordinē noteikto prasību un šo vadlīniju ieviešanu un uzraudzību norīkota direktora vietniece izglītības jomā Ligita Briede,  tālr. 29575583

16.jūlijā tiek sasaukta Jaunjelgavas novada domes Izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas sēde

2020.gada 16. jūlijā plkst. 13.00, Domes sēžu zālē (Lāčplēša ielā 11, 2.stāvā) notiks Jaunjelgavas novada domes Izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas sēde.

Jaunjelgavas bibliotēka aicina uz pasākumu pirmklasniekiem

Trešdien, 28.augustā plkst. 16:00, Jaunjelgavas pilsētas bērnu literatūras nodaļa aicina 1.klases skolēnus kopā ar vecākiem piedalīties pasākumā “Brēmenes muzikanti”.

E-prasmju seminārs Jaunjelgavas bibliotēkā

No 19.-23.martam notiek digitālā nedēļa Jaunjelgavas pilsētas bibliotēkā. 28.martā plkst.15.00 visi aicināti apmeklēt informatīvu lekciju par šobrīd aktuālām tēmām

 • apdraudējumi viedtālruņiem
 • Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla Latvija.lv iespējas
 • fizisko personu datu aizsardzība

Konsultācijas sniegs pārstāvji no VRAA (Valsts reģionālās attīstības aģentūra)

Aicina apmācīt sava uzņēmuma darbiniekus par ES fonda atbalsta līdzekļiem

Izmantojiet iespēju apmācīt sava uzņēmuma darbiniekus ar ES fonda atbalsta līdzekļiem!

Mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums. Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.

Mācības organizē mācību centra “BUTS” Aizkraukles filiāle Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros! Pieteikšanās iespējama tikai līdz 16. aprīlim, tāpēc lieki nekavējieties un sazinieties ar mums – mēs priecāsimies Jums palīdzēt izmantot šo iespēju.

Turpinās Jauniešu garantijas pēdējā uzņemšana 25 profesijās  

 Līdz 23. februārim turpinās ziemas uzņemšana Jauniešu garantijas izglītības programmās, kurā jaunieši var pieteikties iegūt darba tirgū pieprasītu profesiju 1 gada laikā bez maksas. Mācības kādā no 25 profesijām piedāvā 17 profesionālās izglītības iestādes visā Latvijā, un šī ir pēdējā uzņemšana programmā Jauniešu garantija, kas tuvojas noslēgumam.

Jauniešu garantija Latvijā norit kopš 2014. gada, un programmu absolvējuši jau vairāk nekā 6000 jauniešu. Kā liecina mūsu veiktās absolventu aptaujas iepriekšējos gados, iegūtā izglītība palīdz mazināt jauniešu bezdarbu. Pusgadu pēc izlaiduma ap 70% jauniešu strādā un puse no viņiem – iegūtajā profesijā,” stāsta Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) Profesionālās izglītības projektu departamenta direktore Elīna Purmale-Baumane.

Par novada bērnudārzu darba laiku 2017.gada jūlijā

Pamatojoties uz Izglītības likuma 22. panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 87. pantu, Jaunjelgavas novada pirmsskolas izglītības iestāžu “Atvasīte”, “Čiekuriņš” un “Vasariņa” nolikumu nosacījumiem, Jaunjelgavas novada dome nolemj:

Pārtraukt Jaunjelgavas novada pirmsskolas izglītības iestāžu: “Atvasīte” – Jaunjelgavas pilsētā, “Čiekuriņš” – Daudzeses pagastā un “Vasariņa” – Seces pagastā, darbību laikā no 2017. gada 1. jūlija līdz 2017. gada 31.jūlijam.

Pilns lēmuma teksts šeit.

Jaunjelgavas vidusskola un Sunākstes pamatskola projekta ietvaros gatavos individuāla dizaina dienasgrāmatas

Jaunjelgavas novada skolas ir iesaistījušās Liepājas Universitātes Zinātnes un Inovāciju parka projekta “Dienasgrāmata 2017”,  kura mērķis ir izgatavot katrai skolai individuāla dizaina un satura skolēnu dienasgrāmatas ar samazinātām izmaksām.

Projekts dod iespēju skolēniem realizēt savas idejas skolas tēla veidošanā, gatavojot dienasgrāmatas, bet uzņēmumiem, kas atbalsta šo projektu publikācijas kā projekta atbalstītājiem savā novadā un visā Latvijā.

Seces pamatskolā – ‘’Riču Raču’’ muzikālās noskaņās

Meteņus aizvadot, Seces pamatskolas 1.-3.klašu skolēni sāk gatavoties pavasara sagaidīšanai. Mūzikas mācību stundu ietvaros, kā ikgadēja tradīcija, ir muzikāli radošais cikls ‘’Riču Raču’’.

Strādājot Skrīveru Mūzikas un mākslas skolā par mūzikas teorijas skolotāju, ikkatra semestra noslēgumā organizēju ‘’Riču Raču’’ muzikāli radošās pēcpusdienas, kas mani rosināja šo ideju ‘’atvest’’ uz Seces pamatskolu. Un tā jau trešo gadu pavasaris Seces jaunāko klašu skolēniem paiet radošuma un muzicēšanas noskaņās. Īpašs muzicēšanas prieks bērnu sejās parādās, kad esam izveidojuši savu ‘’mazo orķestri’’. Mūzikas instrumentārija klāsts mums ir bagātīgs- šeikeri, zvaniņi, bongo, klaves, ksilofoni, metalafoni, pirkstu šķīvji, tamburīni, trīsstūri, lietuskoki.

Par komisijas izveidošanu  interešu izglītības programmu izvērtēšanai un valsts mērķdotācijas sadalei Jaunjelgavas novadā

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24. punktu, Ministru kabineta 2008. gada 28. augusta noteikumu Nr. 382 „Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība” 10. punktu, Jaunjelgavas novada dome ir nolēmusi:

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »