Jauniešiem

Jaunatnes politika Latvijā

Jaunatnes politika ir visās valsts politikas jomās īstenojamu mērķtiecīgu darbību kopums, kas veicina jauniešu pilnvērtīgu un vispusīgu attīstību, iekļaušanos sabiedrībā un dzīves kvalitātes uzlabošanos. Jaunatnes politika ir starpnozaru politika, ko īsteno dažādas valsts pārvaldes un pašvaldību iestādes atbilstoši savai kompetencei, kā arī jaunatnes organizācijas un citas fiziskas vai juridiskas personas. Jaunatnes politikas izstrādē un īstenošanā līdzdarbojas arī paši jaunieši.

Plānojot jaunatnes politiku, tiek izvērtētas jauniešu problēmas, apzināti jauniešu aktivitāšu īstenošanas traucējošie faktori, un attiecīgi noteikti mērķi, uzdevumi un veikti pasākumi, lai tos novērstu un radītu labvēlīgus apstākļus jauniešu personības attīstībai un līdzdalībai sociālajā, politiskajā, ekonomiskajā un kultūras dzīvē. Atbilstoši Jaunatnes likumā noteiktajam jaunieši Latvijā ir personas vecumā no 13 līdz 25 gadiem.

Eiropas Savienības prioritātes jaunatnes jomā:

  • Radīt vairāk un vienlīdzīgākas iespējas jauniešiem izglītībā un darba tirgū;
  • Veicināt aktīvu pilsonisko apziņu, sociālo iekļaušanu un solidaritāti jauniem cilvēkiem.

Galvenās darbības jomas  – izglītība un apmācība, nodarbinātība un uzņēmējdarbība, veselības aizsardzība un labklājība, līdzdalība, brīvprātīgais darbs, sociālā iekļaušana, jaunatne un pasaule, kā arī  jaunrade un kultūra.

Vairāk: 2009.gada 27.aprīlī apstiprinātā stratēģijā „Eiropas Savienības jaunatnes stratēģija – ieguldīt jaunatnē, iesaistīt jauniešus”, kas aptver dažādas jaunatnes politikas jomas, kuras ietekmē jauniešu ikdienas dzīvi. Stratēģijas mērķis ir radīt vidi Eiropas Savienības dalībvalstu jauniešiem, lai tie varētu uzlabot prasmes, īstenot savu potenciālu, strādāt un aktīvi piedalīties sabiedrībā.

Latvijas nacionālās prioritātes jaunatnes jomā:

Jauniešu izglītība un apmācība; Jauniešu sociālā iekļaušana;Jauniešu līdzdalība; Jauniešu nodarbinātība un uzņēmējdarbība, uzņēmīgums; Jauniešu veselība un labklājība.

(C) http://www.jaunatneslietas.lv/

 

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »