Jaunjelgavas vidusskola Tevi aicina 10. klasē!

vidusskola_15Vidusskolā Tev būs iespējas:

  1. Apgūt vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu izvēloties A variantu vai B variantu:

      A variants: iespēju apgūt 3.svešvalodu-vācu valodu;

      B variants: iespēju apgūt valsts aizsardzības mācību.

1.1.  padziļināti apgūt angļu valodu;

1.2.  triju gadu laikā izstrādāt zinātniski pētniecisko darbu, tādā veidā apgūstot turpmākajām studijām nepieciešamās prasmes un iemaņas;

1.3.  izvēlēties komerczinību kursu, saņemot apliecību par grāmatvedības, lietišķās etiķetes, mārketinga pamatu apgūšanu;

1.4.  par labām un teicamām sekmēm, skolu beidzot, saņemt J.Lapas starta stipendiju (EUR 300).

1.5.  iespēju pretendēt uz Viļa Vītola stipendiju mācībām augstskolā;

1.6.  mācību laikā iegūt autovadītāja B kategorijas apliecību; (teorētisko daļu apmaksā skola);

1.7.  sekmīgie audzēkņi, kuriem nebūs neattaisnotu kavējumu, katru mēnesi saņems stipendiju 15,00 EUR.

  1. Piedalīties skolas sabiedriskajā dzīvē un izkopt savu talantu:

2.1.  aktīvi iesaistīties skolas skolēnu pašpārvaldes darbībā;

2.2.  mākslinieciskajā pašdarbībā;

2.3.  starptautiskajā programmā AWARD;

2.4.  iesaistīties dažādos projektos;

2.5.  iesaistīties jaunsardzē;

2.6.  dažādās sporta sekcijās un, beidzot Aizkraukles reģionālo sporta skolu, iegūt apliecību par profesionālās ievirzes izglītību sportā ar specializāciju vieglatlētikā.

Skolā ir laba materiāli tehniskā bāze:

  • ar jaunākajām tehnoloģijām aprīkoti dabaszinātņu kabineti (matemātikas, bioloģijas, ķīmijas, fizikas);
  • moderns informātikas kabinets;
  • laba sporta bāze: sporta zāle, trenažieru telpa un stadions;
  • renovēta skola;
  • dzīvošana dienesta viesnīcā bez maksas.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »