Par komisijas izveidošanu  interešu izglītības programmu izvērtēšanai un valsts mērķdotācijas sadalei Jaunjelgavas novadā

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24. punktu, Ministru kabineta 2008. gada 28. augusta noteikumu Nr. 382 „Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība” 10. punktu, Jaunjelgavas novada dome ir nolēmusi:

 1. Izveidot komisiju interešu izglītības programmu izvērtēšanai un valsts mērķdotācijas sadalei Jaunjelgavas novadā, sekojošā sastāvā:

1.1. Larisa Dinvalde  –          komisijas priekšsēdētāja, Sunākstes pagasta pamatskolas direktore;

    1.2. Lauma Mīlīga     –           komisijas priekšsēdētāja vietniece, Jaunjelgavas vidusskolas direktore;

            1.3. Sarma Stugle      –           komisijas locekle, sekretāre, Seces pagasta pamatskolas direktore;

1.4. Astra Siliņa         –           komisijas locekle, Aizkraukles novada Izglītības pārvaldes vadītāja;

1.5. Sarmīte Jankovska –      komisijas locekle, Daudzeses pagasta pamatskolas direktora vietniece mācību darbā;

1.6. Elita Začeste        –           komisijas locekle, Jaunjelgavas novada domes administratīvās iestādes “Jaunjelgavas novada dome” Finanšu un grāmatvedības nodaļas  vadītāja/galvenā grāmatvede;

1.7. Uldis Albiņš        –           komisijas loceklis,bJaunjelgavas novada pašvaldības izpilddirektors.                 

  1. Apstiprināt Jaunjelgavas novada izglītības iestāžu interešu izglītības programmu izvērtēšanas un valsts mērķdotācijas sadales komisijas nolikumu, saskaņā ar pielikumu.
  2. Uzdot izveidotajai komisijai veikt mērķdotāciju sadalījumu interešu izglītības programmu īstenošanai (pedagogu darba samaksai) Jaunjelgavas novada vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēs, normatīvajos aktos noteiktajam attiecīgajam laika posmam un iesniegt to izvērtēšanai un apstiprināšanai Jaunjelgavas novada domē.
  1. Atzīt par spēku zaudējušu Jaunjelgavas novada domes 2011. gada 29. septembra sēdes lēmumu Nr. 12§ (protokols Nr. 11) “Par komisijas izveidošanu interešu izglītības programmu izvērtēšanai un valsts mērķdotācijas sadalei Jaunjelgavas novadā”.

         Larisa Dinvalde un Lauma Mīlīga  pildot likumā “Par interešu konfliktu novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” paredzētos lēmuma pieņemšanas ierobežojumus, nepiedalās šī lēmuma pieņemšanā.

 

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »