Uzsāktie projekti

ERAF projekts Nr. 3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/056  “Publisko interneta pieejas punktu attīstība Jaunjelgavas novadā”

ERAF projekts nr.3DP/3.2.1.2.0./12/APIA/SM/011„Tranzīta maršruta ielas – Rīgas šoseja – rekonstrukcija Jaunjelgavas pilsētā”ERAF projekts nr.3DP/3.2.1.2.0./10/APIA/SM/015 „Tranzīta maršruta ielu rekonstrukcija Jaunjelgavas pilsētā”

Latvijas un Šveices programmas projekts nr.6-6/31 „Jaunatnes iniciatīvu centra izveide Jaunjelgavas novadā”

ESF projekts nr. 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/093 „Speciālistu piesaiste Jaunjelgavas novadam”.

KPFI  projekts nr. KPFI-15.1/57  „Mācību korpusa un sporta zāles fasāžu vienkāršotā renovācija, Uzvaras ielā 1, Jaunjelgavā”.

Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības projekts nr. LLV-288 „Aizsargāta zaļā zona un ūdenstilpnes Zemgalē un Ziemeļlietuvā”

Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības projekts LLV-396„Improvement of urban planning in Neringa and Jaunjelgava Municipalities/ Urban planning” (Pilsētplānošanas uzlabošana Neringas pašvaldībā un Jaunjelgavas pašvaldībā)

Kultūrkapitāla projekts nr.2013-1-KMA043 „Skiču projekta izstrāde kultūrvēsturiskās koka apbūves Jaunjelgavā, Jelgavas ielā 45, saglabāšanai un attīstībai”

Comenius projekts Seces skolai nr. 2012-1-CZ1-COM06-09821 4„Return to the Roots” (Atgriešanās pie saknēm)

Comenius projekts Jaunjelgavas PII „Atvasītei” nr. 2013-1-LT1-COM06-09168 2„Little Bird – Little Tale”

ERAF projekts nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/183 „Ūdenssaimniecības attīstība Jaunjelgavas novada Sunākstes pagasta Sunākstes ciemā”

ERAF projekts nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/010 „Ūdenssaimniecības attīstība Jaunjelgavas novada Daudzeses pagasta Daudzeva ciemā”

ESF projekts nr. 1DP/1.3.1.5.0./12/IPIA/NVA/001 „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās”