Seces pagasta pārvalde

Jaunjelgavas novada Seces  pagasta pārvalde (turpmāk tekstā –  Pagasta pārvalde) ir Jaunjelgavas novada Domes (turpmāk tekstā – Dome) izveidota iestāde, kas  pagasta pārvaldes  teritorijā iedzīvotājiem un citām personām nodrošina likumā „Par pašvaldībām” un citos ārējos normatīvajos aktos noteikto pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību. Seces pagasta pārvalde ir Seces pagasta padomes tiesību un saistību pārņēmēja. Pagasta pārvaldes darbības likumību uzrauga  Jaunjelgavas novada pašvaldības izpilddirektors. Pārvaldei ir zīmogs ar valsts mazā ģerboņa attēlu un pārvaldes nosaukumu, noteikta parauga veidlapas, pastāvīga bilance un norēķinu konti bankas iestādēs. Pagasta pārvaldnieka amatu šobrīd ieņem Arnis Mencendorfs.

Pagasta pārvaldes juridiskā adrese un kontakti:

“Pagastmāja”,
Seces pagasts,
Jaunjelgavas novads,
LV-5124

Arnis Mencendorfs – pārvaldes vadītājs, tālr./fakss 65124849

Andrejs Tišlers – komunālās nodaļas vadītājs,

Kristīne Vīksna – sekretāre, tālr. 65124848

Grāmatvedība: tālr. 65124846

secepp@inbox.lv