Saistošie noteikumi

DatumsNosaukumsSkatīt
22.03.2018.Par pabalstiem Jaunjelgavas novadāNoteikumi Paskaidrojuma raksts
23.02.2017.Par ģimenes asistenta pakalpojumu sniegšanas kārtību Jaunjelgavas novadā Noteikumi Paskaidrojuma raksts Noteikumi - konsolidētā versija (01.03.2018.)
29.12.2016. ar precizējumu 23.02.2017. ar 25.05.2018. grozījumiem ar 24.05.2018. grozījumiemPar palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Jaunjelgavas novadā Noteikumi Paskaidrojuma raksts Precizējuma lēmums 25.05.2017. Grozījumi Paskaidrojuma raksts 24.05.2018. Grozījumi Paskaidrojuma raksts
23.02.2017.Par Jaunjelgavas novada teritorijas plānojuma 2013. - 2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un grafisko daļu. Noteikumi
29.09.2016.Saistošie noteikumi “Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Jaunjelgavas novada administratīvajā teritorijā turpmākajiem 10 gadiem” Noteikumi
29.03.2012.Saistošie noteikumi Par bezdarbnieku prioritāro iesaistes kārtību aktīvās nodarbinātības pasākumā "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi" Jaunjelgavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijāNoteikumi
26.11.2009. ar grozījumiem 29.03.2012., 31.11.2013, 24.11.2016. un 27.04.2017.SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.13 „PAR SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTU PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBU NEIZVĒRTĒJOT ĢIMENES (PERSONAS) IENĀKUMUS” (konsolidēti) Noteikumi Noteikumi nr.10/2016 - 24.11.2016. grozījumi Saistošajos noteikumos Nr.13/2009 Paskaidrojuma raksts Noteikumi nr.6/2017 - grozījumi Saistošajos noteikumos Nr.13/2009 Paskaidrojuma raksts
26.09.2009. ar grozījumiem 28.04.2011., 31.11.2013 un 22.03.2018.. SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.12 “PAR SOCIĀLO PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS KĀRTĪBU JAUNJELGAVAS NOVADĀ” (konsolidēti) Noteikumi - konsolidēti uz 01.05.2018. Paskaidrojuma raksts Precizējums Saistošajos noteikumos Nr.12/2017
27.08.2015. Saistošie noteikumi Nr.5/2015 „Par pašvaldības pabalstu piešķiršanas kārtību daudzbērnu ģimenēm neizvērtējot ģimenes ienākumus.” Noteikumi 24.11.2016. grozījumi Saistošajos noteikumos Nr.5/2015 Paskaidrojuma raksts
30.07.2015Saistošie noteikumi Nr.2/2015 „Par ēku numerācijas zīmju un ielu nosaukumu norāžu izvietošanu Jaunjelgavas pilsētā” Paskaidrojuma raksts Noteikumi
26.11.2009.SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.14 „PAR PALĪDZĪBU BĀREŅIEM UN BEZ VECĀKU GĀDĪBAS PALIKUŠAJIEM BĒRNIEM” Noteikumi Grozījumi - 29.12.2015.
30.12.2014Grozījumi Sērenes pagasta pārvaldes sniegto maksas pakalpojumu cenrādī Noteikumi
29.01.2015.2015.gada budžetsSkatīt Budžeta grozījumi
30.11.2014Par Jaunjelgavas novada Sociālā dienesta sniegtajiem maksas pakalpojumiemNoteikumi
30.02.2014Par Jaunjelgavas novada bibliotēku maksas pakalpojumu apstiprināšanuNoteikumi
28.02.2014Jaunjelgavas vidusskolas sniegtie maksas pakalpojumi Noteikumi
25.04.2013.Par koku ciršanu ārpus meža Jaunjelgavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijāNoteikumi
31.10.2013Jaunjelgavas novada sabiedriskās kārtības noteikumi Noteikumi Grozījumi noteikumos
17.01.2013Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Jaunjelgavas novada administratīvajā teritorijāNoteikumi Grozījumi
17.01.2013Par atvieglojuma piešķiršanu nekustāmā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām Jaunjelgavas novadāNoteikumi
***JAUNJELGAVAS PILSĒTAS AR LAUKU TERITORIJU TERITORIJAS PLĀNOJUMS Noteikumi
28.10.2011Jaunjelgavas novada teritorijas digitālās topogrāfiskās uzmērīšanas noteikumiNoteikumi
25.08.2011Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jaunjelgavas novadā Paskaidrojuma raksts Noteikumi
26.05.2011Detālplānojuma grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi nekustamajam īpašumam „DaugaviešiNoteikumi
30.10.2010Par pašvaldības nodevām Jaunjelgavas novadāGrozījumi
29.04.2010Kapsētu uzturēšanas noteikumi Jaunjelgavas novadāNoteikumi
21.01.2010Jaunjelgavas novada sabiedriskās kārtības noteikumiNoteikumi Grozījumi
26.11.2009Par palīdzību bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniemNoteikumi Grozījumi
26.11.2009Par Sociālo pakalpojumu sniegšanas kārtību Jaunjelgavas novadāNoteikumi Grozījumi Grozījumi
26.06.2014 Nr. 2/2014 "Par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas kārtību, izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus"Noteikumi Grozījumi - 29.12.2015. 28.07.2016. g. grozījumi - spēkā ar 20.08.2016. 20.07.2016. grozījumi - paskaidrojuma raksts .
24.07.2009Jaunjelgavas novada pašvaldības nolikums Nolikums - aktuālā redakcija Grozījumi Grozījumi-27.10.2016. Grozījumi-26.01.2017. Grozījumi Grozījumi-23.11.2017.