Biežāk uzdotie jautājumi par atkritumu apsaimiekošanu

 • Ko nedrīkst mest atkritumu konteinerā?

Sadzīves atkritumu konteineros nedrīkst ievietot kvēlojošus, degošus, ugunsnedrošus un eksplozīvus priekšmetus, pašaizdegošus savienojumus, atkritumus, kuri negatīvā to var piesalt pie konteinera korpusa,  šķidrus, infekciju slimības  izraisošus un cilvēka veselībai un dzīvībai bīstamus atkritumus (toksiskas vielas, radioaktīvas vielas, dzīvsudraba lampas u.c.),  medicīniska un veterināra rakstura atkritumus, liela izmēra atkritumus, dārza un parka atkritumus, būvniecības un rūpniecības atkritumus, citus atkritumus, kuri saskaņā ar MK noteikumiem Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” tiek klasificēti kā bīstami atkritumi.

Atkritumu konteineros nedrīkst cieši sablīvēt, iesaldēt vai dedzināt atkritumus.

 

 • Vai tiks nodrošināta iespēja nodot dalītos atkritumus? Kā tas notiks?

Dalīto atkritumu apsaimniekošana tiks nodrošināta. Apsaimniekotājs nodrošina dalīto atkritumu vākšana 15 vietās Jaunjelgavas novadā, nodrošinot dalīto atkritumu vākšanu  sekojošiem iepakojuma veidiem: stiklam, plastmasai/plēvei, papīram/kartonam. Dalīto atkritumu vietas:

 1. Jaunjelgavā – daudzdzīvokļu māju rajonā pie Liepu ielas 17/24;
 2. Jaunjelgavā – pie veikala “Tops” stāvlaukumā Pārceltuves ielā,
 3. Jaunjelgavā – pie Jaunjelgavas vidusskolas, Uzvaras iela 1;
 4. Jaunjelgavā – Mednieku ielā 4,
 5. Jaunjelgava – Jelgavas iela 37 (stāvlaukums),
 6. Jaunjelgava – Oškalna iela 10,
 7. Jaunjelgavā – Strūgu ielā papildus  paredzēti atkritumu konteineri lielgabarīta atkritumiem, saimniecības būvgružiem,
 8. Secē – daudzdzīvokļu māju rajonā “Katlumāja’, Seces pagasts, papildus paredzēti atkritumu konteineri  lielgabarīta atkritumiem, saimniecības būvgružiem,
 9. Daudzevā – pie mājas “Katlumāja” Daudzeses pagasts; papildus paredzēti atkritumu konteineri lielgabarīta atkritumiem, saimniecības būvgružiem;
 10. Daudzevā – pie mājas “Pagastmāja”, Daudzeses pagasts,
 11. Daudzevā – pie mājas “MRS māja Nr.552”, Daudzeses pagasts,
 12. Sērenē – pie daudzdzīvokļu mājas “Gundegas”, Sērenes pagasts, papildus paredzēti atkritumu konteineri  lielgabarīta atkritumiem, saimniecības būvgružiem;
 13. Sērenē – Līvānu māju rajonā pie mājas “Intas”, Sērenes pagasts,
 14. Sunākstē – pie mājas “Ozollejas”, Sunākstes pagasts; papildus paredzēti atkritumu konteineri  lielgabarīta atkritumiem, saimniecības būvgružiem;
 15. Staburagā – pie mājas “Dainas 3”, Staburaga pagasts, papildus  paredzēti atkritumu konteineri  lielgabarīta atkritumiem, saimniecības būvgružiem.

Apsaimniekotājs  aicina Jaunjelgavas novada iedzīvotājus šķirot atkritumus un papildus piedāvā izvietot konteinerus stikla iepakojumam.

Apsaimniekotājs piedāvā pagastu pārvalžu telpās  izvietot informatīvus bukletus/afišas par to, kā pareizi šķirot atkritumus.

 

 • Vai ir iespējams maksāt rēķinu par atkritumu izvešanu katru mēnesi vai pa ceturkšņiem?

Par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu apsaimniekotājs 1(vienu) reizi mēnesī izsniedz klientam rēķinu, kas jāatmaksā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no rēķina saņemšanas brīža. Ņemot vērā atkrituma apjomu, klients var vienoties atkritumu apsaimniekotāju un noteikt retāku rēķina izsniegšanu.

Klientu apkalpošanas centra tālr.nr. informācijai par rēķiniem 29454980.

 

 • Kā rīkoties, ja pēc grafika noteiktajā dienā atkritumi nav izvesti?

Sazināties ar klientu apkalpošanas centru: tālr. 65123042, e-pasta adrese: euroconcorda@inbox.lv.

Atgādinām, ka grafikā noteiktajā atkritumu izvešanas dienā klientam jānodrošina brīva piekļuve atkritumu konteineriem.

 

 • Kā rīkoties, ja atkritumu izvešana uz kādu laiku nav nepieciešama (piemēram, ziemas mēnešos vasarnīcā)?

Vasarnīcu vai dārza māju īpašnieki/valdītāji slēdz līgumus par atkritumu apsaimniekošanu par periodu, kurā viņi uzturas attiecīgajā dārza mājā vai vasarnīcā.

Līgumu slēdzot klients norāda, ka atkritumu apsaimniekošana nepieciešama tikai vasaras sezonas mēnešos.

Citu nekustamo īpašumu īpašniekiem/valdītājiem jāslēdz līgums ar atkritumu apsaimniekotāju par atkritumu izvešanu atbilstoši pašvaldības noteiktajam minimālajam atkritumu izvešanas biežumam, ka ir ne retāk kā 1 reizi mēnesī.

Klientiem un īpaši tiem, kuriem atkritumu izvešana  ir nepieciešama sezonu vai retāk, atkritumu apsaimniekotājs piedāvā iegādāties priekšapmaksas maisus.

 

 • Vai ir iespējams dažāds atkritumu izvešanas skaits mēnesī ziemas un vasaras periodos? Kā to noformēt?

Ir iespējams dažāds atkritumu izvešanas skaits mēnesī ziemas un vasaras periodos, nodrošinot pašvaldības saistošajos noteikumos noteikto minimālo atkritumu izvešanas biežumu, kas ir ne retāk kā 1 reizi mēnesī. Par vēlamo atkritumu izvešanas laiku klients informē atkritumu apsaimniekotāju pie līguma noslēgšanas.

Klientam ir tiesības 4 (četras) reizes gadā bez papildus samaksas mainīt atkritumu izvešanas regularitāti, vismaz 2 (divas) nedēļas iepriekš to rakstveidā saskaņojot ar apsaimniekotāju. Sākot no 5.reizes, par citu papildus izmaiņu veikšanu  klients maksā apsaimniekotājam saskaņā ar cenrādi arī administratīvos izdevumus.

 

 • Kā rīkoties, ja atkritumu konteiners pilns, bet izvešana tikai pēc 2 nedēļām?

Klientam ir tiesības ne mazāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms grafikā paredzētās atkritumu konteineru iztukšošanas pieteikt papildus atkritumu izvešanu, nosūtot pasūtījumu uz apsaimniekotāja e-pastu: euroconcorda@inbox.lv  vai piesakot pakalpojumu telefoniski (tālr.65123042).