Jaunjelgavas bērnu bibliotēka

Jaunjelgavas bērnu bibliotēka dibināta 1950. gadā. Jaunjelgavas bērnu bibliotēka ir Jaunjelgavas pašvaldības struktūrvienība. Bērnu bibliotēkas galvenie uzdevumi aizvadītajā gadā ir:

–           sekmēt novada teritorijā dzīvojošo bērnu un jauniešu iesaistīšanu par bibliotēkas lietotājiem;

–           informācijas un kultūrizglītojošo pakalpojumu sniegšanu, kā arī pirmsskolas vecuma bērnu ievadīšanu lasīšanas pasaulē;

–           nodrošināt lietotājiem labvēlīgu vidi, kā arī pakalpojumu un visdažādāko resursu pieejamību visām lietotāju grupām bērnu un jauniešu lasītprasmes attīstīšanai un veicināšanai;

–           kopā ar vecākiem veicināt bērnu integrāciju no sociāli maznodrošinātām ģimenēm, kā arī bērnus no ģimenēm ar īpašām vajadzībām.

Kopš 2004. gada nodrošināta interneta pieeja Jaunjelgavas bērnu bibliotēkas lietotājiem. Līdz ar to lietotājiem tika dota iespēja izmantot jaunākās modernās informācijas tehnoloģijas, kuras nepieciešamas katra ikdienas dzīvē. Tas ļauj radoši pavadīt brīvo laiku bērniem un jauniešiem. Jaunjelgavas bērnu bibliotēkā lietotāji var iepazīties ar jaunāko literatūru visām lietotāju vecuma grupām. Grāmatu krājums nepārtraukti tiek atjaunots, savukārt nolietotā un saturā novecojušā literatūra tiek norakstīta.

Komplektējot bibliotēkas krājumu, pievērsta uzmanība katra lasītāja interesēm. Pirmām kārtām iegādātas enciklopēdijas, ieteicamā literatūra, lasītāji piedalās lasīšanas veicināšanas projektā “Bērnu žūrija”, ar kura palīdzību tiek papildināti krājumi ar mūsdienīgām,bērniem aktuālām grāmatām.

Ir iekārtots bērnu stūrītis un Pasaku namiņš,  komplektētas grāmatiņas mazajiem lietotājiem.

Bibliotēkas krājumā šobrīd ir 4512 grāmatas. Bibliotēkā tiek intensīvi izmantoti 3 datori. Bērni raksta refereātus, zinātniski pētnieciskos darbus, izmanto internetu informācijas meklēšanai, spēlē datorspēles.  Bērnu bibliotēkā ir multifunkcionālā iekārta, ar kuras palīdzību var kopēt, printēt,skenēt dokumentus A4 formātā gan melnbaltus, gan krāsainus.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other