Kategorija: Sabiedrība

Par iecirkņu vēlēšanu komisiju izveidošanu

Pamatojoties uz „Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumu”,           Jaunjelgavas novada vēlēšanu komisija no 2017.gada 15.marta  līdz 2017.gada  31.martam izsludina pieteikšanu uz Jaunjelgavas novada vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu vietām.

Tiesības izvirzīt un pieteikt pārstāvjus darbam vēlēšanu iecirkņu komisijā ir reģistrētām partijām vai partiju apvienībām, ne mazāk kā 10 vēlētājiem, kā arī attiecīgā novada

vēlēšanu komisiju locekļiem.

Par vēlēšanu komisijas locekli drīkst pieteikt tikai Latvijas pilsoņus, kuri prot latviešu valodu un kuriem ir vismaz vispārējā vidējā izglītība.

Vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļa kandidāta pieteikuma       veidlapa pieejama CVK mājas lapā www.cvk.lv

Pieteikumi iesniedzami Jaunjelgavas novada vēlēšanu komisijas sekretārei Mārītei Vēverei, Jaunjelgavas novada domē,  tel. 28345081.

 

Jaunjelgavas novada

vēlēšanu komisijas pr.-ja  Dace Kuršinska

Seces pamatskolā – ‘’Riču Raču’’ muzikālās noskaņās

Meteņus aizvadot, Seces pamatskolas 1.-3.klašu skolēni sāk gatavoties pavasara sagaidīšanai. Mūzikas mācību stundu ietvaros, kā ikgadēja tradīcija, ir muzikāli radošais cikls ‘’Riču Raču’’.

Strādājot Skrīveru Mūzikas un mākslas skolā par mūzikas teorijas skolotāju, ikkatra semestra noslēgumā organizēju ‘’Riču Raču’’ muzikāli radošās pēcpusdienas, kas mani rosināja šo ideju ‘’atvest’’ uz Seces pamatskolu. Un tā jau trešo gadu pavasaris Seces jaunāko klašu skolēniem paiet radošuma un muzicēšanas noskaņās. Īpašs muzicēšanas prieks bērnu sejās parādās, kad esam izveidojuši savu ‘’mazo orķestri’’. Mūzikas instrumentārija klāsts mums ir bagātīgs- šeikeri, zvaniņi, bongo, klaves, ksilofoni, metalafoni, pirkstu šķīvji, tamburīni, trīsstūri, lietuskoki.

19.martā Sērenes tautas namā – rokdarbu izstāde „Savam priekam”

19.martā  no plkst 12:00 – 18:00 – Sērenes tautas namā –  rokdarbu un kolekciju izstāde „Savam priekam”. Ja vēlaties izstādē piedalīties ar saviem rokdarbiem un kolekcijām, lūdzu pieteikties līdz 16.martam pa tālruni 26495467 (Rudīte).

Interesanti būtu redzēt, kādi rokdarbi bija “modē” pagājušajā gadsimtā? Ja tie vēl ir saglabājušies, lūdzu, parādīt!

24.martā spēlfilma “Melānijas hronika” Daudzevas saieta namā

Plkst.15:00 – Daudzevas saieta namā – filmas „Melānijas hronika” demonstrēšana.

Jaunjelgavas novadā īstenos projektu „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

2017.gada 27. februārī  Valsts izglītības attīstības aģentūra un Jaunjelgavas novada dome pamatojoties uz Ministru kabineta 2016. gada 7. jūnija noteikumu Nr. 359 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanas noteikumi” vienojās par sadarbību un noslēdza sadarbības līgumu par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu Jaunjelgavas novadā.

Projekta specifiskais mērķis: Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

Projekta īstenošanas termiņš: 2017.gada 1.marts – 2020. gada 31. decembris.

Jaunjelgavas novadā no 2017. gada 1. marta projekta īstenošanā kā izmēģinājumskolas iesaistījušās: Jaunjelgavas vidusskola, Seces pamatskola, Sunākstes pamatskola, Daudzeses pamatskola.

Par pašvaldības santehniķa sniegto pakalpojumu darba stundas izcenojuma apstiprināšanu Seces un Daudzeses pagastu pārvaldēm

Jaunjelgavas novada dome ir apstiprinājusi pašvaldības santehniķa sniegto pakalpojumu Jaunjelgavas novada Daudzeses un Seces pagastu administratīvi teritoriālajās vienībās, vienas darba stundas izcenojumu:

  • 1.1.  pašvaldības institūcijas darba laikā 6.29 euro/h, t.sk. PVN;
  • 1.2. ārpus institūcijas noteiktā darba laika 11.61 euro/h, t.sk. PVN.

Lēmums stājas spēkā ar 2017. gada 1. martu.

Ar Kultūrkapitāla fonda atbalstu veiks arhitektonisko izpēti namam Jelgavas ielā 33, Jaunjelgavā

Jaunjelgavas novada dome ir saņēmusi finansējumu 1000 eiro no Valsts Kultūrkapitāla fonda un piešķīrusi līdzfinansējumu 124 eiro projekta „Jelgavas ielā 33, Jaunjelgavā, ēkas arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija” izstrādei.

Projekta mērķis ir saglabāt unikālo Zemgales reģiona koka apbūvi un sniegt ieguldījumu Jaunjelgavas pilsētas vēsturiskā centra kultūras mantojuma atjaunošanā. Projekta rezultāts – koka ēkas Jaunjelgavas ielā 33, Jaunjelgavā arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija un kultūrvēsturiskais novērtējums ir ļoti svarīgs Jaunjelgavas novada pašvaldībai plānojot pilsētas attīstību un īstenojot pilsētas būvniecības projektus. Nākotnē ēkā Jelgavas ielā 33, Jaunjelgavā ir plānots izveidot tūrisma informācijas punktu. Projekta rezultāts nodrošinās autentisku ēkas saglabāšanu un nepieciešamības gadījumā nodrošinās korektu restaurācijas darbu veikšanu.

Paziņojums par Jaunjelgavas novada teritorijas plānojuma 2013.-2014.gadam grozījumu apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

Jaunjelgavas novada dome 2017. gada 23.februāra Domes sēdē ir pieņēmusi lēmumu Nr. 5§ (protokols Nr.67) apstiprināt Jaunjelgavas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam grozījumus un izdot saistošos noteikumus nr.5/2017 “Par Jaunjelgavas novada teritorijas plānojuma  2013.-2024.gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un grafisko daļu”. Ar Jaunjelgavas novada teritorijas plānojuma grozījumu materiāliem var iepazīties Jaunjelgavas novada Domes telpās, Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, Attīstības un projektu nodaļā, pašvaldības tīmekļa vietnē www.jaunjelgava.lv un Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv

26.februārī Ģimeņu svētbrīdis un radošā darbnīca Secē

26.februārī plkst. 14.00 Seces kultūras namā – Ģimeņu svētbrīdis – iepazīšanās ar mācītāju Rolandu Eimani. Muzikāli sveicieni.

Pēc tam – Jaunjelgavas Kultūras biedrības gleznu izstāde “Laika kaleidoskops” un tikšanās ar mākslinieci Vairu Lejnieci un radošā darbnīca – līdzi jāņem kanva un liela ota.

Jaunjelgavas novadā izveidota Latvijas Simtgades svinību darba grupa

Gatavojoties Latvijas Republikas proklamēšanas simtās jubilejas godināšanas pasākumiem, Jaunjelgavas novadā ir izveidota rīcības komiteja. Rīcības komitejas uzdevumi ir izstrādāt simtgades pasākumu plānu novadā, popularizēt to un koordinēt tā īstenošanu laikā no 2017. līdz 2023.gadam.  Jaunjelgavas novada koordinatore sadarbībai ar Kultūras ministrijas izveidoto Latvijas valsts simtgades biroju un citām institūcijām ir Jaunjelgavas kultūras nama vadītāja Anita Ostrovska. Nepieciešamības gadījumā Rīcības komiteja var pieaicināt sadarbībai arī citus iestāžu un sabiedrības pārstāvjus

RĪCĪBAS KOMITEJA JAUNJELGAVAS NOVADĀ