Kategorija: Pašvaldība

Darba devēji aicināti pieteikties dalībai skolēnu vasaras nodarbinātības pasākuma īstenošanā

Darba devēju pieteikšanās notiek no 2017.gada 27. marta līdz 19. aprīlim.
“Nodarbinātības pasākums vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” norisināsies no 2017.gada 1. jūnija līdz 31. augustam.

22.aprīlī jau 10.gadu notiks Lielā talka

22.martā, klātesot Lielās talkas patronam Valsts prezidentam Raimondam Vējonim un talkas atbalstītāju pārstāvjiem, tika izsludināta šī gada Lielā talka un atklāta jaunā talku reģistrācijas karte.

Jau desmitā Lielā talka notiks 22.aprīlī – starptautiskajā Zemes dienā. Tajā aicināti piedalīties arī Jaunjelgavas novada iedzīvotāji, piesakot mūsu novadā sakārtojamās vai labiekārtojamās vietas.  Oficiāli pieteiktās talkas un citu sīkāku informāciju var atrast Lielās talkas mājas lapā talkas.lv .

Kā katru gadu, notiek arī Lielās talkas konkurss, kura uzdevums ir sagatavot video par tēmu – kā pastāstīt citiem stāstu par Latviju kā zaļāko valsti pasaulē? Sīkāka informācija – šeit.

 

30.martā sasaukta domes sēde

2017.gada 30 . martā plkst. 13:00 Jaunjelgavas novada domes ēkā (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, 2. stāva sēžu zālē) notiks Jaunjelgavas novada domes sēde.

Ar darba kārtību var iepazīties sadaļā “Pašvaldība – Domes sēdes – Sēžu darba kārtības”.

 

Biedrība “GREBLIS” aicina uz izglītojošu un praktisku apmācību ciklu

Katrā no mums ir gudrība, spēks, spējas un zināšanas, kas vajadzīgas, lai risinātu tos jautājumus, kurus uzdevusi dzīvē.

Ko Tu iegūsi: izkāpsi no ikdienas, veltīsi laiku sev, saturīgi pavadīsi 3 dienas skaistā un viesmīlīgā vietā, būsi kopā ar sevi un citiem, gūsi jaunas atziņas, spēku un citu skatu uz dzīvi.

Ar ko Tevi aicinās pastrādāt: iepazīstot savu patieso būtību un pieņemot sevi daudz vienkāršāk, daudz harmoniskāk veidojas attiecības ar pārējiem. Caur spēlēm un uzdevumiem meklēsim iemeslus, kas traucē mums priecāties par dzīvi, ieklausīsimies savā būtībā, paskatīsimies no malas uz sevi, savām vērtībām, attiecībām ar citiem. Papētīsim šķēršļus, ko nemanot pašas sev uzliekam.

Aicina pieteikties brīvprātīgos vides inspektoru kandidātus

Aicinām pieteikties Jaunjelgavas novada pašvaldības vides inspektoru kandidātus, kuriem ir vēlme nosargāt Daugavas zivju pavasara nārstu vietas pret ļaunprātīgiem malu zvejniekiem un arī turpmāk piedalīties zivju resursu saglabāšanas pasākumos.
Pirmā sapulce un apmācības paredzētas 23.03.2017  plkst. 17.00 Jaunjelgavas novada Domē ( Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgava) 2.stāvā sēžu zālē.
Jaunjelgavas novada pašvaldības vides inspektors (turpmāk tekstā – Vides inspektors) ir Jaunjelgavas novada pašvaldības pilnvarotā persona, kura ir pilnvarota veikt zivju resursu uzraudzību un aizsardzību Jaunjelgavas novada pašvaldības administratīvās teritorijas esošajās ūdenstilpnēs un kura atbilst šādiem kritērijiem:

            1.1. vismaz otrā līmeņa B pakāpes valsts valodas prasme;

1.2. vecums – vismaz 18 gadu;

1.3. vismaz vidējā izglītība;

1.4. kura nav sodīta par tīšiem noziedzīgiem nodarījumiem pret dabas vidi;

1.5. kura nav administratīvi sodīta par administratīvajiem pārkāpumiem vides aizsardzības jomā pēdējā gada laikā līdz domes pilnvarojuma saņemšanai;

1.6. vēlama atbilstoša pieredze un peldlīdzekļa vadītāja apliecība.

Sīkāka informācija pa tel. 29122684

16.martā tiek sasaukta domes ārkārtas sēde

2017.gada 16. martā plkst. 17.00 Jaunjelgavas novada domes sēžu zālē (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, 2. stāvā) notiks domes ārkārtas sēde.

Jaunjelgavas novadā īstenos projektu „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

2017.gada 27. februārī  Valsts izglītības attīstības aģentūra un Jaunjelgavas novada dome pamatojoties uz Ministru kabineta 2016. gada 7. jūnija noteikumu Nr. 359 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanas noteikumi” vienojās par sadarbību un noslēdza sadarbības līgumu par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu Jaunjelgavas novadā.

Projekta specifiskais mērķis: Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

Projekta īstenošanas termiņš: 2017.gada 1.marts – 2020. gada 31. decembris.

Jaunjelgavas novadā no 2017. gada 1. marta projekta īstenošanā kā izmēģinājumskolas iesaistījušās: Jaunjelgavas vidusskola, Seces pamatskola, Sunākstes pamatskola, Daudzeses pamatskola.

Ar Kultūrkapitāla fonda atbalstu veiks arhitektonisko izpēti namam Jelgavas ielā 33, Jaunjelgavā

Jaunjelgavas novada dome ir saņēmusi finansējumu 1000 eiro no Valsts Kultūrkapitāla fonda un piešķīrusi līdzfinansējumu 124 eiro projekta „Jelgavas ielā 33, Jaunjelgavā, ēkas arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija” izstrādei.

Projekta mērķis ir saglabāt unikālo Zemgales reģiona koka apbūvi un sniegt ieguldījumu Jaunjelgavas pilsētas vēsturiskā centra kultūras mantojuma atjaunošanā. Projekta rezultāts – koka ēkas Jaunjelgavas ielā 33, Jaunjelgavā arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija un kultūrvēsturiskais novērtējums ir ļoti svarīgs Jaunjelgavas novada pašvaldībai plānojot pilsētas attīstību un īstenojot pilsētas būvniecības projektus. Nākotnē ēkā Jelgavas ielā 33, Jaunjelgavā ir plānots izveidot tūrisma informācijas punktu. Projekta rezultāts nodrošinās autentisku ēkas saglabāšanu un nepieciešamības gadījumā nodrošinās korektu restaurācijas darbu veikšanu.

Paziņojums par Jaunjelgavas novada teritorijas plānojuma 2013.-2014.gadam grozījumu apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

Jaunjelgavas novada dome 2017. gada 23.februāra Domes sēdē ir pieņēmusi lēmumu Nr. 5§ (protokols Nr.67) apstiprināt Jaunjelgavas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam grozījumus un izdot saistošos noteikumus nr.5/2017 “Par Jaunjelgavas novada teritorijas plānojuma  2013.-2024.gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un grafisko daļu”. Ar Jaunjelgavas novada teritorijas plānojuma grozījumu materiāliem var iepazīties Jaunjelgavas novada Domes telpās, Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, Attīstības un projektu nodaļā, pašvaldības tīmekļa vietnē www.jaunjelgava.lv un Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv

Pašvaldības vēlas turpināt sadarboties brīvprātīgi – Zemgales Plānošanas reģiona informācija

Pašvaldības ir ieinteresētas brīvi izvēlēties sadarbības teritorijas, un likumos nav nepieciešams akcentēt konkrētu sadarbības teritoriju robežas – tā Zemgales Plānošanas reģiona Attīstības padomes februāra sēdē Vecumniekos sprieda reģiona pašvaldību vadītāji.