Kategorija: Pašvaldība

16.martā tiek sasaukta domes ārkārtas sēde

2017.gada 16. martā plkst. 17.00 Jaunjelgavas novada domes sēžu zālē (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, 2. stāvā) notiks domes ārkārtas sēde.

Jaunjelgavas novadā īstenos projektu „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

2017.gada 27. februārī  Valsts izglītības attīstības aģentūra un Jaunjelgavas novada dome pamatojoties uz Ministru kabineta 2016. gada 7. jūnija noteikumu Nr. 359 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanas noteikumi” vienojās par sadarbību un noslēdza sadarbības līgumu par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu Jaunjelgavas novadā.

Projekta specifiskais mērķis: Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

Projekta īstenošanas termiņš: 2017.gada 1.marts – 2020. gada 31. decembris.

Jaunjelgavas novadā no 2017. gada 1. marta projekta īstenošanā kā izmēģinājumskolas iesaistījušās: Jaunjelgavas vidusskola, Seces pamatskola, Sunākstes pamatskola, Daudzeses pamatskola.

Ar Kultūrkapitāla fonda atbalstu veiks arhitektonisko izpēti namam Jelgavas ielā 33, Jaunjelgavā

Jaunjelgavas novada dome ir saņēmusi finansējumu 1000 eiro no Valsts Kultūrkapitāla fonda un piešķīrusi līdzfinansējumu 124 eiro projekta „Jelgavas ielā 33, Jaunjelgavā, ēkas arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija” izstrādei.

Projekta mērķis ir saglabāt unikālo Zemgales reģiona koka apbūvi un sniegt ieguldījumu Jaunjelgavas pilsētas vēsturiskā centra kultūras mantojuma atjaunošanā. Projekta rezultāts – koka ēkas Jaunjelgavas ielā 33, Jaunjelgavā arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija un kultūrvēsturiskais novērtējums ir ļoti svarīgs Jaunjelgavas novada pašvaldībai plānojot pilsētas attīstību un īstenojot pilsētas būvniecības projektus. Nākotnē ēkā Jelgavas ielā 33, Jaunjelgavā ir plānots izveidot tūrisma informācijas punktu. Projekta rezultāts nodrošinās autentisku ēkas saglabāšanu un nepieciešamības gadījumā nodrošinās korektu restaurācijas darbu veikšanu.

Paziņojums par Jaunjelgavas novada teritorijas plānojuma 2013.-2014.gadam grozījumu apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

Jaunjelgavas novada dome 2017. gada 23.februāra Domes sēdē ir pieņēmusi lēmumu Nr. 5§ (protokols Nr.67) apstiprināt Jaunjelgavas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam grozījumus un izdot saistošos noteikumus nr.5/2017 “Par Jaunjelgavas novada teritorijas plānojuma  2013.-2024.gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un grafisko daļu”. Ar Jaunjelgavas novada teritorijas plānojuma grozījumu materiāliem var iepazīties Jaunjelgavas novada Domes telpās, Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, Attīstības un projektu nodaļā, pašvaldības tīmekļa vietnē www.jaunjelgava.lv un Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv

Pašvaldības vēlas turpināt sadarboties brīvprātīgi – Zemgales Plānošanas reģiona informācija

Pašvaldības ir ieinteresētas brīvi izvēlēties sadarbības teritorijas, un likumos nav nepieciešams akcentēt konkrētu sadarbības teritoriju robežas – tā Zemgales Plānošanas reģiona Attīstības padomes februāra sēdē Vecumniekos sprieda reģiona pašvaldību vadītāji.

Jaunjelgavā tikās pasākuma “Latviešu karavīrs laikmetu griežos” darba grupas pārstāvji

Biedrības „Latvijas Ģenerāļu klubs”  pārstāvis – valdes priekšsēdētājs, atvaļināts viceadmirālis G. A. Zeibots, Jaunsardzes un informācijas centra Jaunsardzes departamenta direktors A. Strazdiņš, kā arī biedrības “Latvijas mazpulki”, NBS pārstāvji, Jaunjelgavas, Salas un Viesītes novadu pašvaldību vadītāji un speciālisti  17. februārī tikās Jaunjelgavas novada domē, lai pārrunātu šī gada 2. un 3. novembrī plānotā tradicionālā patriotiskā pasākuma jauniešiem „Latviešu karavīrs laikmetu griežos” programmas aktivitātes un precizētu atbildības pozīcijas.

23.februārī tiks sasaukta domes sēde

2017.gada 23. februārī plkst. 13:00 Jaunjelgavas novada domes sēžu zālē (Jaunjelgavā, Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, 2. stāvā) notiks Jaunjelgavas novada domes sēde

Ar darba kārtību var iepazīties sadaļā “Pašvaldība – Domes sēdes – Sēžu darba kārtības”.

Izveidota Jaunjelgavas novada Medību koordinācijas komisija

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014. gada 26. maija noteikumiem Nr. 269 “Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām” 3. punktu, pašvaldības pienākums ir izveidot Medību koordinācijas komisiju. Komisijas sastāvā jāiekļauj pa vienam pārstāvim no attiecīgās pašvaldības, Valsts meža dienesta un Lauku atbalsta dienesta, kā arī pa vienam pilnvarotam pārstāvim no mednieku, lauksaimnieku un meža īpašnieku apvienības, kurā komisijas izveidošanas laikā ir vairāk nekā 200 biedru. Komisijas sastāvu apstiprina uz četriem gadiem.        

PAZIŅOJUMS PAR JAUNJELGAVAS NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA 2013.-2024.GADAM GROZĪJUMU PILNVEIDOTĀS REDAKCIJAS PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS LAIKĀ SAŅEMTO PRIEKŠLIKUMU UN INSTITŪCIJU ATZINUMU IZSKATĪŠANAS SANĀKSMI

Informējam, ka 2017.gada 13. februārī plkst.14.00 Jaunjelgavas novada domes telpā (2. stāva sēžu zālē), Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, Jaunjelgavas novadā, notiks Jaunjelgavas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam grozījumu pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksme. Aicinām visus interesentus piedalīties sanāksmē.

Ar Jaunjelgavas novada teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidoto redakciju iespējams iepazīties portālā geolatvija.lv https://geolatvija.lv/geo/tapis3  un Jaunjelgavas novada pašvaldības mājaslapā www.jaunjelgava.lv.

26.janvārī tiek sasaukta Domes sēde

2017.gada 26. janvārī plkst. 13:00  Jaunjelgavas novada domes ēkā Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, 2. stāvā sēžu zālē, notiks Jaunjelgavas novada Domes sēde.
Ar darba kārtību var iepazīties sadaļā “Pašvaldība – Domes sēdes – Sēžu darba kārtības”