Kategorija: Pašvaldība

25.janvārī sasaukta Jaunjelgavas novada domes finanšu komiteja un ārkārtas sēde

25. janvārī plkst. 14.00 Jaunjelgavas novada domes sēžu zālē (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā) notiks Finanšu pastāvīgās komitejas sēde

DARBA KĀRTĪBĀ:

01_Par saistošo noteikumu Nr. 1/2018 “Par Jaunjelgavas novada pašvaldības budžetu 2018. gadam un 2017. gada budžeta izpildi” projektu.

 

 25. janvārī plkst. 15.00 Jaunjelgavas novada domes sēžu zālē (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā) notiks domes ārkārtas sēde

DARBA KĀRTĪBĀ:

01_ Par zemes vienību piekritību pašvaldībai Jaunjelgavas pagastā.

02_ Par zemes vienību piekritību pašvaldībai Daudzeses pagastā.

03_ Par zemes vienību piekritību pašvaldībai Seces pagastā.

04_Par zemes vienību piekritību pašvaldībai Sērenes pilsētā.

05_ Par zemes vienību piekritību pašvaldībai Staburaga pagastā.

06_ Par zemes vienību piekritību pašvaldībai Sunākstes pagastā.

07_ Par zemes vienību piekritību pašvaldībai Jaunjelgavas pilsētā.

 

 

Jaunjelgavas novada domes

Kancelejas vadītāja Rudīte Lauriņa

22.01.2018.

JAUNJELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS AMATPERSONU TIKŠANĀS AR IEDZĪVOTĀJIEM

25.JANVĀRĪ PLKST. 17.30 Jaunjelgavas novada kultūras nama mazajā zālē (2. stāvā) iedzīvotāji aicināti uz tikšanos ar Jaunjelgavas novada domes amatpersonām un deputātiem.

 

18.janvārī notiks pastāvīgo komiteju sēdes

2018.gada 18. janvārī plkst. 13.00 Jaunjelgavas novada domes sēžu zālē (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, 2. stāvā) notiks Jaunjelgavas novada domes Izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas sēde.

2018.gada 18. janvārī plkst. 14.00 Jaunjelgavas novada domes sēžu zālē (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, 2. stāvā) notiks Jaunjelgavas novada domes Finanšu pastāvīgās komitejas sēde.

Ar darba kārtību var iepazīties sadaļā “Pašvaldība – Domes sēdes – Sēžu darba kārtības”.

Sērenes pagasta pārvaldes kasē mainīts darba laiks

Sākot ar 18.01.2018. Sērenes pagasta pārvaldes kases darba laiks:

– pirmdiena:       8.00-12.00 13.00-18.00
– otrdiena:           8.00-12.00 13.00-17.00
– trešdiena:         8.00-12.00 13.00-17.00
– ceturtdiena:    8.00-12.00 13.00-16.00
– piektdiena       nestrādā

 

Jaunjelgavas novada dome izsludina pieteikšanos uz Bāriņtiesas priekšsēdētāja (pilna slodze) amatu

Jaunjelgavas novada dome izsludina pieteikšanos uz Bāriņtiesas priekšsēdētāja (pilna slodze) amatu (uz pilnvaru termiņu 5 gadi) personas:

1) kuras ir Latvijas Republikas pilsoņi vai nepilsoņi;
2) kuras sasniegušas 30 gadu vecumu;
3) kurām ir otrā līmeņa augstākā akadēmiskā izglītība pedagoģijas, psiholoģijas,
medicīnas vai tiesību zinātnēs vai zinātnes nozarei atbilstoša profesionālā (pedagoga,
psihologa, jurista, sociālā darbinieka, ārsta) izglītība;
4) kura prot valsts valodu augstākajā līmenī;
5) kurām ir B kategorijas autovadītāja apliecība;
6) kurām nav Bāriņtiesas likumā noteiktie amata ierobežojumi.

Otrā līmeņa augstākā akadēmiskā izglītība tiesību zinātnēs un iepriekšējā pieredze Bāriņtiesu darbā tiks uzskatītas par priekšrocību. Pieteikumus (pievienots iesniegums ar dzīves aprakstu (CV), izglītību un prasmes apliecinošo dokumentu kopijām, autovadītāja apliecības kopiju) jāiesniedz Jaunjelgavas novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, Jaunjelgavas novadā, līdz 2018. gada 9. februārim plkst. 15: 00 , personīgi vai nosūtot pa pastu.
Papildu informācija pa tālruni 29122684.

PAR ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU JAUNJELGAVAS NOVADĀ

Jaunjelgavas novada dome informē, ka atbilstoši iepirkumam – atklātam konkursam 2017. gada 6. novembrī ir noslēgts līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu turpmākajiem 5 gadiem Jaunjelgavas novadā ar komandītsabiedrību “Euro Concord A” par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifu 1 m 3 – 10.75 euro bez pievienotās vērtības nodokļa, tajā skaitā:
– sadzīves atkritumu savākšana, pārvadāšana, pārkraušana, šķirošana – 5.26 euro;
– atkritumu noglabāšanas/ nodošanas apglabāšanai atkritumu poligonā izmaksas – 3.09 euro;
– dabas resursu nodoklis 2.40 euro.
Tarifs stājas spēkā 2018. gada 6. februārī.

28.decembrī notiks Jaunjelgavas novada domes sēde

2017. gada 28. decembrī plkst. 14.00 Jaunjelgavas novada domes 2. stāva sēžu zālē (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā) notiks Jaunjelgavas novada domes sēde.

Ar darba kārtību var iepazīties sadaļā “Pašvaldība – Domes sēdes – Sēžu darba kārtības”.

Zemgales plānošanas reģiona uzņēmējdarbības balvu saņem arī Vāveru ģimene no Jaunjelgavas novada

Zemgales Plānošanas reģions un tā struktūrvienība Uzņēmējdarbības centrs šogad jau otro reizi organizēja reģiona uzņēmēju godināšanu, kas notika 1.decembrī Rundāles pilī.

Katra Zemgales pašvaldība izvirza vienu sava novada pārstāvi, kuram tiek piešķirta balva, uz kuru var pretendēt vidējo un mazo uzņēmumu īpašnieki, kuru uzņēmums reģistrēts vai veic saimniecisko darbību konkrētās pašvaldības teritorijā. Turklāt pretendentiem nedrīkst būt nodokļu vai nodevu parādu, kā arī pārkāpumu darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā.

 

Jaunjelgavas novads šogad apbalvojumam izvirzījis Seces pagasta uzņēmumu W-4 un tā īpašniekus – Vāveru ģimeni. Sveicam mūsu novada uzņēmējus ar apbalvojuma saņemšanu!

(Vairāk foto – galerijā).

Par Jaunjelgavas novada pašvaldības īpašumā, valdījumā un lietojumā esošo zemju nomas nosacījumiem

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, šī likuma 77. panta ceturto  daļu, Ministru kabineta 2007. gada 30. oktobra noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” un ņemot vērā Jaunjelgavas novada domes Finanšu pastāvīgās komitejas 2017. gada 9. novembra priekšlikumu (lēmums Nr. 1§, protokols Nr.7), domes deputāti vienbalsīgi nolemj:

1. Noteikt, šādus Jaunjelgavas novada pašvaldības īpašumā, lietojumā un valdījumā esošas lauksaimniecības zemes, kas atrodas Jaunjelgavas novada pagastu administratīvi teritoriālajās vienībās, nomas līguma termiņus:

Zināmi šī gada Jaunjelgavas novada apbalvojumu saņēmēji

Ievērojot pašvaldības tradīciju apbalvot un pateikties cilvēkiem, kuri ieguldījuši daudzu gadu pūles un darbu sabiedrības labā, kā arī izcili veikuši savus darba pienākumus  Jaunjelgavas novada domes Apbalvošanas komisija ir nolēmusi: