Kategorija: Pašvaldība

Zemgales plānošanas reģiona uzņēmējdarbības balvu saņem arī Vāveru ģimene no Jaunjelgavas novada

Zemgales Plānošanas reģions un tā struktūrvienība Uzņēmējdarbības centrs šogad jau otro reizi organizēja reģiona uzņēmēju godināšanu, kas notika 1.decembrī Rundāles pilī.

Katra Zemgales pašvaldība izvirza vienu sava novada pārstāvi, kuram tiek piešķirta balva, uz kuru var pretendēt vidējo un mazo uzņēmumu īpašnieki, kuru uzņēmums reģistrēts vai veic saimniecisko darbību konkrētās pašvaldības teritorijā. Turklāt pretendentiem nedrīkst būt nodokļu vai nodevu parādu, kā arī pārkāpumu darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā.

 

Jaunjelgavas novads šogad apbalvojumam izvirzījis Seces pagasta uzņēmumu W-4 un tā īpašniekus – Vāveru ģimeni. Sveicam mūsu novada uzņēmējus ar apbalvojuma saņemšanu!

(Vairāk foto – galerijā).

Par Jaunjelgavas novada pašvaldības īpašumā, valdījumā un lietojumā esošo zemju nomas nosacījumiem

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, šī likuma 77. panta ceturto  daļu, Ministru kabineta 2007. gada 30. oktobra noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” un ņemot vērā Jaunjelgavas novada domes Finanšu pastāvīgās komitejas 2017. gada 9. novembra priekšlikumu (lēmums Nr. 1§, protokols Nr.7), domes deputāti vienbalsīgi nolemj:

1. Noteikt, šādus Jaunjelgavas novada pašvaldības īpašumā, lietojumā un valdījumā esošas lauksaimniecības zemes, kas atrodas Jaunjelgavas novada pagastu administratīvi teritoriālajās vienībās, nomas līguma termiņus:

Zināmi šī gada Jaunjelgavas novada apbalvojumu saņēmēji

Ievērojot pašvaldības tradīciju apbalvot un pateikties cilvēkiem, kuri ieguldījuši daudzu gadu pūles un darbu sabiedrības labā, kā arī izcili veikuši savus darba pienākumus  Jaunjelgavas novada domes Apbalvošanas komisija ir nolēmusi:

Pasākumā «Latvijas karavīrs laikmetu griežos» Jaunjelgavā atklās Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem veltīto piemiņas zīmi – stēlu

Jaunjelgavā 2. un 3. novembrī pasākumā «Latvijas karavīrs laikmetu griežos» pulcēsies vairāk nekā 300 jaunieši vecumā līdz 18 gadiem no dažādām Latvijas jaunatnes organizācijām – no Jaunsardzes, biedrības «Latvijas mazpulki» un biedrības «Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija», kā arī Sēlijas novada skolu jaunieši. Pasākuma mērķis ir Latvijas jaunatnes saliedēšana, jauniešu valstiskā un patriotiskā audzināšana.

Gleznu izstāde Sērenes pagasta bibliotēkā

No 1.novembra līdz gada nogalei Sērenes bibliotēkā apskatāmas mākslinieka Andra Markusa gleznas. Visi laipni aicināti!

Uzņēmēj: praktikants var būt Tavs nākamais darbinieks! Sadarbojies ar praktikantu un saņem ES finansiālu atbalstu no LDDK!

ESF projekts «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» Nr. 8.5.1.0/16/I/001

Mērķis: Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai darba devēja vadītās praktiskās mācībās un mācību praksēs.

Finansējuma saņēmējs: Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK)

Sadarbības partneri: Profesionālās izglītības iestādes (PII) un uzņēmumi (komersants, iestāde, biedrība vai nodibinājums)

Īstenošanas termiņš: 2017.gada 27.janvāris – 2023.gada 31.augusts

Atbalsta mērķa grupa: izglītības iestāžu izglītojamie, kas mācās profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmās

PROJEKTA atbalstāmās darbības un attiecināmās izmaksas:

Atklāta pirmā pieteikšanās kārta vērienīgā ES fondu pieaugušo izglītības projektā

Šodien, 5. oktobrī, atklāta pirmā pieteikšanās mācībām vērienīgā pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, ko īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Tajā ikviens strādājošais vai pašnodarbinātais vecumā no 25 gadiem var paaugstināt savu profesionālo kompetenci un konkurētspēju ar ES fondu un valsts līdzfinansējumu. Pirmā pieteikšanās izsludināta četrās tautsaimniecības nozarēs, kurās pašlaik visvairāk trūkst kvalificētu darbinieku.

12.oktobrī notiks pastāvīgo komiteju sēdes

12. oktobrī plkst. 11.00 Jaunjelgavas novada domes ēkas (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, ēkas 2. stāvā) sēžu zālē notiks Jaunjelgavas novada domes Izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas sēde.

12. oktobrī plkst. 14.00 Jaunjelgavas novada domes ēkas (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, ēkas 2. stāvā) sēžu zālē notiks Jaunjelgavas novada domes Finanšu pastāvīgās komitejas sēde.

Ar darba kārtību var iepazīties sadaļā “Pašvaldība – Domes sēdes – Sēžu darba kārtības”.

Mainīts karstā ūdens uzsildīšanas tarifs Daudzeses pagastā

Pamatojoties uz Jaunjelgavas novada Daudzeses pagasta pārvaldes ziņojumu par nepieciešamību noteikt karstā ūdens uzsildīšanas tarifu iedzīvotājiem daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “MRS māja Nr. 693”un  “MRS māja  Nr.15”, Daudzevā, Daudzeses  pagastā, ir mainīts karstā ūdens uzsildīšanas tarifs.  Saskaņā ar veikto aprēķinu karstā ūdens uzsildīšanas tarifs apkures sezonas laikā sastāda: 3.32 euro/m3 + PVN – ja uzstādīts karstā ūdens patēriņa uzskaites skaitītājs un 10.10 euro/no cilvēka mēnesī + PVN, ja nav uzstādīts karstā ūdens patēriņa uzskaites skaitītājs.

Ar pilnu lēmuma tekstu var iepazīties šeit.

Mobilizē pieejamo atbalstu lietavu izraisītajos plūdos cietušajiem lauksaimniekiem

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

18.09.2017.

Pirmdien, 18. septembrī, Zemkopības ministrijas Lauksaimnieku nevalstisko organizāciju konsultatīvajā padomē zemkopības ministrs Jānis Dūklavs ar lauksaimniekiem apsprieda ārkārtējo situāciju, kas daudzviet lauku reģionos izveidojusies pēc nelabvēlīgajiem meteoroloģiskajiem apstākļiem vasarā un ilgstošajām lietavām septembrī. Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs informēja lauksaimnieku organizācijas par Zemkopības ministrijas rīcību, lai palīdzētu zemniekiem pārvarēt plašo postījumu sekas.