Kategorija: Pašvaldība

Sveiciens Latvijas Republikas proklamēšanas svētku nedēļā!

Nav latviskums rūtainos brunčos
Un dzeltenās pastalās nav,
Bet apziņā,ka caur godu
Un gaismu mums jāpastāv.
Ja tautas dziesma vien koros
Un dainu sējumos būs,
Tā čūska,kas jūrā maļ miltus,-
Tā čūska samals ar mūs.
Mums jātop par Valdemāriem,
Mums vajadzīgs Auseklis spožs,-
Par tautas likteni domāt
Nav sentiments atmirstošs.
Nē,cīņa nav galā,
Vien cīnītāji var rimt,
Un Lāčplēsim paaudzē katrā
Vajag no jauna dzimt.
/ Ārija Elksne /

Novembris ir īpašs mēnesis Latvijai un latviešu tautai – 11.novembrī mēs pieminējām pirms 100 gadiem Neatkarības cīņās kritušos, bet 18.novembrī svinēsim 101.Latvijas Valsts proklamēšanas gadskārtu.

Svētku mēnesī vēlu saglabāt ticību mūsu Valstij, mūsu tautai, tās garaspēkam un nemitīgai izaugsmei. Saules mūžu Latvijai!

Priecīgus svētkus vēlot,

Jaunjelgavas novada dome

14.novembrī tiek sasaukta ārkārtas domes sēde

Jaunjelgavas novada domes 2019. gada 14. novembra ārkārtas sēdes  DARBA KĀRTĪBA:

1. Par apbalvojumu piešķiršanu.
ZIŅO: G. Libeks
Lēmuma projekts pielikumā
2. Par priekšlikumu Sēlijas novada izveidošanai.
ZIŅO: G. Libeks
3. Par izdevumiem Sēlijas kalendāra izveidošanai.
ZIŅO: G. Libeks
4. Par Sēlijas novada apvienības interneta mājas lapu.
ZIŅO: G. Libeks

PAZIŅOJUMS PAR ATLĪDZĪBAS NOMAS LIETOŠANĀ NODOTAJĀM ZEMES VIENĪBĀM SAKŅU DĀRZA IERĪKOŠANAI

1. Tiek nodota atlīdzības nomas lietošanā nekustamā īpašuma “Dārziņi 2” zemes vienības daļa 700 (septiņi simti) m2 platībā, kadastra apzīmējums 3207 002 2103, Jaunjelgavā, Jaunjelgavas novadā, sakņu dārza ierīkošanai, bez tiesībām veikt tajā saimniecisko darbību un ilggadīgo stādījumu ierīkošanu.

Pieteikšanās termiņš 5 (piecas) darba dienas no informācijas publicēšanas Jaunjelgavas novada domes interneta vietnē www.jaunjelgava.lv.

2. Tiek nodota atlīdzības nomas lietošanā nekustamā īpašuma “Dārziņi 3” zemes vienības daļa 300 (trīs simti) m2 platībā, kadastra apzīmējums 3207 002 2201, Jaunjelgavā, Jaunjelgavas novadā, sakņu dārza ierīkošanai, bez tiesībām veikt tajā saimniecisko darbību un ilggadīgo stādījumu ierīkošanu.

Pieteikšanās termiņš 5 (piecas) darba dienas no informācijas publicēšanas Jaunjelgavas novada domes interneta vietnē www.jaunjelgava.lv 

3. Tiek nodota atlīdzības nomas lietošanā nekustamā īpašuma “Mazdārziņi” zemes vienības daļa 750 (septiņi simti piecdesmit) m2 platībā, kadastra apzīmējums 3280 002 0206, Sērenes pagastā, Jaunjelgavas novadā, sakņu dārza ierīkošanai, bez tiesībām veikt tajā saimniecisko darbību un ilggadīgo stādījumu ierīkošanu.

Pieteikšanās termiņš 5 (piecas) darba dienas no informācijas publicēšanas Jaunjelgavas novada domes interneta vietnē www.jaunjelgava.lv.

 

 

Nekustamo īpašumu “Balceri 1”, “Celmiņi”, „Kalnu purvs”, „Vārpas” izsoles Sunākstes pagastā

Jaunjelgavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu „Balceri 1”,  kadastra apzīmējums 3286 002 0278, Sunākstes pagastā, Jaunjelgavas novadā.

  • Izsoles sākumcena – 21693,77 euro
  • Izsoles dalības maksa – 20.00 euro
  • Izsoles solis – 50.00 euro.
  • Izsoles nodrošinājums – 10% apmērā no izsoles sākumcenas.

Izsole notiks 2019. gada 5. decembrī plkst. 10.00 Jaunjelgavas novada Sunākstes pagasta pārvaldes ēkā („Palmas”, Sunākstes pagasts, Jaunjelgavas novads). Izsolei var pieteikties Sunākstes pagasta pārvaldē līdz 2019. gada 4. decembra plkst. 17.00.
            Izsoles noteikumus var izlasīt: Jaunjelgavas novada domē, Sunākstes pagasta pārvaldē un Jaunjelgavas novada domes interneta mājas lapā: www.jaunjelgava.lv.

 

Par ģimenes ārstes I.Sarmas prakses pārņemšanu Jaunjelgavā

Nacionālais veselības dienests informē, ka no 2019. gada 1. novembra tiek izbeigts līgums ar ģimenes ārsti Ilzi Sarmu un pie ārstes reģistrētie pacienti tiks atreģistrēti.
Ilzes Sarmas prakses darbības pamatteritoriju pārņems ģimenes ārste Inta Ziediņa un atreģistrētie pacienti, kuru deklarētā dzīvesvieta ir ārstes darbības pamatteritorijā – Jaunjelgavas novada Daudzeses pagastā, Jaunjelgavas pagastā, Jaunjelgavas pilsētā, Sērenes pagastā, Sunākstes pagastā, tiks piereģistrēti pie Intas Ziediņas, tālr. 26407767.

Pārējie atreģistrētie pacienti aicināti reģistrēties pie ģimenes ārsta, kura darbības pamatteritorijā atrodas personas deklarētā dzīvesvieta. Vienoties par reģistrāciju var arī ar citu ģimenes ārstu, kuram ir līgums ar valsti par primārāsveselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu. Saraksts pieejams dienesta mājaslapas www.vmnvd.gov.lv sadaļā
“Veselības aprūpes pakalpojumi; Ģimenes ārsti ; Ģimenes ārsti atbilstoši teritorijām”.
Jautājumu gadījumā sazinieties ar Nacionālā veselības dienesta Zemgales nodaļu, tālr. 63027249, e-pasta adrese: zemgale@vmnvd.gov.lv

7.Skrējiens apkārt Jaunjelgavas novadam notiks 10.novembrī

Šā gada 10.novembrī notiks gadskārtējais Jaunjelgavas novada “Lāpu skrējiens” 83 kilometru garumā apkārt Novadam, pieminot Brīvības cīņās kritušos un godinot Latvijas Republikas pastāvēšanas 101.gadskārtu. Tas sāksies Jaunjelgavas pilsētas kapos pie Brīvības cīnītāju pieminekļa plkst. 9.00  un plkst. 17.30 noslēgsies Seces pagasta Stalānu kapsētā. Noslēgumā – svinīgs pasākums un silta tēja.

Pieteikšanās kā katru gadu:

  • Sece –  Arnis Mencendorfs, Intis Stuglis
  • Staburags – Aina Ķīse
  • Sunākste –Vineta Lavrenoviča, Ināra Vītola
  • Sērene- Jānis Jubass, Aivars Strazdiņš
  • Daudzese – Valdis Puida, Signe Gaigalniece
  • Jaunjelgava – Evija Vectirāne

Elektroniski – evija.vectirane@jaunjelgava.lv

Aicinām piedalīties ikvienu novada iedzīvotāju un viesi!

24.oktobrī notiks komiteju un domes sēdes

2019. gada 24. oktobrī plkst. 13:00 Jaunjelgavas novada domes ēkas (Lāčplēša ielā 11 Jaunjelgavā, 2. stāvā) sēžu zālē notiks Jaunjelgavas novada domes Izglītības un kultūras pastāvīgās komitejas sēde.

2019. gada 24. oktobrī plkst. 14:00 Jaunjelgavas novada domes ēkas (Lāčplēša ielā 11 Jaunjelgavā, 2. stāvā) sēžu zālē notiks Jaunjelgavas novada domes Finanšu pastāvīgās komitejas sēde.

 

ATKĀRTOTAS IZSOLES PAZIŅOJUMS

Jaunjelgavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamā īpašuma ‘’SILAIŅI’’, kadastra Nr.3284 001 0162 , Staburaga pagastā, Jaunjelgavas novadā 1.kvartāla 12.;13.;14.;18.;19.- nogabalu- platība 3,83 ha cirsmu.

Atkārtotas cirsmas izsoles sākumcena – 29 500.00
Dalības maksa – 50,00 euro, izsoles solis- 500,00 euro

Nodrošinājums- 10% apmērā no izsolāmās cirsmas sākumcenas
Izsole notiks 2019.gada 23.oktobrī plkst.10.00

Staburaga pagasta pārvaldes ēkā’’Vīgante’’, Staburags, Staburaga pagasts, Jaunjelgavas novads

Izsolei var pieteikties Staburaga pagasta pārvaldē līdz 2019.gada 21.oktobra plkst.17.00. Izsoles noteikumus var izlasīt Jaunjelgavas novada domē, Staburaga pagasta pārvaldē, Jaunjelgavas novada domes interneta mājaslapā : www.jaunjelgava.lv

Jaunjelgavas novada iedzīvotāji vēlas saglabāt Jaunjelgavas novadu

Lai noskaidrotu Jaunjelgavas novada iedzīvotāju viedokli par Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) sagatavoto administratīvi teritoriālās reformas projektu, Jaunjelgavas novada dome  no 1.līdz 30.augustam veica publisko apspriešanu. Tās rezultāti pārliecinoši liecina, ka Jaunjelgavas novada iedzīvotāji arī turpmāk vēlas saglabāt esošo modeli – atsevišķu Jaunjelgavas novadu, tādējādi neatbalstot pašlaik VARAM piedāvāto modeli. Par Jaunjelgavas novada saglabāšanu balsoja 74% respondentu, pret – 26%, galvenokārt Sērenes pagasta iedzīvotāji. 

Aicina izvirzīt pretendentus Jaunjelgavas novada apbalvojumiem

Jaunjelgavas novada dome aicina iedzīvotājus izvirzīt pretendentus Jaunjelgavas novada pašvaldības apbalvojumiem par atzīstamiem nopelniem sabiedrības, vietējās kopienas un pašvaldības labā.

Atbilstoši Nolikumam par apbalvojumiem noformētus ieteikumus aicinām iesūtīt līdz 2019. gada 24.oktobrim. Ieteikumus pieņem klātienē – klientu apkalpošanas telpā Jaunjelgavas domē, pagastu pārvaldēs, vai elektroniski uz e-pastu dome@jaunjelgava.lv .

Izvirzīt kandidātus apbalvojumiem, norādot apbalvojamā nopelnus, drīkst ikviens novada iedzīvotājs  apbalvošanai ar Atzinības rakstu vai vismaz 10 personu grupa, apbalvošanai ar Goda rakstu un Goda pilsoņa statusa piešķiršanai.

Ar nolikumu iespējams iepazīties šeit.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other