PAZIŅOJUMS PAR IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA SABIEDRISKO APSPRIEŠANU

Paziņojums par sanāksmi publicēts Jaunjelgavas novada domes informatīvā izdevumā “Jaunjelgavas novada vēstis” Nr.8 (117) 2019.gada 19.augustā.

Paredzētās darbības nosaukums: Derīgo izrakteņu (smilts– grants) ieguve atradnē “Aizkraukles kreisais krasts 2018.gada iecirknis”
Ierosinātājs: Akciju sabiedrība “A.C.B.”, (reģistrācijas nr.40003095713)
Juridiskā adrese: Ziepniekkalna iela 21A, Rīga, LV-1004
Tālrunis: 67627782
e-pasts: acb@acb.lv
Darbības norises vieta: Sērenes pagasta Jaunjelgavas novada nekustamie īpašumi:
 “Birznieki” (kadastra numurs 3280 001 0112) zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 3280 001 0021, 3280 001 0113, 3280 001 0114;
 “Kārļi” (kadastra numurs 3280 001 0035) zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 3280 001 0035, 3280 001 0037, 3280 001 0120, 3280 001 0121, 3280 001 0126, 3280 001 0135;
 “Grantskalni” (kadastra numurs 3280 001 0049) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3280 001 0049;
 “Lapsas” (kadastra numurs 3280 001 0168) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3280 001 0168;
 “Ķirši” (kadastra numurs 3280 001 0008) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3280 001 0008.
Datums, kad pieņemts VPVB lēmums par nepieciešamību veikt paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējumu: Vides pārraudzības valsts biroja 2018.gada 20.septembra lēmums Nr.5-02/9 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu.
Ziņojuma nosaukums un sagatavošanas datums: Ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojums derīgo izrakteņu (smilts– grants) ieguvei atradnē “Aizkraukles kreisais krasts 2018.gada iecirknis, 2019. gada augusts.
Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Vides Konsultāciju birojs” (reģistrācijas nr. 40003282693)
Juridiskā adrese: Pils iela 7-11, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67557668
e-pasts: birojs@vkb.lv

Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2019.gada 27.augustā plkst. 17:30
Sērenes pagasta pārvaldes telpās – “Zvaniņš”, Sērenes pagasts, Jaunjelgavas novads.
Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem:  Jaunjelgavas novada dome, Lāčplēša iela 11, Jaunjelgava, LV-5134 (darba dienās, darba laikā);
 Jaunjelgavas novada domes tīmekļa vietne www.jaunjelgava.lv;
 SIA “Vides Konsultāciju Birojs” tīmekļa vietne www.vkb.lv sadaļā “Jaunumi”.
Rakstiskus priekšlikumus vai viedokļus par paredzēto darbību var iesniegt līdz 2019.gada 18.septembrim:
• Vides pārraudzības valsts birojā (adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis:67321173, fakss:67321049, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv , tīmekļa vietne: www.vpvb.gov.lv);
• AS “A.C.B.” (adrese: Ziepniekkalna iela 21A, Rīga, LV-1004, tālrunis: 67627782, e-pasts:acb@acb.lv ).

Papildinformācija par apspriešanu: https://failiem.lv/u/g3prftmc

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other