No 1.līdz 30.augustam notiks novada iedzīvotāju aptauja par piedāvāto administratīvi teritoriālo reformu

Lai noskaidrotu Jaunjelgavas novada iedzīvotāju viedokli par Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) sagatavoto administratīvi teritoriālās reformas projektu, Jaunjelgavas novada dome ir lēmusi veikt publisko apspriešanu, kas norisināsies no 1.līdz 30.augustam.

Publiskajā apspriešanā var piedalīties šādi ar Jaunjelgavas novada pašvaldību saistīti Latvijas Republikas valsts piederīgie, ir sasnieguši 18 gadu vecumu un atbilst vienam no nosacījumiem:

 • deklarētā dzīvesvieta ir Jaunjelgavas novadā;
 • darbavieta atrodas Jaunjelgavas novadā;
 • pieder nekustamais īpašums Jaunjelgavas novadā.

Anketas drukātā veidā ir iespējams saņemt un iesniegt šādās Jaunjelgavas novada iestādēs:

 • Jaunjelgavas novada domes  ēkā – Klientu apkalpošanas telpā – Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, Jaunjelgavas novadā;
 • Jaunjelgavas bibliotēkā – Uzvaras ielā 1, Jaunjelgavā, Jaunjelgavas novadā;
 • Sērenes pagasta pārvaldes ēkā – “Zvaniņš”, Sērenē, Sērenes pagastā, Jaunjelgavas novadā;
 • Daudzeses pagasta pārvaldes ēkā – “Pagastmāja”, Daudzevā, Daudzeses pagastā, Jaunjelgavas novadā;
 • Seces pagasta pārvaldes ēkā – “Pagastmāja”, Secē, Seces pagastā, Jaunjelgavas novadā;.
 • Staburaga pagasta pārvaldes ēkā – “Vīgante”, Staburaga pagastā, Jaunjelgavas novadā;
 • Sunākstes pagasta pārvaldes ēkā – “Palmas”, Sunākstē, Sunākstes pagastā, Jaunjelgavas novadā;
 • Sērenes pagasta bibliotēkā – “Tautas nams”, Sērenē, Sērenes pagastā, Jaunjelgavas novadā;
 • Daudzeses pagasta bibliotēkā – “Pagastmāja”, Daudzeva, Daudzeses pagastā, Jaunjelgavas novadā;
 • Sunākstes pagasta bibliotēkā – “Saulstari”, Sunākstē, Sunākstes pagastā, Jaunjelgavas novadā;
 • Seces pagasta bibliotēkā – “Vasariņa”, Secē, Seces pagastā, Jaunjelgavas novadā;
 • Staburaga pagasta bibliotēkā – “Vīgante”, Staburagā, Staburaga pagastā, Jaunjelgavas novadā;

Aptaujas lapu var arī lejuplādēt Jaunjelgavas novada pašvaldības internetvietnē www.jaunjelgava.lv .

Aizpildītu anketu var iesniegt arī attālināti – ar elektroniski parakstītu dokumentu vai www.latvija.lv , nosūtot to uz Jaunjelgavas novada pašvaldības oficiālo  e-pasta adresi dome@jaunjelgava.lv.

 

Jaunjelgavas novads kā atsevišķa administratīvi teritoriālā vienība tika izveidots 2009. gadā. Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegto informāciju 2019. gada 1. janvārī Jaunjelgavas novada iedzīvotāju skaits bija 5140 iedzīvotāji. Rādītāji liecina, ka pēdējo gadu laikā Jaunjelgavas novada iedzīvotāju skaits  nav samazinājies straujāk kā  vidēji valstī. Jaunjelgavas novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) katru gadu veido uz attīstību vērstu budžetu un iegulda finanšu līdzekļus novada attīstībai nozīmīgu infrastruktūras objektu būvniecībā un atjaunošanā. Ņemot vērā būtisko un pastāvīgo iedzīvotāju skaita samazinājumu, pašvaldība nepārtraukti veic ieguldījumus novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā, pilnībā veicot pašvaldības funkcijas un nodrošinot kvalitatīvus pašvaldības pakalpojumus, kas atbilst Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma prasībām.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija plāno īstenot administratīvi teritoriālo reformu un sabiedrībai nav sniegts pārskats par to, kā reforma ietekmēs pašvaldības pakalpojuma saņēmējus, attiecīgi nav informācijas par finansiālo un sociālo ietekmi uz novada iedzīvotājiem, kā rezultātā būtiski var mainīties likumā  “Par pašvaldībām”  15. pantā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas un iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu apjoms, kvalitāte un pieejamība, kas vistiešākā veidā skars Jaunjelgavas novada iedzīvotājus.

Neskatoties uz Jaunjelgavas novada sociālekonomiskajiem rādītājiem un spēju īstenot uz attīstību un izaugsmi vērstu budžetu, ir tapis zināms, ka ATR ietvaros Jaunjelgavas novadu ir paredzēts pievienot Aizkraukles novadam. Turklāt pievienošana tiek plānota, neizvērtējot Jaunjelgavas novada iedzīvotāju iespējamos ieguvumus vai zaudējumus.

Aizvadīto 10 gadu laikā novads ir strādājis pie vienmērīgas novada pagastu attīstīšanas, īstenojot projektus un veicot ieguldījumus visu pagastu infrastruktūrās, iespēju robežās arī atjaunojot lauku ceļu segumus. Pagastu ļaužu intereses pārstāv deputāti no ikviena novada pagasta. Novadā ir pieejams plašs sociālo pakalpojumu grozs, visās novada skolās un bērnudārzos tiek apmaksāta ēdināšana, būtiski atvieglojot ģimeņu ikdienu un mazinot izdevumus. Novadā tiek atbalstīta mākslinieciskā pašdarbība, ikviens var atrast pašvaldības apmaksātu pašdarbības kolektīvu, kur īstenot un attīstīt savus talantus jebkurā vecumā.

VARAM Ministra un pārstāvju un 6 iesaistīto novadu deputātu tikšanās laikā netika sniegtas konkrētas, izskaidrojošas atbildes uz jautājumiem par piedāvātā modeļa efektivitāti, par to, kādā veidā tiks īstenota pārvalde un nepieciešamo funkciju nodrošināšana pašreizējo pagastu teritorijās, par to, vai šādi pagasti turpmāk vispār tiks saglabāti, kā arī netika minēti konkrēti, reāli izmērāmi ieguvumi no piedāvā modeļa reformas.

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī Eiropas Vietējo pašvaldību hartā noteiktajiem demokrātijas principiem, Satversmē nostiprinātajām iedzīvotāju tiesībām piedalīties valsts un pašvaldību darbībā un likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, kas nosaka, ka pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu, kā arī paļaujoties uz vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pausto ieinteresētību, aicinām ikvienu Jaunjelgavas novada iedzīvotāju, kurš ir deklarējis dzīvesvietu, strādā vai kuram pieder īpašums novada teritorijā, paust savu viedokli, aizpildot aptaujas anketu.

Aptaujas anketa

Domes sēdes lēmums

Evija Vectirāne
Jaunjelgavas novada domes deputāte
publiskās apspriešanas komisijas vadītāja

Ilustrācijai izmantotās kartes avots – www.varam.gov.lv

 

 

 

 

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other