Paziņojums par Jaunjelgavas novada teritorijas plānojuma 2013.-2014.gadam grozījumu apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

Jaunjelgavas novada dome 2017. gada 23.februāra Domes sēdē ir pieņēmusi lēmumu Nr. 5§ (protokols Nr.67) apstiprināt Jaunjelgavas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam grozījumus un izdot saistošos noteikumus nr.5/2017 “Par Jaunjelgavas novada teritorijas plānojuma  2013.-2024.gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un grafisko daļu”. Ar Jaunjelgavas novada teritorijas plānojuma grozījumu materiāliem var iepazīties Jaunjelgavas novada Domes telpās, Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, Attīstības un projektu nodaļā, pašvaldības tīmekļa vietnē www.jaunjelgava.lv un Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv