Aicina izvirzīt pretendentus Jaunjelgavas novada apbalvojumiem

Jaunjelgavas novada dome aicina iedzīvotājus izvirzīt pretendentus Jaunjelgavas novada pašvaldības apbalvojumiem par atzīstamiem nopelniem sabiedrības, vietējās kopienas un pašvaldības labā.

Atbilstoši Nolikumam par apbalvojumiem noformētus ieteikumus aicinām iesūtīt līdz 2018. gada 18.oktobrim.

Ar nolikumu iespējams iepazīties šeit.

PAZIŅOJUMS PAR PAREDZĒTĀS DARBĪBAS IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA SĀKOTNĒJO SABIEDRISKO APSPRIEŠANU

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2018.gada 23.oktobrī plkst. 17:30  Sērenes pagasta pārvaldes telpās – “Zvaniņš”, Sērenes pagasts, Jaunjelgavas novads.

Publicēts laikraksta STABURAGS 2018.gada 12.oktobra 81. (7852.) numurā.

Paredzētās darbības nosaukums:Derīgo izrakteņu (smilts– grants) ieguve atradnē “Aizkraukles kreisais krasts 2018.gada iecirknis”
Ierosinātājs:Akciju sabiedrība “A.C.B.”, vienotais reģistrācijas Nr.40003095713
Juridiskā adrese:Ziepniekkalna iela 21A, Rīga, LV-1004
Tālrunis: 67627782
E-pastsacb@acb.lv
Darbības norises vieta:Sērenes pagasta Jaunjelgavas novada nekustamie īpašumi:  “Birznieki” (kadastra numurs 3280 001 0112) zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 3280 001 0021, 3280 001 0113, 3280 001 0114;  “Kārļi” (kadastra numurs 3280 001 0035) zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 3280 001 0035, 3280 001 0037, 3280 001 0120, 3280 001 0121, 3280 001 0126, 3280 001 0135;  “Grantskalni” (kadastra numurs 3280 001 0049) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3280 001 0049;  “Lapsas” (kadastra numurs 3280 001 0168) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3280 001 0168;  “Ķirši” (kadastra numurs 3280 001 0008) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3280 001 0008
Datums, kad pieņemts VPVB lēmums par nepieciešamību veikt paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējumu: Vides pārraudzības valsts biroja 2018.gada 20.septembra lēmums Nr.5-02/9 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu
Paredzētās darbības apraksts:Izmantojot derīgo izrakteņu ieguves tehniku, plānots veikt derīgo izrakteņu (smilts-grants) ieguvi 14,075 ha platībā. Plānotais produkcijas apjoms aptuveni 80 000 m 3 gadā. Lai nodrošinātu plānotās darbības īstenošanu, tiek paredzēta smilts-grants materiāla šķirošana, drupināšana un mazgāšana, kā arī plānots izveidot nosēddīķi. Lai realizētu paredzēto darbību, nepieciešams veikt atmežošanu aptuveni 3,44 ha platībā nekustamā īpašuma “Birznieki” teritorijā. Lai nodrošinātu piekļuvi nekustamajam īpašumam “Lapsas”, plānots pārbūvēt pievedceļu gar īpašuma “Birznieki” ziemeļu robežu.
Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2018.gada 23.oktobrī plkst. 17:30 Sērenes pagasta pārvaldes telpās - “Zvaniņš”, Sērenes pagasts, Jaunjelgavas novads.
Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem:  Jaunjelgavas novada dome, Lāčplēša iela 11, Jaunjelgava, LV-5134, www.jaunjelgava.lv  SIA “Vides Konsultāciju Birojs” mājas lapā www.vkb.lv sadaļā “Jaunumi”
Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt līdz 2018.gada 2.novembrim Vides pārraudzības valsts birojā (adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis:67321173, fakss:67321049, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv , mājas lapa: www.vpvb.gov.lv)

 

Paredzētās darbības apraksts;

VPVB lēmums

 

Literātu pēcpusdiena Jaunjelgavas bibliotēkā

19.oktobrī plkst. 14.00 būsiet mīļi gaidīti Jaunjelgavas bibliotēkā, kur pasākumā “Kļavlapu zeltā iemaldies” pulcēsies “Daugavas dardedzes” literāti, Jaunjelgavas kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis Ineses Sudrabiņas vadībā un akordeoniste Beāte Ķirse. Uz tikšanos!

Rudens balle novada senioriem Staburagā

3.novembrī plkst. 13.00 Staburaga saieta namā – Rudens balle novada senioriem. Ar teātra izrādi “Par vīriešiem un kaķiem” priecēs Staburaga amatierteātris “Pirmā prognoze”.
Par lustīgu balles mūziku gādās Sunākstes muzikanti – “Laimīgs gadījums”. Pilnai laimei līdzi jāņem groziņš.
Kontaktinformācija pa tel.: Ināra – 2240875, Astrīda – 26397320.

19.-20.oktobrī notiks festivāls “DRAUGI-2018”

19.oktobrī

  • plkst.13:00 FESTIVĀLA ATKLĀŠANAS KONCERTS Jaunjelgavas vidusskolā
  • plkst.15:00 – piemiņas brīdis kapos  (pie festivāla organizatora JURA OZOLA)

20.oktobrī plkst.18.00 – LIELKONCERTS  Jaunjelgavas novada kultūras namā .
Festivālā piedalās: Simfoniskais orķestris „DRAUGI” (diriģenti Solvita Loka un Aigars Dziļums)

Muzikālie kolektīvi no: Cēsīm vadītājs Edvīns Logins, no Preiļiem, Ilūkstes, Salas, Ikšķiles, Seces, Daudzevas, P.Barisona Aizkraukles mūzikas skolas un  Jaunjelgavas
Lielkoncertu vada: mūziķis Jānis Čubars un Una Arbidāne.

Pasākuma īpašā viešņa – Antra Stafecka.

Festivāla rīkotāji: Jaunjelgavas novada kultūras nams un vidusskola sadarbībā ar novada domi.

Pasākums tiks fotografēts un filmēts, iegūtie materiāli var tikt izmantoti publicitātes nolūkā.

 

NVA aicina darba devējus līdz šī gada 23.oktobrim pieteikties vajadzīgo darbinieku apmācībai

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) turpina pieņemt darba devēju pieteikumus vajadzīgo darbinieku apmācībai Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” pasākumā „Apmācība pie darba devēja”. Tā ir bezdarbnieka praktiskā apmācība, kas ilgst 6 mēnešus: darba devējs pats sagatavo sev vajadzīgo speciālistu, saņemot no NVA dotāciju.

Praktiskā apmācība ietver profesionālās kompetences apgūšanu, kas atbilst pirmā, otrā vai trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesionālajai kompetencei. Praktisko apmācību neorganizē nekvalificētos un mazkvalificētos darbos.

Atpūtas pēcpusdiena Sunākstes pagastā

21.oktobrī – Radu tirgus 2. sezonas noslēgums

11.oktobrī notiks domes komiteju sēdes

2018. gada 11. oktobrī plkst. 12.00 Sociālā dienesta telpās notiks Sociālo jautājumu komitejas sēde (Darba kārtībā: par sociālās aprūpes un krīzes centra “Vīgante” turpmāko darbību).
Plkst. 14.00 domes sēžu zālē notiks Finanšu komitejas sēde.

Sece kultūras namā – rokdarbu gleznu izstāde

No 5.oktobra Seces kultūras namā apskatāma rokdarbu gleznu izstāde “Aizkraukles mežģīnes”. Izstādīti eksponāti no Aizkraukles vēstures un mākslas muzeja “Kalna Ziedi” fondiem.

Staburaga saieta namā apskatāma A.Mencendorfas gleznu izstāde

Staburaga saieta namā apskatāma A.Mencendorfas gleznu izstāde “Sapņi, kas piepildās”.