28.janvārī – tautas mākslas kolektīvu koncerts un atpūtas vakars Secē

AFISA GAIĻA GADAM

28.janvārī plkst. 19.00 Seces pagasta kultūras namā – Gaiļa gada iedziedāšanas pasākums “Katram savu gaili”. Koncertā piedalās Aizkraukles kultūras nama koris “Aizkraukle” diriģenta Eduarda Grāvīša vadībā, Jaunjelgavas, Seces, Sunākstes, Staburaga un Daudzeses pagastu tautas mākslas kolektīvi. Ballē par mūziku raitam dejas solim gādās grupa “ROLISE”, par omulību jāgādā pašiem.

Visi laipni aicināti!

27.janvārī Secē leļļu teātra izrāde

pasaka par pīlēnu

27.janvārī plkst.13:00 Daudzevas saieta namā Leļļu teātra TIMS izrāde “Pasaka par Pīlēnu”. Ieeja – EUR 1,-

Būvvaldes funkcijas deleģē Kokneses apvienotajai būvvaldei

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  10. panta pirmo daļu, 15. panta pirmās daļas 14. punktu un  Valsts pārvaldes iekārtas likuma 45. panta  otro daļu, 46. pantu, Būvniecības likuma 7. panta pirmās daļas 1. punkta a) apakšpunktu, Kokneses novada domes 2016. gada 30. novembra sēdes lēmumu Nr. 5. (protokols Nr.11) “Par pašvaldību finansējumu būvvaldes uzturēšanai” un ņemot vērā Jaunjelgavas novada domes Finanšu pastāvīgās komitejas 2016. gada 19. decembra priekšlikumu (lēmums Nr.2§, protokols Nr.45), Jaunjelgavas novada dome nolemj:

25.janvārī Daudzevā leļļu teātra izrāde

pilens_tims

25.janvārī plkst.15:00 Daudzevas saieta namā Leļļu teātra TIMS izrāde “Pasaka par Pīlēnu”. Ieeja – EUR 1,-

Jaunjelgavas novads iesaistījies Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā

IMG_3364

Pamatojoties uz Veselības ministrijas 09.05.2016. Rīkojums Nr. 61, lai veicinātu Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla attīstību Latvijā un sekmētu “Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam” izvirzīto mērķu īstenošanai, pamatojoties uz Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla koordinācijas komisijas 2016. gada 18.aprīļa sanāksmes 2.protokola 1.punktu un saskaņā ar Veselības ministrijas 2016. gada 11. marta normatīvā akta Nr. Ie/NA/2 “Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla koordinācijas komisijas nolikuma” 4.3.punktu, Jaunjelgavas novada pašvaldībai piešķirts Veselīgas pašvaldības statuss un tā uzņemta Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā.  

Jaunjelgavas novada bibliotēka aicina lasīt preses izdevumus

Jaunjelgavas pilsētas bibliotēka 2017. gadam abonējusi sekojošus preses izdevumus:

“Labo darbu” mēnesis Seces bērniem un jauniešiem

Decembris- ‘’Labo Darbu’’ mēnesis

Seces pamatskolas 1.-3.klašu ansambļa un kultūras nama abu popgrupu dziedātājiem decembris bija ‘’Labo Darbu’’ mēnesis. Lai dziesmoto pūra lādi piepildītu pilnu, sākām čakli un radoši strādāt no mācību gada sākuma. Jau otro gadu, kā tradīcija, ir radoši izglītojoša ekskursija uz novadnieka-komponista Pētera Barisona mājām ‘’Skudras’’. Mīļi tikām uzņemti gan pavasarī komponista dzimšanas dienā, gan saulainajā 2.septembra rītā. Vēl tagad, pārrunājot ar bērniem, atcerējāmies saimnieces interesantos stāstījumus, silto uzņemšanu un arī smaržīgo ābolu grozu. Tas mums bija kā ‘’deserts’’! Kopā ar klases audzinātājām- Ivetu Lasmani, Mariju Vuli un Unu Bēteri devāmies baudīt saulaino dienu uz Vīgantes parku, kur P.Barisona namiņā turpinājām izzināt komponista dzīves gājumu un daiļradi. Izskrienoties pa parku, saules gaismu sasmēlušies, smaidīgi un laimīgi devāmies uz skolu, lai sāktu mācīties. Esmu ļoti pateicīga skolas direktorei Sarmai Stuglei, ka vienmēr tiek atbalstītas manas ierosinātās aktivitātes ar transporta nodrošināšanu!

12.janvārī notiks Domes pastāvīgo komiteju sēdes

2017.gada 12. janvārī plkst. 13:00 Jaunjelgavas novada domes Izglītības un kultūras jautājumu komiteja
Jaunjelgavas novada domes ēkā, 2. stāvā sēžu zālē  Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā.
2017.gada 12. janvārī plkst. 14:00 Jaunjelgavas novada domes Sociālo jautājumu komiteja Jaunjelgavas Sociālā dienesta telpās, Oškalna ielā 3, Jaunjelgavā.
2017.gada 12. janvārī plkst. 15:00 Jaunjelgavas novada domes Finanšu komitejas sēde Jaunjelgavas novada domes ēkā, 2. stāvā sēžu zālē Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā.
Ar darba kārtību var iepazīties sadaļā “Pašvaldība – Domes sēdes – Sēžu darba kārtības”

Vakance – komunālās nodaļas vadītājs Daudzeses pagastā

Jaunjelgavas novada Daudzeses pagasta pārvalde  izsludina pretendentu atlasi uz Jaunjelgavas novada Daudzeses pagasta Komunālās nodaļas vadītāja amatu

Darba devējs -Jaunjelgavas novada Daudzeses pagasta pārvalde, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000043367, juridiskā  adrese Pagastmāja, Daudzeses pagasts, Jaunjelgavas novads

Vakantais amats  – Daudzeses pagasta Komunālās nodaļas  vadītājs ( Darba ilgums uz nenoteiktu laiku ar pārbaudes laiku 2 mēneši).

Mobilās diagnostikas auto viesosies Jaunjelgavā

1.februārī no plkst. 10:00 līdz plkst.17.00 JAUNJELGAVĀ, Jelgavas ielā 44 (pie Latvijas aptiekas pagalmā) – MOBILĀ DIAGNOSTIKA.